Οι ειδήσεις στη Ρόδο σαν σήμερα το... 1958

Ο κ. ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Ως ανεκοινώθη, ο ηγέτης της Νέας ΓΣΕΕ κ. Γονής ανταποκρινόμενος εις το αίτημα των ανηκουσών εις την δύναμιν της Νέας ΓΣΕΕ Οργανώσεων θα επιχειρήση διαφωτιστικήν περιοδείαν δια την εξυγίανσιν του Συνδικαλισμού καθ’ όλην την χώραν.

Χθες ανεχώρησεν δι’ Αίγιον και το προσεχές Σάββατον θα επισκεφθή την Ρόδον. Προχωρήσεις προς την εξυγιαντικήν κίνησιν συνεχίζονται αθρόως καθ’ όλην την χώραν.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΣΟΥΛΑΝ Η Γ’ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Σήμερον εις την πανηγυρίζουσαν μονήν του Αγίου ΣΟυλά, θα γίνη η προαγγελθείσα έκθεσις εις τον προς τούτο καθορισθέντα χώροντ ης περιοχής. Συμφώνως προς το πρόγραμμα της διευθύνσεως Γεωργίας η οποία οργάνωσε τας εκδηλώσεις θα γίνουν κτηνοτροφική έκθεσις, Ιππικοί αγώνες και αθλητικοί αγώνες αγροτοπαίδων.

Η όλη εορτή περιλαμβάνει παρέλασιν, παράταξιν, έπαρσιν σημαίας ομιλίαν οτυ διευθυντού Γεωργίας κ. Χατζίκου, κήρυξιν ενάρξεως των αγώνων υπό του κ. Νομάρχου, ορκωμοσίαν των αθλητών και εν συνεχεία θα γίνουν οι αθλητικοί αγώνες.

Ακολούθως θα διεξαχθούν ιπποδρομίαι και εν συνεχεία θα γίνη παρέλασις των οικοσίτων ζώων, τα οποία θα βραβευθούν.

Μετά την παρέλασιν θα χορευθούν ελληνικοί χοροί υπό αγροτονεανίδων και τέλος θα απονεμηθούν τα έπαθλα.
Ελλανοδίκαι της εκδηλώσεως θα είναι ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, αι βουλευταί Δωδεκανήσου ο Ανώτερος διοικητής χωροφυλακής, ο Γενικός επιθεωρητής Μέσης εκπαιδεύσεως ο επιθεωρητής Γεωργίας και ο διευθυντής του εν Ρόδω υποκαταστήματος Αγροτικής τραπέζης.

Την επιτροπήν βραβεύσεως των εκτεθησομένων οικοσίτων θα αποτελέσουν ο διευθυντής γεωργίας, ο τεχνικός επιθεωρητής της ΑΤΕ, ο Νομοκτηνίατρος ο διευθυντής του Γεωργοκτηνοτροφικού σταθμού Καλαμώνος, ο πρόεδρος της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών Δωδεκανήσου και ο πρόεδρος του γεωργικού Συνεταιρισμού Σορωνής.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ;
Ως πληροφορούμεθα, η Εθνική ΛΥρική Σκηνή η οποία προσεκλήθη εις Ρ¨οδον δια σειράν παραστάσεων, επί τη επετείω της 10ςτίας από της Ενσωματώσεως, απήντησεν ότι αδυνατεί να έλθη λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Εν τούτοις, καταβάλλονται έντονοι προσπάθειαι, πιστεύεται δε ότι τελικώς θα ενδιαφερθή και το αρμόδιον Υπουργείον.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
Υπό του κ. Γαβρ. Μισίου επιτίμου προέδρου της ΕΠΣΔ απεστάλη προ τον Πρωθυουργόν κ. Καραμανλήν τηλεγράφημα δια του οποίου εγνωστοποιήθη η τέλεσις της εορτής των παλαιμάχων αθλητών και υπεβλήθησαν τα σέβη της Αθλουμένης Νεολαίας εις την Α.Μ. τον Βασιλέα, εις τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και εις την Κυβέρνησιν.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Καθ’ α πληροφορύμεθα ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης, εντός του προσεχούς δεκαημέρου θα μεταβή εις Αθήνας προκειμένου να επιλύση διάφορα προβλήματα του Δήμου Ρόδου.