Ικανοποιητική η τουριστική κίνηση της Πάτμου για το 1958

ΥΠΟ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΒΙΔΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΕΜΟΫ - ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 13. Κατά πληροφορίας από την Ταϊπέχ αεροπορική απόπειρα εφοδιασμού της νήσου Κεμόϋ απέτυχε. Εν αεροπλάνον σήμερον την πρωΐαν αφού διέσπασε τον κλοιόν των Κομμουνιστικών πυρών προσπάθησε να προσγειωθή εις την νήσον. Τούτο μη δυθέν να προσγειωθή επέστρεψεν εις Φορμόζαν.

Ανακοινωθέν των Εθνικιστών αναφέρει ότι τα Ερυθρά πυροβολεία έρριψαν χθες την νύκτα εναντίον του Κεμόϋ 9469 οβίδες. Αποτέλεσμα του εν λόγω βομβαρδισμού ήτο η καταστροφή 292 οικιών εις έμαιρον ανακοινωθέν των Εθνικιστών αναφέρεται ότι αί 150.000 στρατιωτών και κατοίκων οίτινες ευρίσκονται επί των Κεμόϋ έχουν αποθέματα τροφίμων διά τρεις μήνας τα οποία ήδη χρησιμοποιούν.

Νεώτεραι πληροφορίαι αναφέρουν ότι 4 εθνικιστικά πλοία παρά τα καταιγιστικά πυρά των Ερυθρών κατέπλευσαν εις Κεμόϋ και παρέδωσαν εφόδια.

Τα Αμερικανικά αντιτορπιλλικά τα οποία συνώδευον την εθνικιστικήν νηοπομπήν εστάθμευσαν μακράν της νήσου. Ο κανονιοβολισμός της Ματσού και Κεμόϋ υπό των παρακτίων Κομμουνιστικών πυροβολείων εσυνεχίσθη και σήμερον.

ΝΕΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο αφιχθείς εις την Αμερικανικήν πρωτεύουσαν νέος πρεσβευτής της Εθνικιστικής Κίνας κ. Γέϊ εδήλωσε σήμερον ότι το σύστημα της συνοδείας υπό πλοίων του 7ου Στόλου των νηοπομπών είναι ανεπαρκές. Εξ αρμοδίας Αμερικανικής πηγής ανεκοινώθη ότι εις Φορμόζαν μελετάται νέον σύστημα εφοδιασμού των νήσων.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). - Η τουριστική κίνησις η οποία υπήρξεν ικανοποιητική διά την νήσον μας βαίνει πρός το τέλος της. Με το τουριστικόν «Αδριατική» αφίχθησαν χθες 190 Άγγλοι περιηγηταί.

Η ΕΔΑ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ 13.
Η Διοίκησις Χωροφυλακής Μαγνησίας υπέβαλεν ήδη την έκθεσιν της επί της υποθέσεως της εκρήξεως εις τα γραφεία της Ε.Δ.Α. Βόλου. Κατά την έκθεσιν, διεπιστώθη απολύτως εκ των ανακρίσεων, αί οποίαι διεξάγονται υπό την εποπτείαν του εκεί εισαγγελέως πλημμελειοδικών ότι και η αναρχική αυτή εκδήλωσις είναι αποκλειστικώς έργον της ΕΔΑ.

ΔΑΝΕΙΑ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓ.  ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Διετάχθησαν τα εις Δωδεκάνησον υποκαταστήματα της Αγροτικής Τραπέζης, όπως αρχίσουν να χορηγούν δάνεια επ’ ενεχύρω μέχρι ποσού 10.000 δραχμών, εις τους ιδιοκτήτας γεωργικών ελκυστήρων. Τα δάνεια θα χορηγούνται κατά ελκυστήρα, προορισμός των δέ είναι η έγκαιρος επισκευή των γεωργικών αυτών μηχανημάτων.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
Ως ανακοινώθη εκ του Κέντρου Προνοίας διαβιβάζονται αί καταστάσεις διά την καταβολήν του Ορφανικού επιδόματος εις τους δικαιούχους. Η καταβολή του επιδόματος θα αρχίση από της προσεχούς Τετάρτης.

ΤΟ «ΑΡΙΑΔΝΗ» ΔΙΑ ΤΟ 1959
Την Δευτέρα θα προσεγγίση δια τελευταία φοράν εφέτος εις Ρόδον το Γερμανικόν τουριστικόν ατμόπλοιον «Αριάδνη» με 250 ξένους περιηγητάς. Τονίζεται σχετικώς ότι το ατμόπλοιον «Αριάδνη» θα επαναρχίση τα ταξείδια του ανά την Μεσόγειον με προσεγγίσεις εις Ρόδον από των αρχών της προσεχούς Ανοίξεως.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΝ
Την 17ην τρέχοντος αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον το νορβηγικόν τουριστικόν ατμόπλοιον «Μέτεορ» με ξένους περιηγητάς.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΘΙΑΣΟΣ
Αύριον αναχωρεί εις Ρόδον ο αφιχθείς προσκλήσεις του καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου θίασος της Κας Βρανά. Ο θίασος δίδει τάς τελευταίας του παραστάσεις.