"Μίστερ Ρόδος" ο Σάββας Θεοδωρίδης

ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΟΥ “ΠΕΙΣΙΡΟΔΟΥ” ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ  “ΜΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΤΕΡ ΡΟΔΟΣ”

Τας εκλογάς εποίκιλον διάφορα νούμερα
«Μις Ρόδου» εξελέγη την νύκτα του παρελθόντος Σαββάτου η δις Κλαιρ Μάρκου, ξένη παραθερίστρια, με δευτέραν την Αννα Δημητριάδου εκ Θεσσαλονίκης.  Επίσης “Μίστερ Ροδος” εξελέγη ο κ. Σάββας Θεοδωρίδης.
Αι εν λόγω εκλογαί εγένοντο εις την χοροεσπερίδα του Αθλητικού Ομίλου Νεοχωρίου “Πεισίρροδος”, εις το Κέντρον “Θέρμαι”.

Η χοροεσπερίς ήρχισε την 9.30 μ.μ. του Σαββάτου, παρέστη δε η εκλεκτοτέρα μερίς της Ροδιακής κοινωνίας.
Κατά την διάρκειαν του χορού, ενεφανίσθη εις διάφορα τραγούδια η ντιζέζ Δημήτρη.  Επίσης παρουσιάσθη ο ταχυδακτυλουργός Λαμάρ με την παρτεναίρ του Χριστιάνα, εις διάφορα “τρυκ” τα οποία ενεθουσίασαν το κοινόν και προεκάλεσαν ζωηρά χειροκροτήματα.

Εξ άλλου κατά την διεξαχθείσαν δημοπρασίαν δια την πώλησιν ενός εισιτηρίου της ΕΛΜΕΣ Πειραιώς - Γενεύης - Πειραιώς, πλειοδότης ανεδείχθη ο έμπορος κ. Ασπράκης ότις προσέφερε 1503 δρχ.
Το πρόγραμμα του χορού εποίκιλεν η θαυμασία ορχήστρα του κ. Σταύρου Τουχωτά, η παρουσίασις δε του όλου προγράμματος εγένετο υπό του δημοσιογράφου κ. Γ. Μαρτίνη.

Σημειωτέον ότι τας ταινίας των Μις και Μίστερ απένειμεν η περυσινή “Μις Παραθερίστρια” του Χορού των Συντακτών δις Μίκα Ψαρρού.
Η επιτροπή εκλογής της Μις και του Μίστερ απηρτίσθη εκ των κυριών Δρακίδη Καραγιαννίδου και Χάρη και εκ των κ.κ. Βακονδίου, Σπερελάκη και Λουιζίδη.
Μεταξύ άλλων προσέφεραν ως έπαθλα, εισιτήρια η “Ολυμπιακή Αεροπορία” και αι Ατμοπλοΐαι Ποταμιανού Διακούλη και Καβουνίδου, και διάφορα δώρα τα καταστήματα Κατράντζου, Μαρούση, Πανάγου, Ιωνά, Ελβιέλα, Μπαλάσκα, Πειραϊκή - Πατραϊκή, Μηναΐδη, Φωτιάδη, Ναυρίδη, Γιαννοπούλου, Αφών Εμμανουλοπούλων, Ευαγγέλου Σταματίου κ.ά.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Χ.Ρ. ΚΑΙ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Προχθές την 5ην απογευματινήν εις το γήπεδον της Σχολής Χωροφυλακής έλαβε χώραν αγών Βόλλεϋ - Μπωλ μεταξύ των ομάδων υπαξιωματικών της Σχολής Χωροφυλακής και της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.
Νικήτρια ανεδείχθη η ομάς της Χωροφυλακής δια σετ 3 έναντι 2.

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΛΕΞ/ΔΡΕΙΑΣ
Από ημερών ευρίσκοντο εις Ρόδον 28 πρόσκοποι Ελληνικών ομάδων Αλεξανδρείας, οι οποίοι επεσκέφθησαν διαφόρους τοποθεσίας της νήσου.  Οι ομογενείς πρόσκοποι, θα αναχωρήσουν εκ Ρόδου την προσεχή Πέμπτην.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΟΤΟΣΑΚΟ
Μεθαύριον Πέμπτην και ώραν 5ην απογευματινήν εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου θα διεξαχθούν αγώνες Πρωταθλήματος Μοτοσακό, οργανούμενοι υπό του Δωδεκανησιακού Αθλητικού Συλλόγου “Δωριεύς”.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1ον Αγώνα ενός γύρου ταχύτητος, 2ον Αγώνα καταδιώξεως 10 γύρων της πίστας.  Και 3ον Αγώνα καταδιώξεως 20 γύρων με σύστημα αποκλεισμού του εκάστοτε ηττημένου των διαγωνιζομένων ζευγών.  Η συμμετοχή είναι ελευθέρα.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Κάλυμνος 18 (του ανταποκριτού μας).  Δια του “Μιαούλης” αναχωρεί την Τετάρτην εις Αθήνας ο διευθυντής του Δημοτικού ηλεκτροστασίου Καλύμνου Μηχανολόγος κ. Θ. Κυπραίος.  Σκοπός της μεταβάσεώς του εις Αθήνας είναι η αγορά μιας μηχανής 500 ίππων προς κάλυψιν των αναγκών του ηλκετροφωτισμού της πόλεώς μας αι οποίαι αυξάνονται συνεχώς λόγω των πολλών νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού.  Δέον να σημειωθή ότι προ διετίας το ηλεκτροστάσιον παρήγεν 10.000 ωριαία χιλιοβάτ ενώ σήμερα παράγει 50.000 χιλιοβάτ ήτοι το πενταπλάσιον του έτους 1956-57.

Εν τω μεταξύ το ηλεκτρικόν δίκτυον Πανόρμου ήρχισεν να διακλαδούται κατά πάσαν την εξοχικήν περιφέρειαν, εντός δε των προσεχών ημερών θα αρχίση η λειτουργία του υποσταθμού Πανόρμου.
Εξ άλλου, υπό του κ. Κυπραίου εκπονείται η μελέτη δια την επέκτασιν του ηλεκτρισμού και εις την περιφέρειαν Βαθέως Καλύμνου αξιοσημείωτον δε είναι το γεγονός ότι όλαι οι πρόοδοι που σημειούνται εις τον ηλεκτρικόν τομέα οφείλονται αποκλειτστικούς εις την πρωτοφανή δραστηριότητα του διευθυντού κ. Θ. Κυπραίου.
Σ.Ν. Αλαχούζος