Αμερικανός κάνει τον γύρο του κόσμου, μέσω... Ρόδου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
Εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν τελεταρχούντος του πρωτοσυγκέλλου της Ι. Μητροπόλεως κ. Αλεξάνδρου ετελέσθη προχθές μετά την θείαν λειτουργίαν το ειθισμένον Μνημόσυνον υπέρ των αοιδίμων Μ. Ευεργετών της ποτέ Ελλην. Ορθοδόξου κοινότητος Ρόδου Παύλου Μ. Καζούλλη. Παρέστησαν ο πρόεδρος εφετειών κ. Ηλιόπουλος, ο Ανωτ. Διοικ. Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος, ο διευθυντής της Παιδ. Ακαδημίας Ρόδου κ. Ισιγώνης, αι γυμνασιάρχαι και διευθυνταί των σχολών, αι καθηγηταί και αρκετός κόσμος. Επιμνημόσυνον εξεφώνησεν ο καθηγ. της θεολογίας κ. Ξανθός.

ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ “ΕΣΣΕΞ” ΔΙ’ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΗΝ 10ην ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΟ “ΜΠΟΣΤΟΝ”
Σήμερον την πρωΐαν αναμένονται να καταπλεύσουν το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Εσσεξ” και 2 αντιτορπιλλικά, τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 8ης τρέχοντος. Επίσης την 10ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν το καταδρομικόν “Μπόστον” και 6 αντιτορπιλλικά, τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 16ης τρέχοντος.

ΕΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΘΗΣΑΝ ΣΚΗΝΑΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν, μερίμνη του Δημάρχου κ. Πετρίδη, εγένετο κινηματογράφησις διαφόρων σκηνών του Φεστιβάλ, υπό ειδικού συνεργείου. Προς τούτο αι νεάνιδες του Γυμνασίου με τας αρχαϊκάς των αμφιέσεις επανέλαβον ωρισμένας σκηνάς εις την πλατείαν του Δημαρχείου.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΓΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΩΤΟΣΤΟΠ
Χθες την μεσημβρίαν δια του μότορσιπ “Ερδογάν” ανεχώρησεν εις Μαρμαρά Αμερικανός όστις εκτελεί τον γύρον του κόσμου δια του συστήματος “ώτο-στοπ”. Ούτος αφίχθη εις Ρόδον προ δεκαπενθημέρου, αναχωρήσας δε χθες θα επισκεφθή την Τουρκίαν, Συρίαν, Αίγυπτον, Λιβύη, Αλγέριον και Μαρόκον δια να κλείση ούτω ο πρώτος κύκλος του ταξειδίου του.
 


Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Προχθές την 9.30 εσπερινήν εις τον κήπον του ξενοδοχείου “Θέρμαι” εδόθη μεγάλη χοροεσπερίς η οποία ήτο η τελευταία εκδήλωσις του Φεστιβάλ Ρόδου.

Κατ’ αυτήν παρέστησαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκος, ο εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,  Λιμενάρχης Ρόδου κ. Γελαδάκης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Σ. Κωτιάδης, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο πρόδρος του ΕΟΤ κ. Αγαθοκλής, αι λοιπαί τοπικαί αρχαί και εκατοντάδες κόσμου.

Κατά την διάρκειαν της εν λόγω χοροεσπερίδος ωμίλησαν ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Γελαδάκης, ο κ. Στάικος Αλυτάρχης των αγώνων και άλλοι.

Ακολούθως απενεμήθησαν προς τους νικητάς του αγώνος αναβάσεως Φιλερήμου του Ράλλυ Ακριβείας και του αγώνος ταχύτητος, τα έπαθλα και βραβεία επικολούθησαν δε επιδείξεις Δωδεκανησιακών χορών από νέους και νεάνιδας των γυμνασίων με τοπικάς ενδυμασίας και διάφοροι ατραξιόν.

Ο κ. ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Ο αφιχθείς προχθές εις Ρόδον πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Ραΐκος Αγαθοκλής, επεσκέφθη σήμερον διάφορα ξενοδοχεία και άλλας τουριστικάς εγκαταστάσεις και παρηκολούθησε τον τρόπον λειτουργίας αυτών. Ως γνωστόν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ενδιαφερόμενος δια την αλματώδη τουριστικήν πρόοδον της Ρόδου, διέθεσε πίστωσιν δια την οργάνωσιν της ψυχαγωγίας εις την πόλιν της Ρόδου.