«Φίμωτρο» παντού και σε όλους!

Δριμύτερο επανήλθε, στον νέο Πειθαρχικό Κώδικα, το άρθρο το οποίο αναφέρεται στις Δυσμενείς Δηλώσεις και στη Δυσφήμιση Ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων.

Κάθε απρόσεκτη και εν βρασμώ ψυχής κουβέντα μπορεί να κοστίσει ακριβά, ακόμα και κάθε σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται είναι δυσβάσταχτες, ειδικά δε στην περίπτωση της υποτροπής, ενώ ελάχιστα βοηθάει πλέον η ανάκληση.  Το άρθρο 20 Α προβλέπει τα εξής:  

Πώς ορίζεται η δυσφήμιση
«Ως δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων θεωρούνται οι με οποιονδήποτε τρόπο δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις σε βάρος της Ε.Π.Ο. και των οργάνων της, των Ενώσεων - μελών της και των οργάνων τους, των διοργανωτριών των αγώνων, των θεσμοθετημένων δικαιοδοτικών και δικαστικών οργάνων του ποδοσφαίρου, όπως και των φυσικών προσώπων, αξιωματούχων των ανωτέρω αρχών και οργάνων, επίσης των οργάνων διαιτησίας και γενικώς των διαιτητών, καθώς και οποιασδήποτε ομάδας και των αξιωματούχων αυτής, από τις Π.Α.Ε. και τα σωματεία και από τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με αυτές/α ή τις/τα εκπροσωπούν.

Δυσμενής κρίση θεωρείται, μεταξύ των άλλων, οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή κρίση, που περιέχει μομφές κατά προσώπων, (διαιτητών ή μελών ποδοσφαιρικών δικαστικών ή λοιπών οργάνων, κ.ο.κ.) για σκοπιμότητα ή  δόλο ή μεροληψία στη λήψη αποφάσεων, κ.ο.κ. που κατ’ αντικειμενική κρίση δύναται να βλάψει την τιμή και την υπόληψη κάποιου».

Ποιες κρίσεις θεωρούνται δημόσιες
«Δημόσιες θεωρούνται οι δηλώσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την διάδοση της δήλωσης ή της κρίσης με οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή επικοινωνίας».

Οι ποινές για τα ερασιτεχνικά σωματεία
«Την επιβολή χρηματικού προστίμου, το οποίο ξεκινάει από τα 500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ, προβλέπει ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας για όσους υποπέσουν στο παράπτωμα του άρθρου 20 Α και σχετίζονται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής επιβάλλεται η διπλάσια χρηματική ποινή, η οποία με τη σειρά της διπλασιάζεται ξανά αν η παράβαση επαναληφθεί για τρίτη φορά.  Μάλιστα, στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται επιπρόσθετα η ποινή της αφαίρεσης ενός βαθμού από τη βαθμολογία της υπαίτιας ομάδας.

 Επιπλέον, πέραν της πρώτης φοράς, η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να τιμωρήσει το υπαίτιο φυσικό πρόσωπο με την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους, ή ακόμα και με την ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, για διάστημα τριών μηνών και έξι μηνών, εάν κρίνει πως η δυσμενής κρίση εμπίπτει στην κατηγορία της «επιβαρυντικής περίπτωσης».

 Η ανάκληση δεν… σώζει  
«Σε περίπτωση που ο υπαίτιος της δήλωσης ή της κρίσης ανακαλέσει τη δυσμενή δήλωση ή κρίση με δήλωση του στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, πριν από την άσκηση οποιασδήποτε δίωξης από το αρμόδιο όργανο, μπορούν να του επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται παραπάνω μειωμένες έως το μισό».