Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου διαμαρτύρεται για την απόλυση τεχνιτών του κρατικού ξυλουργείου

ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ  ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ  ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Χθες επρόκειτο να λάβη χώραν η προαγγελθείσα συνάντησις μεταξύ των εκπροσώπων των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργοδοτών δια την σύναψιν και υπογραφήν της συλλογικής συμβάσεως δια την ρύθμισιν των όρων εργασίας της αμοιβής του προσωπικού και τροφής.

Δεν κατέστη δε δυνατή η πραγματοποίησις της συναντήσεως καθ’ ότι ο μεν πρόεδρος των ξενοδόχων κ. Καπετανάκης μετέβη εις Κω όπου είχε κληθή επειγόντως δια την οργάνωσιν των εκεί ξενοδόχων, ο δε έτερος εκ των εκπροσώπων του Αστέρος κ. Μολδοβάνος λόγω ατυχήματος δεν προσήλθε.

Και ως εκ τούτου, η συνάντησις θα πραγματοποιηθή οπωσδήποτε χωρίς καμμίαν αναβολήν την προσεχή Τετάρτην τ.μ. και ώραν 5ην μ.μ. εις το ξενοδοχείον Θέρμαι. επίσης δια τους ως άνω λόγους η Γενική Συνέλευσις των ξενοδοχοϋπαλλήλων, ήτις επρόκειτο να πραγματοποιηθή σήμερον ανεβλήθη δια την προσεχή Πέμπτην  και ώραν 4ην μ.μ.

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΡ
Προχθές Κυριακήν συνήλθεν η Διοίκησις του Εργατικού Κέντρου εις τακτικήν συνεδρίασιν και επελήφθη διαφόρων εργατικών ζητημάτων. Κατά την συνεδρίασιν ο Πρόεδρος αυτής κ. Λαμπριανός εξέθεσεν εις τα μέλη τας διαφόρους ενεργείας του επί των εργατικών ζητημάτων και ανέφερε τα εκπροσωπήσεως των εργατών Ρόδου εις την κηδεία του αειμνήστου Ροίκου Σολούνια.

Η Διοίκησης του ΕΚΡ ενέκρινεν όλας τας ενεργείας τας γενομένας παρά του κ. Προέδρου. Τέλος ενέκρινε τον απολογισμόν οικονομικής διαχειρήσεως παρά του ταμίου του πρώτου τριμήνου του έτους 1956.

ΤΟ ΕΚΡ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΔΙ’ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ
Το Εργατικόν Κέντρον υπέβαλε τηλεγραφικήν διαμαρτυρίαν προς το Υπουργείον Δημοσίων Έργων και την Γενικήν Συνομοσπονδίαν Εργατών Ελλάδος δια την γενομένην απόλυσιν τριών τεχνιτών από το Κρατικόν Ξυλουργείον και ενός υπαλλήλου. Ει την διαμαρτυρίαν του το ΕΚΡ τονίζει ότι η υφισταμένη ανεργία εις Ρόδον δεν επιτρέπει απολύσεις εργαζομένων και δη παρά του Δημοσίου.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας συνεκροτήθη η Τριμελής Διοικητική Επιτροπή του υποκαταστήματος ΙΚΑ Καλύμνου, διορισθέντων ως προέδρου του κ. Γ. Γαβαλά Επάρχου Καλύμνου και ως μελών εκ της τάξεως των εργοδοτών του κ. Κ. Μαγκούλια με αναπληρωτήν τον κ. Α. Καλογιάννην και εκ της τάξεως των ησφαλμισμένων του κ. Θ. Τριανταφύλλη με αναπληρωτήν τον κ. Ι. Χαρίτον. Η θητεία της Επιτροπής θα είναι διετής.

ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ  ΤΩΝ 2 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
Μελετάται κατ’ αυτάς το ζήτημα της συγχωνεύσεως των δύο Γηροκομείων Ρόδου, ήτοι του Οίκου Ευγηρίας Δωδεκανήσου και του Γηροκομείου Κολυμπίων προς διευκόλυνσιν της όλης εργασίας εις τα εν λόγω ιδρύματα. Σχετικώς με το θέμα τούτο θα ασχοληθή την Πέμπτην και το Δ.Συμβούλιον του “Οίκου Κολυμπίων”.