Συνέντευξη του Δημάρχου Ρόδου Μ. Πετρίδη στη «Ροδιακή» το 1958

ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ κ. ΠΕΤΡΙΔΗΝ 

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΗ ΤΗΝ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Αι πλακοστρώσεις, η Λαχαναγορά, αι Σχολαί “Νιρεύς”, το Νεκροταφείον, η διαμόρφωσις των Νεωρείων, ο “Ήχος και Φως”, Δωδεκανησιακά μπαλλέττα

Του κ. Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης μας εδήλωσε ότι κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Αθήνας εγένετο σύσκεψις εις το Υπουργείον Παιδείας εις την οποίαν μετέσχον ο Διευθυντής του Υπουργείου κ. Παπαδημητρίου, ο κ. Πετρίδης και ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Κοντής.

Εις την εν λόγω σύσκεψιν συνεζητήθησαν διάφορα εκκρεμή αρχαιολογικά ζητήματα και ιδιαιτέρως το της πλακοστρώσεως της πλατείας Μουσείου, της ανεγέρσεως Λαχαναγοράς εις Άγιον Παντελεήμονα, της διαπλατύνσεως της οδού και της Πύλης Παναγίας και της διαπλατύνσεως της οδού από του Κέντρου “Ευαγγελία” μέχρι του εμπορικού λιμένος.

Κατ’ αρχήν δι’ όλα τα θέματα ταύτα ελήφθη ευνοϊκή απόφασις, μετά δέ μιαν εβδομάδα θα αφιχθή εις Ρόδον ο κ. Παπαδημητρίου ίνα τελικώς ρυθμισθούν τα θέματα.

***

Εις σχετικήν ερώτησίν μας διά τας Τεχνικάς Σχολάς του Δήμου ο “Νιρεύς” ο κ. Πετρίδης μας είπε ότι διετέθησαν διά τας ανάγκας της Σχολής εκ των δημοσίων επενδύσεων 500 χιλιάδες δρχ. και έτεραι 350 χιλιάδες υπό του Υπουργείου Εργασίας εκ του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας.

Ο κ. Πετρίδης μάς εδήλωσε ότι το ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως διά τας Σχολάς είναι αμέριστον εντός δε των ημερών θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γ. Γραμματεύς του Υπουργείου Εργασίας κ. Αναστασάτος προς εξέτασιν του θέματος διά την χρηματοδότησιν του Δήμου διά την συντήρησιν οικοτροφείου δυνάμεως 300 κλινών.
Εις  το εν λόγω οικοτροφείον θα σιτίζονται μαθηταί εξ’ όλης της χώρας.

Ο κ. Δήμαρχος ακολούθως μας εδήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής εξεδήλωσε το προσωπικόν του ενδιαφέρον διά τας Σχολάς του “Νιρέως” και υπεσχέθη ότι κατά το προσεχές έτος θα λειτουργήσουν εις Ρόδον κατώτεραι Σχολαί του Πολυτεχνείου.
 

***

Επί του ζητήματος συστάσεως Νεκροταφείου ο κ. Πετρίδης μας είπε ότι επί του εν λόγω θέματος θα ληφθούν τελικαί αποφάσεις εντός του τρέχοντος έτους και προσέθεσε ότι αντί εκκλησίας εντός του νεκροταφείου θ’ ανεγερθή Βωμός.

***

Διά την Λαχαναγοράν μάς εδήλωσε ότι θα ανεγερθή βάσει σχεδίου το οποίον εχορηγήθη υπό του Δήμου Αθηναίων και θα είναι η ίδια ήτις θα ανεγερθή εις Αθήνας.

***

Ο Δήμαρχος κ. Μ. Πετρίδης εν συνεχεία μάς εδήλωσε ότι εντός του τρέχοντος έτους θα αρχίση η ανοικοδόμησις των Νεωρείων του Μανδρακίου των οποίων η όλη σύστασις θα περιλαμβάνει εστιατόριον δια 150 τραπέζια, πρότυπον Ζαχαροπλαστείον, πρότυπον Μπαρ, είκοσι καταστήματα τουριστικών ειδών και καταστήματα πρακτορείων, επίσης θα κατασκευασθή ειδική αποβάθρα διά την αποβίβασιν και επιβίβασιν των τουριστών.

Εξάλλου ο κενός χώρος θα διαμορφωθή εις κήπους εις το μέσον δε τούτων θα ανεγερθή συντριβάνι.

***

Εις τον Κήπον του “Καστέλλου” θα γίνη η εφαρμογή της εφευρέσεως “Ήχος και Φως” διά της οποίας τα μνημεία θα φωτίζονται ενώ διάφοροι ήχοι και αφηγήσεις θα ζωντανεύουν την ιστορίαν τούτων. Ήδη εγένοντο διάφοραι προτάσεις υπό της εταιρείας “ΦΙΛΙΠΣ” των Παρισίων.

Επίσης ο Δήμος Ρόδου θα προβή εις την αγοράν υφασμάτων διά την κατασκευήν 150 τοπικών Δωδεκανησιακών στολών. Επίσης θα γίνη η σύστασις μονίμων μπαλλέτων τα οποία θα χορεύουν Δωδεκανησιακούς χορούς.

Κ. ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π.Δ.Δ.
Σήμερον την μεσημβρίαν συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προς λήψιν διαφόρων αποφάσεων της αρμοδιότητός του.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Κατέπλευσε προχθές εις τα ροδιακά ύδατα εν αμερικανικόν οπλιταγωγόν το οποίον απέπλευσε το απόγευμα. Εξ άλλου σήμερον καταπλέουν δύο οπλιταγωγά τα οποία θα παραμείνουν ενταύθα επί δεκαήμερον.

155 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΜΕ ΤΟ “ΓΕΝΤΙΣΤΒΟ”
Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το γιουγκοσλαβικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Γεντίστβο” με 155 ξένους περιηγητάς εκ των οποίων οι 75 παρέμεινον εις Ρόδον. Το “Γεντίστβο” απέπλευσε το απόγευμα.