Θα επεκταθεί η ελαιοκαλλιέργεια σε ολόκληρη την Κάρπαθο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Από την Ιεράν Κολυμβήθραν του Αγίου Φανουρίου αι Και Βέρθα Ζακυνθιανού και Ευδοξία Χατζημιχάλη, ανεδέξαντο το αγοράκι του ζεύγους Αντωνίου Αναμουρλή, ονομάσασαι αυτό Ευστράτιον.
Καλορίζικον

---------

Εις τον Ι. ναόν Φανερωμένης εβαπτίσθη το αγοράκι του κ. Ζαχαρία Καρυδάκη, ονομασθέν Παναγιώτης. Προς τους γονείς ευχόμεθα να τους ζήση.


Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Χθες απέπλευσαν εκ του λιμένος μας το Νορβηγικόν ατμόπλοιον “Πρέλχερ” διά Πειραιά και η θαλαμηγός “ΕΟΣΤΡΑ” διά Κω.


ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΗ Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, η παραγωγή δημητριακών εις την νήσον εφέτος ήτο ελαχίστη, ένεκα της σημειωθείσης μεγάλης ανομβρίας από των αρχών Φεβρουαρίου και εντεύθεν. Εν τω μεταξύ, κατόπιν των αλλεπαλλήλων υποδείξεων των κρατικών οργάνων, οι κάτοικοι ήρχισαν να εννοούν την αξίαν των ελαιών και του ελαιολάδου και αρκετοί εξ αυτών εις διαφόρους κοινότητας απεφάσισαν να φυτεύσουν κατά τον χειμώνα μεγάλους αριθμούς ελαιοδένδρων.

ΤΗΝ 2ΟΗΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη εκ του καλλιτεχνικού οργανισμού του δήμου Ρόδου, την 20ήν τρέχοντος θα αφιχθή εις Ρόδον και θα αρχίση τας παραστάσεις του ο θίασος Ελένης Χατζηαργύρη. Ο θίασος Χατζηαργύρη θα παρουσιάση εις Ρόδον 4 έργα. Εξ άλλου, αργότερον θα αφιχθούν και 2 επιθεωρησιακοί θίασοι.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ως ανεκοινώθη εκ της Αγροτικής Τραπέζης, η 10η σειρά μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως θα αρχίση κατά το τρίτον δεκαήμερον του προσεχούς Οκτωβρίου και θα διαρκέση επί 7 περίπου μήνας. Η διδασκαλία, τα βιβλία και τα βοηθήματα θα είναι δωρεάν. Υποψηφίους προς φοίτησιν εις την εν λόγω σειράν των μαθημάτων δύνανται να προτείνουν αι Γεωργικαί Συνεταιριστικαί οργανώσεις μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου. Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν υπολογίζεται να γίνουν δεκτοί, κατά προτεραιότητα υποδείξεως, μέχρι 30 σπουδασταί, έχοντες απολυτήριον τουλάχιστον Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως.

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Σήμερον αφικνείται εις Ρόδον ο εκ των αρχηγών του Κομματος των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλής Βενιζέλος, συνοδευόμενος υπό του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννου Πολίτη. Ο κ. Βενιζέλος θα παραμείνη εις τίνας ημέρας.

2.300 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της αρμοδίας υπηρεσίας, χθες εις τα ξενοδοχεία και τας οικίας της πόλεως Ρόδου ευρίσκοντο 2.300 περίπου τουρίσται.

ΕΜΗΝΥΘΗ ΕΣΤΙΑΤΩΡ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του εστιάτορος Τούρκαλη Μεμέτ διότι γενομένου αγορανομικού ελέγχου εις το εστιατόριόν του διεπιστώθη ότι επώλει εις Αμερικανούς ναύτας ζύθον προς 15 δραχμάς αντί του κανονικού 8.50 και οίνον προς 12 δραχμάς αντί του κανονικού 5 δρχ.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ Ο ΕΛΒΕΤΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ
Αφίκετο χθες εις Ρόδον ο εν Αθήναις Ελβετός πρέσβυς.