Το BBC μετέδωσε πρόγραμμα τηλεοράσεως για τη Ρόδο το 1958

ΤΟ ΜΠΙ-ΜΠΙ-ΣΙ ΜΕΤΕΔΩΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΡΟΔΟΥ 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Σεπτέμβριος. Ένα πρόσφατον πρόγραμμα τηλεοράσεως του Μπι-Μπι-Σι παρουσίασεν εις τρεις εβδομαδιαίας εκπομπάς ένα πρωτότυπον θέμα, δηλαδή ένα θαλάσσιον ταξίδι το οποίον επραγματοποίησεν η Ελληνική Ταξιδιωτική Λέσχη του Λονδίνου με αφετηρία την Βενετίαν και τέρμα τας Αθήνας μέσω των νήσων του Αιγαίου και της Κωνσταντινουπόλεως.

Οι συμμετέχοντες εις την κρουαζιέραν ήσαν κυρίως Αμερικανοί και Βρετανοί απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα με κοινόν ενδιαφέρον και αγάπην διά την Ελλάδα.

Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσίαζε το τμήμα εκείνο της εκπομπής, το οποίο παρουσίαζε την Ρόδον εν λεπτομερεία και εξήρε την τουριστικήν της αξίαν.

ΤΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΑ ΤΟΥ “ΑΣΤΕΡΟΣ” ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως εις τα πλαίσια της προσπαθείας διά την επιμίκυνσιν της τουριστικής περιόδου, τα ξενοδοχεία του Αστέρος εις Ρόδον θα παραμείνουν ανοικτά συνεχώς.

Η λειτουργία των ξενοδοχείων θα παραταθεί μέχρις ότου αναχωρήσουν εκ Ρόδου οι και τελευταίοι παραθερισταί.

Καθ’ όλας εξ άλλου τας ενδείξεις, η τουριστική κίνησις της θερινής περιόδου θα παραταθεί μέχρι του Νοεμβρίου.

ΔΙΕΚΟΠΗ ΤΟ ΥΔΩΡ ΕΙΣ ΣΑΪΦΕ
Εντόνους διαμαρτυρίας των κατοικούντων εις την “Σάιφε” σεισμοπλήκτων προεκάλεσεν, η αιφνίδια αποκοπή της παροχής ύδατος χθες, δεδομένου ότι ούτοι δεν είχον ειδοποιηθεί. Επιτροπή εξ’ αυτών, επισκεφθείσα χθες τα γραφεία μας, εζήτησεν όπως τοποθετηθεί εκεί υπό του Δήμου μία κοινόχρηστος κρήνη.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΔΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΑΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ταχυδρομικής Διευθύνσεως Δωδεκανήσου, επ’ ευκαιρία της συνόδου εις Αθήνας του Διεθνούς Συνεδρίου Προστασίας της Φύσεως την 11ην τρέχοντος τίθεται εις κυκλοφορίαν επί εξάμηνον από της 10ης τρέχοντος αναμνηστική σειρά γραμματόσημων “Προστασίας της Φύσεως”, αποτελούμενη εξ οκτώ κλάσεων, συνολικής αξίας 13.20 δραχμών με παραστάσεις διαφόρων ανθέων.
Οι επιθυμούντες να προμηθευτούν σειράς εκ των γραμματοσήμων αυτών, δέον όπως δηλώσουν τούτο εις τας κατά τόπους ταχυδρομικά γραφεία μέχρι της 13ης τρέχοντος.

ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΟΙΤΙΝΕΣ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΙΚΡΩΣ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, υπό της υπηρεσίας διαβατηρίων, συνελήφθη εκεί ο Κοντάλ Ζαβέ Μουσταφάς, προερχόμενος εκ Τουρκίας, ο οποίος προ τετραετίας είχε δραπετεύσει εκ της νήσου, εγκαταλείψας σύζυγον και τέκνον.

Ο ίδιος αναφέρει ότι μουσουλμάνοι της Δωδεκανήσου οι οποίοι είχον μεταβή εις Τουρκίαν, δελεασθέντες από την τουρκικήν προπαγάνδαν, έχουν μετανοήσει πικρώς, και ζητούν ήδη να επανέλθουν εις Δωδεκάνησον.

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΟ 1959 ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατά το προσεχές έτος η κίνησις Γερμανών τουριστών προς Ρόδον προβλέπεται ότι θα είναι μεγαλυτέρα της εφετεινής.

Ήδη πολλά τουριστικά γραφεία διαφόρων πόλεων, της Δυτικής Γερμανίας ήρχισαν να συγκεντρώνουν δηλώσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Ως ανεκοινώθη την 12η τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύσει το ιταλικόν ατμόπλοιον “Καπιτόλιο” εις Ρόδον, με διαφόρους τουρίστες. Επίσης την 20ην τρέχοντος θα καταπλεύσει εις Ρόδον το “Στέλλα Πολλάκις” με 200 περιηγητάς την 22αν  το “Φίλιππος” με 250 και την 6ην Οκτωβρίου το “Φίλιππος” με 150 περιηγητάς.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Σήμερον και περί ώραν 11.00 π.μ. εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδιακής Λέσχης δίδεται διάλεξις υπό του διαπρεπούς παρ’ Αρείω Πάγου δικηγόρου κ. Δημητρίου Σακαλή με θέμα “Η επί 20 αιώνας φυλετική ενότης και νικηφόρος αντοχή του Ισραήλ”.