Τα ίδια χάλια και χειρότερα

Με τίτλο «Απαράδεκτον» έγραφε στις 3 Σεπτεμβρίου 1958 η “Ροδιακή” αναφορικά με την Έπαυλη Ντε Βέκκι στον Προφήτη Ηλία, τα εξής:
«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ
Εις το συγκρότημα των τουριστικών εγκαταστάσεων του Προφήτου Ηλία περιλαμβάνεται η πάλαι ποτέ έπαυλις Ντε Βέκκι, η οποία ατυχώς παρουσιάζει όψιν εγκαταλείψεως και ερειπώσεως. Καθ’ ήν στιγμήν το Ελληνικόν Κράτος, όχι μόνον συνετήρησε τον οικοδομικόν πλούτον που μας άφησαν οι κατακτηταί, αλλά εν πολλοίς τον εβελτίωσε και ηξιοποίησεν, είναι απαράδεκτον να παρουσιάζεται αυτή η ασχημία εις τα όμματα των επισκεπτών του Προφήτου Ηλία, ενός από τα ωραιότερα και μαγευτικώτερα τοπία της νήσου μας.

Είναι ανάγκη επομένως να εκλείψη αυτή η ασχημία το ταχύτερον. Το Κράτος και ο ΟΔΑΠΔΔ έχουν την υποχρέωσιν να προβούν το συντομώτερον δυνατόν εις την επισκευήν και επίπλωσιν της επαύλεως, η οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθή διά διαφόρους σκοπούς».


Εξήντα χρόνια πέρασαν και δυστυχώς το σχόλιο είναι τραγικά επίκαιρο, διότι αποδεικνύει τη διαχρονική ανικανότητα αυτού του κράτους!