Στο Εθνικό Θέατρο Ρόδου το συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου

ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΗΜΩΝ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΗΡΧΙΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Ενεκρίθη έντονος διαμαρτυρία διά το Κυπριακόν - Κατετέθη στέφανος εις τον Βωμόν -
Ποιοι παρέστησαν ως εκπρόσωποι


Προχθές την 11.30 προμεσημβρινήν εις το Εθνικόν Θέατρον Ρόδου ήρχισε τας εργασίας του το Γ’ Συνέδριον της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, παρουσία του Νομαρχούντος κ. Βόνδα, του βουλευτού κ. Κωτιάδη, του Γενικού Γραμματέως του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος κ. Πόγκη και άλλων επισήμων.

Μετά τον αγιασμόν όστις ετελέσθη υπό του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Τοπικής Ενώσεως κ. Πετρίδης ανεκοίνωσεν ότι ο εκπρόσωπος του Εθνικού Ιδρύματος κ. Πόγκης ανεκηρύχθη επίτιμος δημότης Ρόδου διά την συμβολήν του εις την ανάπτυξιν των Δήμων και Κοινοτήτων, εν συνεχεία δέ απηύθυνε χαιρετισμόν προς τους Συνέδρους, τονίσας ότι διά του συνεδρίου θα δοθή η ευκαιρία ανταλλαγής γνωμών, διά την πρόοδον των Δήμων και Κοινοτήτων. Ακολούθως ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης ανέγνωσε τηλεγραφήματα του ευρισκομένου εις περιοδείαν Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου και των βουλευτών κ.κ. Παρθενιάδη και Χαρίτου, υποσχομένων την συμπαράστασίν των.

Τέλος απηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν προς τους αγωνιζομένους Κυπρίους και ανεκοίνωσεν ότι θα αποσταλούν τηλεγραφήματα προς τον Δήμαρχον Λευκωσίας κ. Δέρβην και προς τον Εθνάρχην Μακάριον, διά των οποίων θα τονίζεται ότι οι εκπρόσωποι των Δήμων και κοινοτήτων Δωδεκανήσου διαδηλούν την πίστιν του Δωδεκανησιακού λαού και την συμπαράστασίν του εις το ιδιώδες του Πανελληνίου αγώνος διά την απελευθέρωσιν του Κυπριακού λαού.

Το κείμενον των τηλεγραφημάτων ενεκρίθη ομοφώνως. Μετά ταύτα ο Νομαρχών κ. Βόνδας εκήρυξε την έναρξιν των εργασιών του Συνεδρίου, ακολούθως δε ο Γενικός Γραμματεύς του Εθνικού Ιδρύματος κ. Πόγκης ετόνισεν ότι η Αυτοδιοίκησις έχει ιστορίαν εκατοντάδων ετών εις την Ελλάδα και ότι το το Εθνικόν Ίδρυμα εβοήθησε, βοηθεί και θα βοηθήση εις μέλλον διά την ανάπτυξιν των Δήμων και Κοινοτήτων ολοκλήρου της χώρας.

Εν συνεχεία, ενεκρίθη ομοφώνως ψήφισμα, τονίζον ότι κατόπιν της αρνήσεως των Άγγλων να δώσουν το δικαίωμα αυτοδιαθέσεως εις τους Κυπρίους παρά την θεμελιώδη αρχήν του Καταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών και ενώ διά της πρωτοφανούς αγγλικής βίας ετοιμάζεται γενοκτονία εις Κύπρον, οι εκπρόσωποι των Δήμων και Κοινοτήτων Δωδεκανήσου διαμαρτύρονται εντόνως προς τον ΟΗΕ τον Πρόεδρον Αϊζενχάουερ, το Βρεττανικόν Εργατικόν Κόμμα και την Επιτροπήν Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ζητούν την άμεσον επέμβασίν των προς εγκατάλειψιν του αγγλικού σχεδίου και προς εξεύρεσιν λύσεως αποδεκτής υπό του Κυπριακού λαού. Διά του ψηφίσματος επίσης τονίζεται η συμπαράστασις του Δωδεκανησιακού προς τον Κυπριακόν λαόν.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΗ
Ακολούθως ομιλών ο βουλευτής κ. Κωτιάδης ετόνισεν ότι είναι βέβαιος ότι το συνέδριον θα καταλήξη εις χρησίμους αποφάσεις αι οποίαι θα προαγάγουν τα αιτήματα των Δήμων και Κοινοτήτων.

Καταλήγων δέ είπεν ότι όλαι αι κυβερνήσεις απέδειξαν από της απελευθερώσεως και εντεύθεν ιδιαιτέραν στοργήν προς την Δωδεκάνησον και εδήλωσεν ότι από κυβερνητικής πλευράς θα παρεσχεθή πάσα βοήθεια διά την ικανοποίησιν των αιτημάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

Τέλος ωμίλησε ο καθηγητής κ. Χιωτέλης αναφερθείς εις τους Κυπριακούς αγώνας.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Εν συνεχεία οι Σύνεδροι εν σώματι μετέβησαν εις τον Βωμόν Πατρίδος, όπου ο Δήμαρχος Ρόδου κατέθεσε στέφανον, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου ανέκρουε τον Εθνικόν Ύμνον.

Η πρώτη ημέρα του τριημέρου διαρκείας συνεδρίου, έληξε την 1ην μεταμεσημβρινήν.

Κατά την πρώτην ημέραν του Συνεδρίου μετέσχον οι αντιπρόσωποι
Ρόδου Mιχ. Πετρίδης, Καστελλορίζου Σ. Σάρελας, Λέρου Καρανικόλας, Νικειών Ν. Νικητιάδης, Εμπορειού Δ. Καλυμνίου, Πυλώνος Γ. Καραμαριάς, Καλάθου Τσ. Φάκκιας, Μεσαναγρού Στ. Βατενός, Λαέρμων Σταμ. Ορφανός, Μαλώνας Εμ. Στρατής, Δαματριάς Γεωργ. Κοσκινιάτης, Φανών Γ.Μ. Διάκος, Λάρδου Γεωργ. Ευαγγελίδης, Σορωνής Ανασ. Κυπριώτης, Λαχανιάς Π. Μαρασιώτης, Έμπωνας Κ. Κοντάκης, Σαλάκου Χρ. Χτακλάκης, Μαριτσών Γεωργ. Αυγερινός, Βατίου Β. Δημητριάδης, Ασκληπείον Κ. Τρέχας, Αρχιπόλεως Φ. Μεσαναγρενός, Θολού Γ. Κασταμούλης, Απολακκιάς Εμμ. Παπανδρέου, Αρνίθας Κωνστ. Θωμάς, Ασφενδιού Διακομανώλης, Λειψών Ευσταθιάδης, Τριαντών Σ. Χατζηαντωνίου, Καλυθιών Κ. Δικησίδης, Αντιμαχείας Κων. Φαβάτσης, Διμυλιάς Π. Γιορδαμνής, Κρητηνίας Ιω. Κοντουδάκης, Μονολίθου Ε. Παπαελευθερίου, Κοσκινού Γ. Μπάρδος, Κατταβιάς Στ. Χριστοδούλου, Σιαννών Σ. Σταματάκης, Προφύλιας Μιχ. Κάζος, Παραδεισίου Σπάρταλης, Ψίνθου Κων. Κάρπος, Αρχαγγέλου Γιασσιράνης, Αγ. Ισιδώρου Ε. Κυριακούλης, Κω Μπαλαλής Ιωαν., Καρδαμαίνης Εμ. Βαλινάκης, Κεφάλου Βαβίδης Ιωάν., Χάλκης Νικ. Κολλιαγράκης, Αφάντου, Αν. Βενετοκλής.

Το εσπέρας εδόθη προς τιμή των συνέδρων δείπνον εις το Κάϊρον Πάλας.