ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ρόδου: Ειδικότητες για το σχολικό έτος 2018-2019

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ρόδου έγινε γνωστό ότι κατά το σχολικό έτος 2018 - 2019 θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες: 

1. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων: 20 μαθητές
2. Μαγειρικής Τέχνης: 20 μαθητές
3. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων: 20 μαθητές
4. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων: 20 μαθητές

1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια 
2. Απαραίτητα βιβλία - βοηθήματα 
3. Έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο. 

4. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας / πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολούμενων μαθητών. 

5. Σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές. 
6. Επίδομα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις
7. Αναβολή στράτευσης.

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα: 
A. Άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4. 
Β. Εγγραφής στην Β’ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Δικαίωμα εγγραφής στην Α’ Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που: 
1. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑΛ, ή ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, και 
2. Έχουν γεννηθεί τα έτη από 1995 έως 2002. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Τίτλο Σπουδών (Πρωτότυπο ή φωτοτυπία) ή Πιστοποιητικό Σπουδών, ή οποιοδήποτε άλλο Σχολικό Τίτλο που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου και οπωσδήποτε το βαθμό. 
2. Πιστοποιητικό γέννησης. 
3. Επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφά τους, που να αποδεικνύουν τα δηλιωθέντα από τον υποψήφιο στην αίτησή του, σχετικά με την οικογενειακή, κοινωνική και οικονομική του κατάσταση. 
4. Επίσημα έγγραφα που να αναγράφεται το ΑΜΚΑ καθώς και το ΑΦΜ. 
5. Τέσσερις (4) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες.
Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εγγραφής: από 18-6-2018 έως και 31-8-2018.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ανά ειδικότητα υπερβούν τις θέσεις που προβλέπονται, θα επιλεγούν οι μαθητές με βάση τη βαθμολογία (ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών θα αντιστοιχεί σε τόσα μόρια όσα και ο βαθμός με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό) καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Τα κοινωνικά κριτήρια είναι τα εξής: 
1. Πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι - 2 μόρια (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης τελευταίου τριμήνου)
2. Ορφανοί από ένα γονέα - 1 μόριο (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
3. Ορφανοί από δύο γονείς - 3 μόρια (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης) 
4. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ίσο ή κάτω από 9.163 ευρώ - 1 μόριο (Εκκαθαριστικό Εφορίας 2017)
5. Οι παραπεμπόμενοι από ιδρύματα - 1 μόριο (Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας)
6. Ύπαρξη οικογενειακής επιχείρησης στην ειδικότητα επιλογής του υποψηφίου - 2 μόρια (Βεβαίωση ή

Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο ή Επιθεώρηση Εργασίας ή Ασφαλιστικό Φορέα (ΟΑΕΕ) ότι υπάρχει επιχείρηση στην ειδικότητα αυτή). 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισακτέων στις ειδικότητες θα γίνει στις 7-9-2018, οπότε θα δημοσιοποιηθούν οι Πίνακες Εισαγομένων και Επιλαχόντων.