Εγγράφονται οι τόκοι του 1957 στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΟΥ 1957  ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
Δι’ ανακοινώσεως της ταχυδρομικής Διευθύνσεως Δωδεκανήσου, παρακαλούνται οι κάτοχοι βιβλιαρίων εκδόσεως γραφείου ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Ρόδου, όπως προσκομίσουν ταύτα, στο κεντρικόν ταχυδρομείον Ρόδου προς εγγραφήν των τόκων οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως προσέρχωνται κατά τάς εργασίμους ώρας.

ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ Η ΡΟΔΙΑΚΗ ΚΟΝΣ/ΠΟΙΪΑ  ΘΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟΜΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Η Ροδιακή κονσερβοποιΐα Παραδεισίου απαντώσα εις πρόσκλησιν της ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου εγνωστοποίησεν ότι καταβάλλει συντόνους προσπαθείας προς τον σκοπόν όπως το ταχύτερον εξοφλήσει τάς πρός τους τοματοπαραγωγούς υποχρεώσεις της. Ως γνωστόν, η ένωσις γεωργικών συνεταιρισμών έταξε προθεσμίαν εξοφλήσεως των τοματοπαραγωγών, τάς τελευταίας ημέρας του Μαΐου.

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 60 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Υπό της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου παρελήφθησαν χθες 60 αντλητικά συγκροτήματα, τα οποία θα διατεθούν προς 5.150 δραχμάς έκαστον, εις τους δηλώσαντας παραγωγούς.

ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΟΔΗΓΙΑΙ ΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΝ  ΤΩΝ ΠΡΩΪΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν εκπρόσωποι της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών επεσκέφθησαν τα συνεργεία συγκεντρώσεως και συσκευασίας πρωΐμων κηπευτικών των χωρίων Κρητηνίας, Μανδρικού, Φανών και Θολού και παρηκολούθησαν την πορείαν της εργασίας, δώσαντες καταλλήλους οδηγίας. Εν τω μεταξύ, σήμερον διά του μότορσιπ «Μακεδονία», προωθήθησαν διά της ενώσεως συνεταιρισμών εις Αθήνας, πρώιμα κηπευτικά των περιφερειών Λίνδου και Λάρδου.

ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΧΙΑΚΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚEΡΚΥΡΑΝ
Υπό της επιτροπής εμπορείας Χιακών προβάτων εγένετο επιλογή 55 προβάτων θηλέων και 10 κριών, προοριζομένων διά τους κτηνοτρόφους Κερκύρας εντός των ημερών εκπρόσωπος της ενώσεως συνετ/σμών Κερκύρας θα αφιχθή εις Ρόδον διά την παραλαβήν των προβάτων αυτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου ανακοινούνται ότι όσοι εκ των μελών του επιθυμώσιν να αποστείλωσιν τα τέκνα των εις την κατασκήνωσιν του Προφήτου Ηλίου κατά την τρίτην κατασκηνωτικήν περίοδον του προσεχούς θέρους, διαρκείας 25 ημερών, επί καταβολή πεντακοσίων δραχμών κατά μαθητήν του Δημοτικού Σχολείου, δύνανται να απευθυνθώσιν εις τα Γραφεία του Συλλόγου και να δηλώσωσιν συμμετοχήν.
Επίσης δύνανται να ζητήσωσιν και πάσαν άλλην σχετικήν συμπληρωματικήν πληροφορίαν.
Εκ του Εμπ. Συλλόγου

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δι’ εγγράφου του το υπουργείον εργασίας προς το γραφείον επιθεωρήσεως εργασίας Ρόδου συνιστά όπως διατεθή ανάλογος αριθμός εποπτών εργασίας δι’ αιφνιδιαστικάς επιθεωρήσεις εις μη εργασίμους ώρας εις τα καταστήματα και εργαστήρια τα οποία απασχολούν εργατικόν προσωπικόν.