Καθιερώνονται αεροπορικά δρομολόγια από Ρόδο για Αλεξάνδρεια

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Εις Μαριτσά ετελέσθησαν χθες οι γάμοι του εν Γουώρεν της Β. Αμερικής ευδοκίμως εγκατεστημένου κ. Μιχαήλ Καντάκη, μετά της δίδος Γεωργίας Σάββα Σωτηρίου.


ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
Υπό του Γυμναστικού Συλλόγου «Διαγόρας» Ρόδου, καταρτίζεται πρόγραμμα θερινών εκδρομών εις διαφόρους Κοινότητας της Ρόδου. 

Κατά τας εκδρομάς, αί ομάδες του Συλλόγου θα δίδουν αγώνας προς τάς ομάδας των Κοινοτήτων.
Εξ άλλου και ο Σύλλογος «Φοίβος» Κρεμαστής, θα πραγματοποιήση κατά τάς αρχάς Ιουλίου μεγάλην εκδρομήν εις την Κω.

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙ’ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Συνήλθε χθες εις Συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου και έλαβε διαφόρους αποφάσεις της αρμοδιότητός του.

Μεταξύ άλλων ενέκρινε την διάθεσιν 50.000 δραχμών διά την προμήθειαν και τοποθέτησιν αντλητικού συγκροτήματος προς άρδευσιν των καλλιεργουμένων εκτάσεων εις την κοινότητα Λάρδου, την διάθεσιν 35.000 δραχμών εις τον Δήμον Αστυπαλαίας διά την κατασκευήν της προς του δημοτικού καταστήματος πλατείας, την διάθεσιν 19.800 δραχμών διά την επισκευήν της βίλλας του Οργανισμού εις Προφήτην Ηλίαν και την διάθεσιν 50.000 δραχμών δια την αποπεράτωσιν του έργου ανεγέρσεως κοινοτικού καταστήματος εις Προφύλια.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΕΙΣ ΜΑΡΙΤΣΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΕΝΝΑΔΙ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ ενέκρινε την εκτέλεσιν ανά μιας γεωτρήσεως εις τον Δήμον Μεγίστης και εις τάς κοινότητας Μαριτσών και Γενναδίου.

ΚΑΘΙΕΡΟΥΝΤΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ
Ως εγνώσθη από της σήμερον και πέραν, η Ολυμπιακή Αεροπορία καθιερώνει δρομολόγιον προς Αλεξάνδρειαν εκάστην Δευτέραν και Σάββατον. Τα αεροπορικά δρομολόγια της Ρόδου, θα πυκνωθούν έτι περισσότερον από 1ης Ιουλίου.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ. ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Αφίκετο χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.
Ο κ. Κωτιάδης θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της Πέμπτης, οπότε θα αναχωρήση εκ νέου εις Αθήνας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ
Υπό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου απεστάλη προς τον Υπουργόν Εμπορίου υπόμνημα διά του οποίου ζητείται η ανάκλησις της αποφάσεως περί επιβολής υπέρ του Δημοσίου εισφοράς 1% επί της αξίας του εξαγομένου εις την αλλοδαπήν σπόγγου, επισυνάπτεται δέ και υπόμνημα των σπογγεμπόρων της περιφερείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΣΕΕ
Ως πληροφορούμεθα, ο Πρόεδρος του Νέου Εργατικού Κέντρου κ. Βασ. Καραγιάννης, κατά τάς αρχαιρεσίας της Νέας ΓΣΕΕ εξελέγη Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής λαβών 116 ψήφους.