Το προεδρείο των οικοδόμων Αρχαγγέλλου το 1958

2.000.000 ΟΚΑΔΕΣ ΠΡΩΪΜΟΥ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΚ ΡΟΔΟΥ

Δύο εκατομμύρια οκάδες πρωΐμου τομάτας εξήχθησαν εκ Ρόδου εφέτος, μέχρι τέλους Μαΐου. Τούτο ανεκοινώθη παρά της αρμοδίας υπηρεσίας συμπληρωματικώς δε ανεφέρθη ότι και κατά τας αρχάς Ιουνίου, εξήχθησαν εκ Ρόδου τομάται. Γενικώς, αι πρωϊμοκαλλιεργηταί τομάτας εύρον ικανοποιητικάς τιμάς και διέθεσαν ευκόλως το πρωϊόν των.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Ανεχώρησε χθες εις Αθήνας ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης προκειμένου να μετάσχη των εργασιών της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως. Ο κ. Κωτιάδης θα επανέλθη την Παρασκευήν.

ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙ
«Μίστερ-Ρόδος» εκλέγεται το Σάββατον
«Μίστερ Ρόδος» θα εκλεγή το προσεχές Σάββατον εις το “Θέρμαι” κατά την διάρκειαν χοροεσπερίδος του ΑΟΝ. Εις τον «Μίστερ» μεταξύ άλλων, θα δοθή δωρεάν εν εισιτήριον της ΕΛΜΕΣ α’ θέσεως Ρόδου-Πειραιώς-Γένοβας μετ’ επιστροφής.

ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΙΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της ενώσεως γεωργικών συνεταιρισμών θα προσκομίσουν σήμερον σίτον εις την συγκέντρωσιν οι παραγωγοί, των εξής κοινοτήτων: Μαριτσά εν αυτοκίνητον, Λαχανιά εν, Σάλακος δύο, Απόλλωνα δύο Αρχίπολις εν, Μεσαναγρός εν, Καλυθιές δύο, Κατταβιά τρία, Ασκληπειός δύο και Απολακκιά εν αυτοκίνητον.

Διά της αυτής ανακοινώσεως γνωστοποιείται ότι απεφασίσθη, διά την εξυπηρέτησιν των σιτοπαραγωγών, όπως τα μεν απομεμακρυσμένα χωρία προσκομίζουν τον σίτον από της πρωΐας μέχρι της μεσημβρίας, τα δε πλησιέστερα από της 1ης μέχρι της 3ης μεταμεσημβρινής.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Σωματείου Εργατοτεχνητών Αρχαγγέλου, εξελέγησαν: Πρόεδρος Σάνδαλος, αντιπρόεδρος Γεώργιος Μαλωνάς, γραμματεύς Νικόλαος Χρύσαλλος, ταμίας Νικόλαος Χατζηστεφανής, σύμβουλοι Σάββας Τσακίρης, Νικόλαος Φουτούλης, Στυλιανός Αργυρού, Κωνσταντίνος Φουτούλης και Αντώνιος Χατζηθεοδώρου. Εξελεγκτική επιτροπή: Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου, Αθανάσιος Κολλιάδης και Νικόλαος Ρούφας.


ΠΥΡΚΑΪΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΗΠΕΙΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΣΤΙΓΜΗΝ ΖΗΜΙΑΣ ΑΛΛ’ ΕΝΕΤΟΠΙΣΘΗ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
Πυρκαϊά εκραγείσα προχθές την 3.30 απογευματινήν εις τον παρά την θέσιν Κοσκινού συνήθη τόπον εναποθέσεως των απορριμμάτων της πόλεως ηπείλησε προς στιγμήν να λάβη μεγάλας διαστάσεις και να προκαλέση σημαντικάς ζημίας. Εν τούτοις, ευθύς ως εξεδηλώθη έσπευσαν επί τόπου όργανα του Β’ αστυνομικού τμήματος και εργάται, οι οποίοι μετά πολύωρον προσπάθειαν δεν κατέσβεσαν μεν το πυρ, αλλά κατώρθωσαν να το εντοπίσουν διά του σχηματισμού ζωνών πυρασφαλείας πέριξ αυτού. Ούτω, ουδεμία ζημία εμειώθη εις τα πλησίον ευρισκόμενα κτήματα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Δ. ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ως πληροφορούμεθα, χθες ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Θεοχάρης, εις ιδιαιτέρως του συνεργασίαν, συνέταξεν εκτενές υπόμνημα επί των απόψεων του Εμποροβιομηχανικού κόσμου της Δωδεκανήσου, επί των νέων φορολογικών μέτρων. Διά του υπομνήματος ζητείται προσαρμογή των μέτρων εις τας ειδικάς συνθήκας εν Δωδεκανήσω. Το υπόμνημα αποστέλλεται σήμερον.


ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ “ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ” ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση εις τα ροδιακά ύδατα το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Σαρατόγκα” συνοδευόμενον υπό ενός αντιτορπιλλικού, δύο υποβρυχίων, ενός πετρελαιοφόρου και ενός μεταγωγικού.
Τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της 19ης τρέχοντος.
Εξ άλλου καταπλέει εν αντιτορπιλλικόν, το οποίον θα αποπλεύση αύριον.