Η προτομή του Κλεόβουλου στη Λίνδο

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Εις τον δώσαντα αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου ΑΛΦΡΕΔΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, έμπορον υφασμάτων, μετά της χαριτοβρύτου και σπανίων αρετών δίδος ΚΛΙΚΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

Οικογένειαν Σ.Σ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Την 14ην και 15ην πανηγυρίζει ο ιερός ναός της Μονής Προφήτου Αμώς Καλυθιών. Αφ’ εσπέρας θα τελεσθή εσπερινός, την πρωΐαν δε θα τελεσθή η πανηγυρική θεία λειτουργία. Καλούνται πάντες οι φιλόθρησκοι όπως προσέλθουν εις την πανήγυριν. Συγκοινωνία εξησφαλισμένη.
Εκ της Εκκλ. Επιτροπής

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ “ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ”
Ως θετικώς πληροφορούμεθα το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου Δημοδιδασκάλων, Α’ Περιφερείας Ρόδου “Ο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ” απεφάσισε και η συνελθούσα εσχάτως τακτική Συνέλευσις τωνμελών αυτού ομοφώνως ενέκρινεν όπως, δι’ ενεργειών του Συλλόγου ανεγερθή εις την πλατείαν της Λίνδου, όπου και η γενέτειρά του η προτομή του σοφο ύτης αρχαιότητος ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ.

Προς τούτο θέλει ζητηθή και η ενίσχυσις των κατοίκων της Λίνδου ως και άλλων αρμοδίων, καθ’ όσον η από πάσης απόψεως εξαίρετος αύτη απόφασις τιμά και εξυψώνει τον τόπον μας και συμβάλλει εις την τουριστικήν του ανάπτυξιν.

 


ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ο.Η.Ε. ΕΝΤΟΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΩΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Υπό της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου απεστάλη προς τον Γενικόν Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Χάμμερσκελντ, τον Πρόεδρον των Ηνωμένων Εθνών κ. Χάμμερσκελντ, τον Πρόεδρον των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Αϊζενχάουερ και τον Πρωθυπουργόν της Αγγλίας κ. Μάκ Μίλλαν εντονωτάτη διαμαρτυρία, δια τας βαρβάρους ενεργείας της μουσουλμανικής μειονότητος της Κύπρου, εναντίον του Ελληνικού πληθυσμού της μαρτυρικής μεγαλονήσου.

Διά της διαμαρτυρίας των οι Δωδεκανήσιοι δημοσιογράφοι τονίζουν ότι επιβάλλεται η άμεσος λύσις του Κυπριακού προβλήματος, συμφώνως προς τας αρχάς του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, ίνα αυτομάτως αποσυρθούν οι βάνδαλοι εις τας συνήθεις ασχολείας των.

Τέλος τονίζεται ότι τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Δωδεκανήσου, απηχούντα την γνώμην ολοκλήρου του Δωδεκανησιακού λαού, συμπαρίστανται εις τον αγώνα των αδελφών Κυπρίων υπέρ της Ελευθερίας και ζητούν όπως τα Ηνωμένα Έθνη και αι συμμαχικαί κυβερνήσεις, αρθούν εις το ύψος της δικαιοσύνης και της πραγματικής αποστολής των.

ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Σήμερον την πρωΐαν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν ο Καθηγητικός Σύλλογος του Βενετοκλείου Γυμνασίου προκειμένου να προβή εις εξέτασιν υποβληθεισών αιτήσεων απορριφθέντων μαθητών λόγω απουσιών.
Κατά σχετικάς πληροφορίας 20 μαθηταί απερρίφθησαν.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΥΝΩΝ
Το υπουργείον Προνοίας δι’ εγκυκλίου του προς τα υγειονομικά κέντρα, συνιστά όπως ληφθούν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ίνα εν συνεργασία μετά των αστυνομικών αρχών, αποφευχθή η εμφάνισις περιπτώσεων λύσσσης. Συνιστάται επίσης όπως ληφθούν αυστηρά μέτρα διά την περισυλλογήν των αδεσπότων κυνών.

Η Β’ ΔΟΣΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Αγροτικής τραπέζης εδόθησαν οδηγίαι εις τα υποκαταστήματά της, διά την χορήγησιν της δευτέρας δόσεως των εφετεινών καπνοκαλλιεργητικών δανείων.