Τέσσερις Ροδίτες κέρδισαν 40.000 δραχμές στο Λαϊκό Λαχείο

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΚΛΗΡΩΣΙΝ  ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
4 άνθρωποι του λαού  κέρδισαν 40.000 δραχμές
Μεταξύ αυτών είναι και μια νέα

Τέσσερις κάτοικοι της Ρόδου, τρεις άνδρες και μία κοπέλα άνθρωποι του λαού, ηυνοήθησαν από την τύχην προχθές. Και οι 4 είχαν αγοράσει λαχείον από το πρακτορείον Ερίνη. Και η προχθεσινή κλήρωσις του Λαϊκού Λαχείου τους ηυνόησε. Κέρδισαν 10.000 δραχμές ο καθένας.

Οι τυχεροί είναι οι Νικόλαος Σάρλης, ωρολογοποιός εκ Σύμης, Ευάγγελος Σταματίου, εργάτης του εργοστασίου Τριανταφύλλου, Βασίλειος Καψάλης, εργάτης εις τάς αμερικανικάς αποθήκας και η Μαρία Μοσχιού, υπάλληλος εις του «Σίγγερ». Η τελευταία ηλικίας 23 ετών εις σχετικήν ερώτησιν απήντησεν ότι είχεν αγοράσει το λαχείον κατά τάς αρχάς της εκδόσεώς του εις την ερώτησιν “πώς θα διαθέση τα χρήματα”, η Μοσχιού απήντησε: «τί θέλετε να τα κάμω; Λεύτερη είμαι».

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΚ ΡΟΔΟΥ
300 τόννοι οίνοι Ροδιακής παραγωγής εξήχθησαν εκ Ρόδου χθες,
Εξ αυτών, 200 απεστάλησαν εις Πάτρας και 100 εις Μέγαρα.
Εξάλλου εξήχθησαν σήμερον εις Πειραιά 110 τόννοι κηπευτικών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Εκ του Υπουργείου ανεκοινώθη ότι προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εκ των κοινών νοσημάτων ανθρώπων και ζώων, καθίσταται υποχρεωτική η κατασκευή σφαγείων και εις κοινότητας κάτω των χιλίων κατοίκων. Προς διευκόλυνσιν των κοινοτήτων κατηρτίσθη υπό της κτηνιατρικής υπηρεσίας του Υπουργείου σχέδιον μικρού σφαγείου του οποίου η δαπάνη θα είναι ασήμαντος.


ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ «ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ» ΚΑΙ 4 ΑΛΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
ΔΕΝ ΑΚΥΡΟΥΤΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ ΣΗΜΑ

Ως ανεκοινώθη, ελήφθη εις το Λιμεναρχείον σήμα, διά του οποίου γνωστοποιείται ότι την 18ην Ιουνίου θα καταπλεύσουν εις Ρόδον το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον «Σαρατόγκα» και εν άλλο σκάφος, τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 24ης τρέχοντος. Επίσης την 21ην θα καταπλεύσουν 3 αντιτορπιλλικά τα οποία θα αποπλεύσουν την 24ην. Διά του σήματος τούτου, δεν ακυρούται το προγενέστερον εν σχέσει προς τους κατάπλους των άλλων αμερικανικών πολεμικών.


ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εις το Γραφείον Ευρέσεως Εργασίας εν Ρόδω, ελήφθη εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού Εργασίας κ. Δημητράτου, διά της οποίας συνιστάται όπως την μεσημβρίαν εκάστου Σαββάτου αναφέρει το Γραφείον Εργασίας τηλεγραφικώς, γενικάς πληροφορίας περί της κινήσεως της εργατικής δυνάμεως Ρόδου. Συγκεκριμένως το Γραφείον Εργασίας θα αναφέρη τάς νέας εγγραφάς, απολύσεις, προσλήψεις και λοιπάς μεταβολάς, προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η αγορά εργασίας.


ΔΙΕΤΕΘΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ
Ως ανεκοινώθη διετέθη πίστωσις 3.420.000 δραχμών, διά την εφαρμογήν του προγράμματος καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας εντός δε των προσεχών ημερών θα εγκριθή και ετέρα πίστωσις 5.000.000 δραχμών. Μέρος των εν λόγω ποσών διαβιβάζεται πρός τάς εν Δωδεκανήσω αρμοδίας υπηρεσίας, διά την εκτέλεσιν του προγράμματος εις την περιφέρειαν του νομού.


ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Την Δευτέραν αναμένεται να επιστρέψη αεροπορικώς εξ Αθηνών ο Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γελαδάκης.