Μεταγραφική περίοδος  και κανονισμοί

Ο Ιούνιος είναι παραδοσιακά ο μήνας της έναρξης των μεταγραφών και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης απέστειλε στα σωματεία της δύναμής της τη φετινή εγκύκλιο με τους κανονισμούς και τους όρους που διέπουν τη διαδικασία απόκτησης αθλητών –τριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, το Χρονικό διάστημα μετεγγραφών ορίζεται ως εξής:
1) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων ελευθέρων μεταγραφών, μεταγραφών προσωρινής διάρκειας ή μεταγραφών χωρίς τη συγκατάθεση σωματείου κλπ. ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15-25 Ιουνίου.

2) Ειδικά για τις περιπτώσεις μετεγγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών (άνω των 18 ετών), ορίζεται το χρονικό διάστημα 1-10 Ιουλίου.
Στο χρονικό διάστημα 26 έως 30 Ιουνίου τα σωματεία θα πρέπει να υποβάλλουν τους πίνακες αθλουμένων μελών της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

3) Σε κάθε περίπτωση που ο αθλητής μετεγγράφεται και δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος (π.χ. Διεξαγωγή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων), αυτός παραμένει και αγωνίζεται με το αρχικό σωματείο του, μέχρι πέρατος των υποχρεώσεών του.

4) Κατά πάσα περίπτωση η Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον τούτο υπαγορεύεται από σοβαρούς τεχνικούς λόγους, με την κατ’ έτος εκδιδόμενη από την Ομοσπονδία σχετική εγκύκλιό της.

5) Η προθεσμία μεταγραφών – εγγραφών αλλοδαπών αθλητριών, προκειμένου για ομάδες Α1 Εθν. Κατηγορίας, λήγει 48 ώρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συνολικά μόνο δέκα (10) αθλητές από οποιαδήποτε αιτία.

2) Τα σωματεία όλων των κατηγοριών έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν με τη διαδικασία της μεταγραφής ή της αποδέσμευσης, δύο αθλητές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο όριο των δέκα μεταγραφών.

3) Κάθε σωματείο μπορεί να αποκτήσει με μεταγραφή ή αποδέσμευση δύο (2) μόνο αθλητές που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους στη μεταγραφική περίοδο του 2018-19, περιλαμβάνοντας όσους αθλητές έχουν γεννηθεί το 1987 και πριν.
Το ΔΣ της ΕΟΚ δύναται με απόφασή του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόκτησης με μεταγραφή 3ου αθλητή άνω των 30 ετών.

4) Καλαθοσφαιριστής που εντάσσεται σε αθλητικό σωματείο μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου λόγω οποιασδήποτε μεταγραφής, αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής του στους αγώνες από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Από την ρύθμιση της διάταξης αυτής εξαιρούνται όσοι εγγράφονται για πρώτη φορά στα μητρώα της ΕΟΚ, ως νέοι καλαθοσφαιριστές.

5) Η θητεία της Επιτροπής Μεταγραφών λήγει με την έναρξη των πρωταθλημάτων των Εθνικών Κατηγοριών που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕΟΚ.
Για το επόμενο διάστημα και μέχρι τον ορισμό της νέας επιτροπής Μεταγραφών, οι αιτήσεις μεταγραφών θα κρίνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ της ΕΟΚ.
Ομάδες ΚΑΕ και αθλητικών σωματείων όλων των Εθνικών και Τοπικών πρωταθλημάτων υποχρεούνται στην υλοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους έναντι των καλαθοσφαιριστών/τριών τους, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με αμετάκλητες αποφάσεις της ΕΕΟΑΚ για τα πρωταθλήματα της Α1 και Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών και των πολιτικών δικαστηρίων για τα πρωταθλήματα όλων των άλλων Κατηγοριών.
Σε περίπτωση παράβασης της ως άνω υποχρέωσης, η υπαίτια ομάδα ΚΑΕ ή αθλητικού σωματείου στερείται του δικαιώματος απόκτησης καλαθοσφαιριστών -τριών με τη διαδικασία των κάθε είδους μεταγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η παραβατική του πράξη.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1) Κάθε σωματείο υποχρεούται, μετά τη λήξη των μεταγραφών, να υποβάλει σε χρόνο που καθορίζεται από τον κανονισμό μετεγγραφών, πίνακες στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι αθλητές που θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιηθούν κατά τη νέα αγωνιστική περίοδο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται κι αυτοί που έχουν αποκτηθεί από τις μεταγραφές.

2) Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να έχει στη δύναμή του είκοσι πέντε (25) αθλητές ή είκοσι (20) αθλήτριες, γεννηθέντες-είσες έως το 2000 κατ’ ανώτατο όριο και απεριόριστο αριθμό εφήβων, παίδων, νεανίδων και κορασίδων.

3) Η μη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου αθλητών, που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, παρέχει το δικαίωμα της συμπλήρωσής του, με αθλητές ή αθλήτριες, που γράφονται, για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται ή που αποκτούνται από αποδέσμευση, τους τελευταίους, όμως, μέσα στην ειδική, γι’ αυτούς χρονική περίοδο, που καθορίζεται με τον κανονισμό μετεγγραφών.

4) Σε περιπτώσεις που σωματεία αποδειχθεί ότι διατηρούν περισσότερους από τους άνω επιτρεπόμενους αθλητές ή αθλήτριες, υποχρεούνται να διαγράψουν τους υπεράριθμους, κατ’ επιλογή τους. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, η συμμετοχή σε αγώνες οιουδήποτε αθλητή-των, θεωρείται σαν κακή συμμετοχή με όλες τις εκ τούτων συνέπειες.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
Αθλητής που δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών που υποβάλλεται στην Ομοσπονδία θεωρείται ότι αποδεσμεύθηκε από το σωματείο του και έχει το δικαίωμα να μετεγγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου των μεταγραφών αποδεσμευθέντων αθλητών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή διαγραφή στον πίνακα των εν ενεργεία αθλητών που έχουν στείλει τα σωματεία στην Ομοσπονδία μετά τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών με αποδέσμευση. Κατά πάσα όμως περίπτωση για να εξετασθεί η μεταγραφή πρέπει η σχετική αίτηση αποδέσμευσης να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής του οποίου σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Κ.Α.Ε η Τ.Α.Κ έληξε η λύθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε ομάδα αθλητικού σωματείου οποιασδήποτε κατηγορίας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος , της αιτήσεως του υποβαλλομένης επί ποινή απαραδέκτου ταύτης, μόνο με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ.

Σε περιπτώσεις που αθλητές σωματείων που διατηρούν ΤΑΚ ή ΚΑΕ, έχοντες συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας των, δεν μετεγράφησαν σε άλλο ΤΑΚ ή ΚΑΕ αυτοδυνάμως, καθίστανται ελεύθεροι, έχοντες το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλο σωματείο σαν νέοι αθλητές έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΆΡΘΡΟ 5
2) Απαγορεύεται αθλητής να αγωνισθεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο, σε δύο (2) διαφορετικά σωματεία, σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία.

3) Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εγγραφή καλαθοσφαιριστή που έχει μείνει ελεύθερος, στη δύναμη σωματείου, μετά την έναρξη των διαφόρων Πρωταθλημάτων, εκτός αν τούτο προβλέπεται από διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΆΡΘΡΟ 8
Υπολογισμός ηλικίας και άλλες διατάξεις
1. Εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται συνδρομή ορισμένης ηλικίας, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από το πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από τη Ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού.

2. Σε περίπτωση μετεγγραφής ανήλικου αθλητή απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα.

3. « Καλαθοσφαιριστής / τρια δεν έχει δικαίωμα να αγωνισθεί την αυτή αγωνιστική περίοδο σε δύο Ελληνικά σωματεία . Στην απαγόρευση αυτή περιλαμβάνεται και καλαθοσφαιριστής / τρια που αγωνίσθηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο σε σωματείο του εξωτερικού και μετά την λήξη της συνεργασίας τους επιστρέψει στην Ελλάδα.

Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ομάδες της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών και Α1 Εθν. Κατηγορίας Γυναικών οι οποίες έχουν το δικαίωμα να εντάξουν στην δύναμη τους καλαθοσφαιριστές / τριες που αγωνίσθηκαν σε ομάδες του εξωτερικού, εκτός όμως και εάν ο καλαθοσφαιριστής / τρια μεταγράφηκε την αυτή αγωνιστική περίοδο από Ελληνικό σωματείο σε αλλοδαπό».

Στην περίπτωση της Α1 Εθν. Κατηγορίας Ανδρών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι 24 ώρες πριν την έναρξη των play offs ενώ για την Α1 Εθν. Κατηγορία Γυναικών η ρύθμιση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.