Μαθητικός διαγωνισμός  για τον Εμμανουήλ Ξάνθο

Η "Εν Αθήναις Δωδεκανησιακή Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία" (Δ.Ι.Λ.Ε.), προκηρύσσει Διαγωνισμό μεταξύ μαθητών όλων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, με θέμα "Εμμανουήλ Ξάνθος Ο Φιλικός".

Ως γνωστόν η Δ.Ι.Λ.Ε. είναι η αρχαιότερη επιστημονική Εταιρεία της Δωδεκανήσου, με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε επίσημα το 1948 και το 1955 κυκλοφόρησε τον Α ́ τόμο της με τίτλο "Δωδεκανησιακόν Αρχείον". Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει δέκα αριθμημένους τόμους του "Αρχείου" και τέσσερις αυτοτελείς εκδόσεις μεταξύ των οποίων και η "Δωδεκανησιακή Βιβλιογραφία" (2 τόμοι) του αείμνηστου Νικόλαου Μαυρή, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος πολιτικός Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου. Κατά καιρούς φιλοξένησε συνεργασίες κορυφαίων λογίων, όπως των ακαδημαϊκών Γεώργ. Μιχαηλίδη-Νουάρου, Μιχαήλ Σακελλαρίου, Αγαπητού Τσοπανάκη, Αναστάσιου Ορλάνδου, Κώ-στα Ρωμαίου, Παύλου Οδ. Σακελλαρίδη (που διετέλεσε και πρόεδρός της), καθώς και πλήθος πραγματειών από πανεπιστημιακούς καθηγητές κ. ά. καταξιωμένους συγγραφείς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ι.Λ.Ε. που ανέλαβε στις 26 Απριλίου του 2015, έπειτα από ομόφωνη απόφαση, προκηρύσσει τον ανωτέρω διαγωνισμό συγγραφής, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Τα θέμα αφορά τον Δωδεκανήσιο (Πάτμιο) Φιλικό, από τους πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης, στον οποίο οφείλουμε πολλά εμείς οι ελεύθεροι Έλληνες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης της Δωδεκανήσου, καθώς και παιδιά Δωδεκανησίων που φοιτούν απανταχού της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

β) Οι εργασίες των μαθητών μπορεί να είναι χειρόγραφες ή στοιχειοθετημένες σε οποιαδήποτε πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και με οποιαδήποτε γραμματοσειρά (μέγεθος γραμμάτων 10ρια ή 12ρια).

γ) Κάθε κείμενο να είναι ευανάγνωστο και να αποδίδεται με ευκρίνεια στη μία όψη του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί (όχι μπρος - πίσω).

δ) Οι μαθητές μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και να αναφέρονται στη δράση του μεγάλου Φιλικού Ξάνθου, χρησιμοποιώντας διάφορες γραπτές πηγές, όχι απαραίτητα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια. Κάθε βιβλιογραφική πηγή να σημειώνεται ακριβώς εκεί που γίνεται λόγος κι αν πρόκειται για αυτούσιες περικοπές κειμένων, να δια-φο­ρο­ποιούνται με κάποιο τρόπο (π.χ. σε εισαγωγικά, υπογραμμισμένα, με κάποιο χρώμα κ.λπ.). 
Πιστεύουμε στην ορθή καθοδήγηση και συμπαράσταση των καθηγητών τους.

ε) Οι εργασίες να έχουν ελάχιστη έκταση οκτώ (8) σελίδων και να μην υπερβαίνουν τις πενήντα (50) σελίδες. Δεκτές και εικόνες (φωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα, ξυλογραφίες κ. ά.), με τη σαφή προϋπόθεση, ότι πρέπει να αναφέρονται οι πηγές προέλευσης.

στ) Κάθε κείμενο-εργασία υπογράφεται με ψευδώνυμο, που θα ταυτοποιεί το ονοματεπώνυμο, το οποίο επιβάλλεται να βρίσκεται σε κλειστό προστατευόμενο φάκελο (αδιάβλητο).

ζ) Οι μαθητές είναι καλό, αν όχι απαραίτητο, να διατυπώσουν στο τέλος τα συμπεράσματά τους, και να υποβάλουν τις προτάσεις τους ελεύθερα και ανεμπόδιστα.

Ως ημερομηνία τελευταίας υποβολής των εργασιών, ορίζεται ανυπερβλήτως η 10η Οκτωβρίου 2018 (με ταχυδρομική σφραγίδα). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δωδεκανησιακή Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία (υπόψη Γεν. Γραμματέα Μιχάλη Εμμ. Αρφαρά) Ταχ. Θυρίδα 3810, Αθήνα 10210.
Την Κριτική Επιτροπή συγκροτούν γνωστοί συγγραφείς (πανεπιστημιακοί και μη).

Θα απονεμηθούν τρία Βραβεία Α) Το ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ θα συνοδεύεται: α) Από τιμητικό Δίπλωμα, β) Μία σειρά των εκδόσεων της Δ.Ι.Λ.Ε. αξίας 450 ευρώ και γ) Η εργασία του θα δημοσιευτεί "τιμής ένεκεν", σε έναν από τους επόμενους τόμους του "Δωδεκανησιακού Αρχείου". Β) Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ θα συνοδεύεται α) Από τιμητικό Δίπλωμα και β) Από τους τρεις τελευταίους τόμους του "Δωδεκανησιακού Αρχείου". Γ) Το ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ θα λάβει τιμητικό Δίπλωμα.

Δίπλωμα συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και ολιγοήμερη φιλοξενία και ξενάγηση στην Αθήνα (για όλους), με φροντίδα και ευθύνη του προέδρου της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων Αττικής Γιάννη Φραγκούλη.

Η απονομή των Βραβείων και των Διπλωμάτων συμμετοχής θα λάβει χώρα στην Αθήνα, σε ειδική εκδήλωση, με ελεύθερη προσέλευση.

Ο πρόεδρος Εμμανουήλ Ιακ. Γρύλλης
Ο γενικός γραμματέας Μιχάλης Εμμ. Αρφαράς