Λιμενοφύλακας διέσωσε νεαρή κολυμβήτρια από πνιγμό

ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΓΛΑΝ
Διέσωσεν από πνιγμόν νεαράν κολυμβήτριαν ένας λιμενοφύλαξ

Με πραγματικήν αυτοθυσίαν εις ναύτης του Λιμεναρχείου Ρόδου, ριφθείς εις την θάλασσαν διέσωσε 18έτιδα νέαν η οποια θα επνίγετο χθες.

Κατά σχετικάς πληροφορίας χθες την 11.30 π.μ. καθ’ ον χρόον η Παρασκευή Κάζα του Αναστασίου εκολύμβα εις την θέσιν Βίγλαν και ενώ ευρίσκετο μακράν της ακτής, ησθάνθη ότι αι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν και ήρχισε να καλή βοήθειαν.

Πάραυτα ο εκεί σκοπός λιμενοφύλαξ Πέτρος Σπυριδάκος ερρίφθη εις την θάλασσαν ως ήτο ενδεδυμένος και μετά πολλάς κοπιώδεις προσπαθείας κατώρθωσε να διασώση την πνιγομένην νέαν.

ΑΦΙΞΕΙΣ
Αφίκοντο εξ Αυστραλίας, μέσω Ρώμης, ο κ. Μιχαήλ Παντελλάκης μετά της συζύγου του Ευδοκίας γονείς της Κας Ευαγγελίας Κωτιάδη.

ΦΑΡΣΕΡ ΔΙΕΣΠΕΙΡΑΝ ΧΘΕΣ ΦΗΜΗΝ
ΟΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΜΗΝΥΣΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑΛΛΕΫ

Πολλοί συμπολίται υπήρξαν χθες θύματα μιας περιέργου φήμης συμφώνως προς την οποίαν ο Δήμος Ρόδου υπέβαλε μήνυσις εις την Επιτροπήν του Ράλλεϋ. Η αιτία διά την υποβολήν μηνύσεως δεν εγένετο αρχικώς γνωστή και προεκάλεσεν ανησυχίας.
Αργότερον όμως απεδείχθη ότι η φήμη ήτο ψευδής και ότι ωφείλετο εις Ροδιακόν χιούμορ. Συγκεκριμένως εκυκλοφόρησεν αργότερον η νεωτέρα φήμη, ότι ο Δήμος εμήνυσε την Επιτροπήν, διότι απέκλεισε από τους αγώνας ταχύτητος τα λεωφορεία του ΡΟΔΑ. Προφανώς αμφότεραι αι φήμαι είχον διασπαρή υπό φαρσέρ.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Σήμερον την 8ην πρωϊνήν δι’ ειδικού αεροπλάνου αφικνείται εις Ρόδον ο Γενικός Αρχηγός της Ακτοφυλακής των Ην. Πολιτειών αντιναύαρχος Ρίτσμοντ, συνοδευόμενος υπό ενός υποναυάρχου, τριών πλοιάρχων και τριών πλωταρχών δια να επιθεωρήση το “Κούριερ”. Ο αντιναύαρχος Ρίτσμοντ θα αναχωρήση δια του ίδιου μέσου αύριον την 6.15 εις Αθήνας.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΡΑΟΥΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Υπό του Ναυάρχου Μπράουν απεστάλη προς τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Πετρίδην επιστολή διά της οποίας εκφράζει τας θερμάς του ευχαριστίας και την απεριόριστον εκτίμησίν του προς τον Δήμαρχον, δια την εξαίρετον υποδοχήν και τας απειραρίθμους περιποιήσεις που του επεφυλάχθησαν κατά την ευτυχή διαμονήν του εις Ρόδον. Περαιτέρω ο Ναύαρχος τονίζει ότι η Κυρία Μπράουν και ο ίδιος, εκφράζουν τας ειλικρινείς των ευχαριστίας και την μεγάλην των αγάπην διά την Ρόδον την οποίαν θεωρούν ως το εξοχικόν σπίτι των.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΡΑΛΛΕΫ ΡΟΔΟΥ ΠΟΙΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
Σήμερον την 1ην μεταμεσημβρινήν θα λάβη χώραν το Ράλλυ Ακριβείας Ρόδου.
Η εκκίνησις θα δοθή από τον προ του Βωμού της Πατρίδος χώραν θα μετάσχουν δε 25 Ρόδιοι αυτοκινητισταί και 22 Αθηναίοι.
Οι Ρόδιοι οίτινες μετέχουν του αγώνος είναι οι Ευστάθιος Βασιλάκης με Όπελ Ρέκορντ, Κ. Ζουρούδης με Κόνσουλ, Γ. Χιωτάκης με Κόνσουλ, Ευ. Φώκιαλης με Μερσεντές, Τσουβαλάς με Όπελ Ρέκορντ, Ευ. Ψυμόριφος με Μερσεντές, Ν. Σορωνιάτης με Κόνσουλ, Γεωργιάδης με Όπελ Κάπιταν, Βαλάκης με Όπελ Ρέκορντ, Αρνάς, Τριανταφυλλίδης με Μερσεντές, Μανούσου με Τάουνς, Πανηγύρης με Μόσκοβιτς Τάχερ με Ντόιτζ, Καραγιαννίδη με Όπελ Κάπιταν, Σαλβάρης με Φίατ, Χατζηδημητρίου με Τάουνς, Σωκράτης με Πρέφεωρ, Ιατρίδης με Τάουνς, Δελαπόρτας με Όπελ Ρέκορντ,  Γ.  Φώκιαλης με Μερσεντές, Μουσταφά Κισυγκεκλή Χατζηϊωάννου με Κόνσουλ, Γεωργαλλής με Μερσεντές και Δημητράς με Ρενώ.
Οι αυτοκινητισταί μας είναι αισιόδοξοι γενικώς δε πιστεύεται ότι ούτοι θα καταλάβουν τιμητικάς θέσεις.
Η ταχύτης την οποίαν εδήλωσαν άπαντες οι αυτοκινητισταί δεν υπερβαίνει τα 56 χιλιόμετρα και δεν είναι μικροτέρα των 45 χιλιομέτρων.
Οι μυστικοί έλεγχοι θα ευρίσκωνται ο εις μεταξύ Ρόδου-Λίνδου, ο δεύτερος μεταξύ Λίνδου-Κατταβιάς ο τρίτος μεταξύ Κατταβιάς-Σαλάκου και ο τερματισμός μεταξύ Σαλάκου-Ρόδου.