Στερείται επαρκούς καθηγητικού προσωπικού το Γυμνάσιο Σύμης

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΤΟ “ΕΡΩΣ”
Χθες κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας το Γιουγκοσλαβικόν ατμόπλοιον “Γεντίσκβο” με 56 τουρίστας προερχόμενον εκ Πειραιώς.

 

Χθες την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας η θαλαμηγός του κ. Νιάρχου “Έρως” προερχομένη εκ Πειραιώς.

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ
Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς λήψιν διαφόρων αποφάσεων της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων θα συζητηθή το θέμα της τροποποιήσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου.

ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΣΥΜΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, ενώ επίκειται η έναρξις των μαθημάτων του Γυμνασίου, το Πανορμίτειον Γυμνάσιον Σύμης στερείται καθηγητών, εκφράζονται δε ανησυχίαι περί του κατά πόσον θα δυνηθή τούτο να λειτουργήση ικανοποιητικώς. Προς τούτο, ήδη οι γονείς προέβησαν εις διαβήματα αρμοδίως.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανά την Κω και Κάλυμνον περιοδείας του ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου.

ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΚΛ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη ήρχισαν αι εγγραφαί εις το Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 25ην τρέχοντος.

Νεαρός ωδήγει παρανόμως λεωφορείον και επί πλέον παρέβη τους κανονισμούς
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του Καφαλά Νικολάου ετών 21, διότι την 12-9-1958 και ώρα 12.20 μ.μ. επί της Πλατείας Σύμης ωδήγη το υπ’ αριθμ. 82673 Δ.Χ. Λεωφορείον μη έχων συμπεπληρωμένον το νόμον όριον της ηλικίας του, δεν έδωκεν το κατανονισμένον σήμα εις τον Τροχονόμον και ηρνήθη να δηλώση τα στοιχεία ταυτότητός του, αρκεσθείς εις την υπόδειξιν του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ΠΟΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, από σήμερον μέχρι του τέλους του έτους θα καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα, συμφώνως προς τας μέχρι τούδε δηλώσεις, τα εξής τουριστικά σκάφη: Αύριον 17ην τρέχοντος το νορβηγικόν “Μέτεορ” την 20ην το “Στέλλα Πολλάρις” και την 22αν το ελληνικόν “Φίλιππος”.

Επίσης την 6ην Οκτωβρίου το “Καπιτόλιο”, την 7ην Νοεμβρίου το “Καπιτόλιο”,  την 9ην Νοεμβρίου το ιταλικόν “Εσπέρια”,  την 23ην Νοεμβρίου τα ιταλικά “Εσπέρια’ και “Αρυζόνια”, την 30ην Νοεμβρίου το “Εσπέρια” την 7ην Δεκεμβρίου το “Αουζόνια” και την 28ην Δεκεμβρίου το “Εσπέρια”.

Εξ άλλου θα καταπλεύσουν την 2αν Ιανουαρίου το “Καπιτόλιο” και την 4ην το “Εσπέρια”.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΟΡΘΟΔ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Χθες την 6ην απογευματινήν υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου Ρόδου συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Δ.Σ. της Ελληνικής Ορθοδόξου κοινόηττος και εξήτασε διάφορα θέματα της αρμοδιότητός του.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΦΑΝΕΣ
Χθες την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ετέλεσε την θείαν λειτουργίαν εις τον εορτάζοντα ιερόν ναόν του Αγίου Νικήτα της κοινότητος Φανών.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
Δι’ εγκυκλίου του το Υπουργείον Συγκοινωνιών κοινοποιηθείσης προς την Νομαρχίαν, γνωστοποιεί ότι ως απεφασίσθη, τα υπεραστικά λεωφορεία θα διαθέτουν δύο θέσεις δια τους αναπήρους πολέμου.

Κατόπιν αυτού ενημερώθη σχετικώς ο Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων και το ΚΤΕΛ Ρόδου, πως ως γνωστόν καλύπτουν δια λεωφορειακών γραμμών των το υπεραστικόν δίκτυον της Ρόδου.