Δαπάνη δύο εκατομμυρίων δρχ από τον ΕΟΤ για αξιοποίηση του Ροδινιού

Κατά το 1959 Ο Ε.Ο.Τ.  Θ’ ΑΝΑΛΑΒΗ  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ  ΡΟΔΙΝΙ
θα δαπανήση  2.000.000 δραχμών


Ως εγνώσθη, κατά το προσεχές έτος θα αναλάβη την αξιοποίησιν του Ροδινιού ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, διαθέτων προς τούτο ποσόν 2 εκατομμυρίων δρχ. 

Η αξιοποίησις θα συντελεσθή διά της επεκτάσεως του κέντρου και των χώρων παραμονής πελατών διά της μετακλήσεως διεθνούς φήμης καλλιτεχνών είς Ρόδον.

ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΓΥΡΟΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Χθες την 2αν μεταμεσημβρινήν εδόθη η εκκίνησις εκ της προ του Νομαρχιακού μεγάρου πλατείας, είς τα αυτοκίνητα τα οποία μετέσχον του Ράλλεϋ Ρόδου, επί αποστάσεως 200 περίπου χιλιομέτρων κατά μήκος των ακτών της νήσου.

Είς το Ράλλεϋ ακριβείας ως γνωστόν, τα αυτοκίνητα μετέσχον με ταχύτητας κυμαινόμενας μεταξύ 45 και 56 χιλιομέτρων ωριαίως, παρακολουθούμενα υπό μυστικών ελέγχων.

Συνολικώς έλαβον μέρος 35 αυτοκίνητα οδηγούμενα υπό των κυρίων Γκολιοπούλου, Καραγιαννίδου, Μανούσου, Ανβερτέν και Νειάδα και υπό των κ.κ. Κανάρογλου, Ζάννου, Τριανταφυλλίδη, Ιωάννου, Λυμπεροπούλου, Γεωργιάδη, Ψιμορίφου, Κιουγκεκλή, Δημητρά, Χατζηϊωάννου, Καμαριώτη, Βασιλάκη, Χιωτάκη, Τσουβαλά, Βαλάκη, Χατζηδημητρίου, Φώκιαλη, Σαλβάρη, Σουλούνια, Δελαπόρτα, Γεωργαλή, Φώκιαλη, Ευαγγέλου, Ζουρούδη, Σορωνιάτη, Αρνά, Πανηγύρη, Σωτηράκη, Ιατρίδου και ενός υπό τα αρχικά Σ.Ι.Β.

Ο αγών αναβάσεως Φιλερήμου
Εξ’ άλλου, χθες την 8ην πρωινήν εγένετο ο αγώνας αναβάσεως αυτοκινήτων είς Φιλέρημον, τον οποίο λόγω της συναρπαστικότητός του παρηκολούθησαν εκατοντάδες φιλάθλων. Είς τους αγώνας αυτούς ταχυτέρας αναβάσεως μετέσχον 26 αυτοκινητισταί, μεταξύ των οποίων 2 μόνον Ρόδιοι οι κύριοι Βασιλάκης και Βαλάκης.

Χθες την 9ην νυκτερινήν ανεκοινώθησαν τα αποτελέσματα της αναβάσεως Φιλερήμου. Ο πρωταθλητής Παπαμιχαήλ Ν. με αυτοκίνητον ζάγκουαρ επεβλήθη είς την  α’ κλάσιν με τον καταπληκτικόν χρόνον των 3’31”8. Ο μοναδικός εκπρόσωπος της Δωδεκανήσου επεβλήθη είς την κλάσιν του με 4’12”8 νικώντας 7 Αθηναίους.

Τα αποτελέσματα του Ράλλυ ανεκοινώθησαν σήμερον την 7ην πρωινήν.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Επέστρεψεν χθες ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος.

Ο ΕΟΤ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη ο ΕΟΤ διέθεσε ποσόν 35.000 δρχ. διά διαφόρους τουριστικάς εκδηλώσεις είς Ρόδον.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ  ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΧΘΕΣ Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ
Χθες την πρωΐαν, ολίγον πρό της εκκινήσεως του πρώτου αυτοκινήτου διά τον αγώνα αναβάσεως είς Φιλέρημον, εσημειώθη πλησίον της κοινότητος Τριάντα μεγάλη πυρκαϊά, ευτυχώς επί ξηρών χόρτων. Πάραυτα εκινητοποιήθη η εκεί αστυνομική δύναμις, η οποία βοηθούμενη υπό των κατοίκων της κοινότητος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατώρθωσε μετά προσπαθείας μίας ώρας να εντοπίση και να κατασβέση το πυρ.  Κατά την πιθανωτέραν εκδοχήν το πυρ προήλθεν εκ φωτοβολίδος, ριφθείσης πρό της διεξαγωγής του αγώνος.