Η κτηνοτροφική έκθεση και οι αγώνες του Αγίου Σουλά το 1958

ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΟΡΩΝΗΣ

Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ετέθη εις κυκλοφορίαν ειδικόν τρίπτυχον φυλλάδιον, διά του οποίου παρέχονται πληροφορίαι εν σχέσει προς την Τρίτην Κτηνοτροφικήν Έκθεσιν τους Ιππικούς αγώνας και τους αθλητικούς αγώνας αγροτοπαίδων, που θα λάβουν χώραν εις Άγιον Σουλά Σορωνής την προσεχή Τρίτην.

Η ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ελλανοδίκαι της εκδηλώσεως αυτής θα είναι ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, οι βουλευταί Δωδεκανήσου, ο Δήμαρχος Ρόδου, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, ο Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως, ο Επιθεωρητής Γεωργίας και ο Διευθυντής του εν Ρόδω υποκαταστήματος Αγροτικής Τραπέζης. Την επιτροπήν βραβεύσεως των εκτεθησομένων οικοσίτων ζώων θα αποτελέσουν ο Διευθυντής της Γεωργίας ο Τεχνικός Επιθεωρητής της ΑΤΕ, ο Νομοκτηνίατρος, ο Διευθυντής του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Σορωνής.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως περιλαμβάνει παρέλασιν, παράταξιν, έπαρσιν σημαίας, ομιλίαν του Διευθυντού Γεωργίας κ. Χατζίκου, κήρυξιν αγώνων υπό του Νομάρχου ορκομωσίαν αθλητών, διεξαγωγήν αγώνων δρόμου 8.000, 2.000 και 3.000 μέτρων υπό ανεγνωρισμένων αθλητών, αγωνίσματα αγροτονεανίδων ήτοι δρόμος 40 μέτρων με φλιτζάνι καφέ, σακκοδρομία, δρόμος 80 μέτρων ταχύτητος, άλμα απλούν, ρίψις ελαστικής σφαίρας και ακοντισμός-και αγωνίσματα αγροτοπαίδων, ήτοι δρόμος 60 μέτρων με φύτευσιν πατατών, χορτοδρομία αγών βάθην, άλματα, λιθοβολία και σφαιροβολία.
Ακολούθως θα διεξαχθούν ιπποδρομίαι και εν συνεχεία θα γίνη παρέλασις των οικοσίτων ζώων, θα χορευθούν Ελληνικοί χοροί και θα απονεμηθούν τα έπαθλα.

ΤΟ “ΖΑΝ ΜΕΡΜΟΖ”
Κατέπλευσε χθες εις τα Ροδιακά ύδατα το Γαλλικόν τουριστικόν υπερωκεάνειον “Ζαν Μερμόζ” με 450 Γάλλους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το “Ζαν Μερμόζ” απέπλευσε την νύκτα, σήμερον δε θα ευρίσκεται εις Κω, όπου θα λάβη χώραν εις το Ασκληπιείον αναπαράστασις του όρκου του Ιπποκράτους.

Η ΚΑΪΡ ΕΞΗΤΑΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Το απόγευμα χθες, συνήλθε εις συνεδρίασιν το συμβούλιον της εταιρίας Καΐρ το οποίον εξήτασε διάφορα ζητήματα επειγούσης φύσεως. Μεταξύ άλλων συνεζητήθη το θέμα της υπό της ΑΤΕ χρηματοδοτήσεως, διά την εξαγοράν των σταφυλών Ρόδου.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗΝ
Χθες την πρωΐαν διά σκάφους του βασιλικού ναυτικού, μετέβη εις Μεγίστην ο κεντρικός λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης προς επιθεώρησιν των εκεί λιμενικών υπηρεσιών. Ο κ. Λιμενάρχης επέστρεψε την νύκτα.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Χθες την μεσημβρίαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εξ Αθηνών ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γ. Χαρίτος.

10.000 ΞΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΔΥΌΜΙΣΥ ΜΗΝΩΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη, από της 1ης Μαΐου 1958 μέχρι της 15ης τρέχοντος μηνός, επεσκέφθησαν και παρέμειναν εις Ρόδον 5.000 περίπου ξένοι περιηγηταί και 5.000 παραθερισταί και εκδρομείς εκ Παλαιάς Ελλάδος. Αναλυτικώτερον, κατά τον Μάιον αφίκοντο 1.800 ξένοι, κατά τον Ιούνιον 1.200 και κατά το 1ον δεκαπενθήμερον τρέχοντος μηνός 1.300. Η κίνησις του λήγοντος μηνός, πιστεύεται ότι θα είναι μεγαλυτέρα οιουδήποτε άλλου διαρρεύσαντος μηνός του 1958.