Mεταπτυχιακό στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής  Ανθρωπιστικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου  Αιγαίου, οργανώνει  και  λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναθεωρημένο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τ.Β ́), το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/  μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 16:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δημοκρατίας 1 «Κτίριο 7ης Μαρτίου», 2ος όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας: 22410 - 99120 και ώρες 09:00 έως 15:00, Fax: 22410 - 99131  
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
psemper@rhodes.aegean.gr,
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pse.aegean.gr/pms-pe

Οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η κατάρτιση και η προετοιμασία επαγγελματιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εξ αντικειμένου έχουν τη δυνατότητα να προωθούν άμεσα και έμμεσα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.  

β) Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση,  τον εργασιακό χώρο, την οικονομία και την κοινωνία.
γ) Η διάχυση της γνώσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος.
δ) Η ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και η διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς και στους φορείς που ασχολούνται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων.

ε) Η προώθηση των συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κοινωνικές οργανώσεις, και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και τον από κοινού σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
στ) Η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων του πεδίου αυτού.
ζ) Η λειτουργία εργαστηρίων στα οποία θα ερευνώνται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το  Πρόγραμμα  είναι  πλήρους φοίτησης  και  η  χρονική  διάρκεια  για  την  απονομή  του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με το Γ ́ εξάμηνο να  αφιερώνεται  στην  εκπόνηση Διπλωματικής  Εργασίας.
Οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται:  η πλήρης φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά μαθήματα (εννέα (9) υποχρεωτικά  και  ένα  (1)  υποχρεωτικό  επιλογής),  η  επιτυχής  εξέταση  της ∆ιπλωματικής Εργασίας και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών  μονάδων (ECTS).

Αριθμός εισακτέων
Κατά το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, θα εισαχθούν στο  Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.  

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι  απόφοιτοι/ες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α ́). Επίσης, γίνονται δεκτοί και  πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ  73 Α ́). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του  Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και  Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Οι  υποψήφιοι/ες  καλούνται  να  υποβάλουν  εμπρόθεσμα  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:
1.Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2.Βιογραφικό σημείωμα.
3.Φωτοτυπία/ες  πτυχίου/ων  ή/και  διπλώματος/ων  ή/και  Βεβαίωση/εις Περάτωσης Σπουδών.
Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου  34  του  Ν.  4485/17,  δίπλωμα  μεταπτυχιακών  σπουδών  δεν  απονέμεται  σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ.
4.Φωτοτυπία/ες πιστοποιητικού/ών αναλυτικής/ών βαθμολογίας/ών μαθημάτων στο/στα οποίο/α θα αναγράφεται ο βαθμός του/των πτυχίου/ων ή διπλώματος/ων.
5.Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
6.Δημοσιεύσεις (βιβλία/
μονογραφίες, άρθρα, εισηγήσεις/κεφάλαια κ.λπ.), εάν υπάρχουν.
7.Αποδεικτικά ερευνητικής, επιστημονικής, επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
8.Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
9.Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
10.Πιστοποιητικό/ά  γλωσσομάθειας  Αγγλικών/Γερμανικών/Ιταλικών/Γαλλικών,επιπέδου τουλάχιστον Β2, εάν υπάρχει/ουν.