Ο αιφνίδιος θάνατος του διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας Ρόδου το 1958

ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΚ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

Απεβίωσε χθες, κατόπιν καρδιακής προσβολής ο διευθυντής του εν Ρόδω υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθηνών Χρήστος Χρηστάκης.

Ο Χρηστάκης ως εγνώσθη χθες την πρωίαν είχε μεταβή εις την αγοράν και εφρόντισε διά την αγοράν διαφόρων ειδών, προκειμένου ως υπολόγιζε να παραθέση γεύμα την μεσημβρίαν εις ευρισκόμενον ενταύθα επιθεωρητήν του Κεντρικού της Τραπέζης.

Εν συνεχεία ο Χρηστάκης μετέβη εις το γραφείον του, εις την έναντι του Μουσείου Τράπεζαν.

Αιφνιδίως οι άλλοι υπάλληλοι αντελήφθησαν ότι ο διευθυντής των είχεν υποστή προσβολήν και σπεύσαντες, τον μετέφερον εις την κλινικήν Τηλιακού, όπου όμως παρά τις προσπαθείας, απεβίωσε.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο Χρηστάκης έπασχεν από μακρού εξ αρτηριακής πιέσεως.

Ο εκλιπών ήτο έγγαμος, 55 ετών, και πατήρ δύο θηλέων τέκνων. Η κηδεία του θα γίνει σήμερον την 11.30 εκ του ιερού Ναού Ευαγγελισμού.

ΡΙΖΙΚΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθες καθ’ όλας τας πρωινάς ώρας, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου επεσκέφθη απάσης τας Λαϊκάς Κατοικίας εις διάφορα σημεία της Ρόδου και επιθεώρησεν αυτάς, εξετάσας τας δυνατότητας βελτιώσεως των συνθηκών κατοικίας εις ωρισμένας περιπτώσεις.

Ως γνωστόν, προχθές το απόγευμα είχε συγκληθεί υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου σύσκεψις, επί του θέματος της Λαϊκής Κατοικίας εις Ρόδον.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, το απόγευμα αύριον θα πραγματοποιηθή εις την Νομαρχίαν νέα σύσκεψις, υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, επί του αυτού θέματος, προς τον σκοπόν όπως εξευρεθή τρόπος ριζικής αντιμετωπίσεως των προβλημάτων Λαϊκής Στέγης, εντός των οικονομικών δυνατοτήτων.

3.500 ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΑ ΣΥΣΣΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δι εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας αποσταλέντος αρμοδίως ενταύθα, εγνωστοποιήθη ότι εντός του μηνός θα σταλούν εις Ρόδον διάφορα τρόφιμα, διά την κάλυψιν των αναγκών των σχολικών συσσιτίων 3.500 παίδων εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον. Ως γνωστόν, τα συσσίτια θα αρχίσουν λειτουργούντα εντός του μηνός.

ΗΘΛΟΘΕΤΗΣΑΝ ΚΥΠΕΛΛΑ
Ως ανεκοινώθη υπό της επιθεωρήσεως Σωματικής Αγωγής, μέχρι στιγμής, διά τους προσεχείς Πανδωδεκανησιακούς αγώνας, ηθλοθέτησαν κύπελλα, το Υπουργείον Παιδείας, ο Δήμος Ρόδου, η Νομαρχία Δωδεκανήσου, ο ΣΕΓΑΣ, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο ΕΔΥΡ, η Καπνοβιομηχανία Ρόδου, η Εφορία Σταδίου και ο Έμπορος κ. Σαλβάρης.

O EΡΑΝΟΣ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ” ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΤΗΝ 19 ΚΑΙ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου συνεκροτήθησαν Κεντρική και Τοπικαί Επιτροπαί διά την διεξαγωγήν του εράνου υπέρ της “Φανέλλας του Στρατιώτου” την 19ην Νοεμβρίου εις τας πόλεις και την 23ην Νοεμβρίου εις την ύπαιθρον.

Επίτιμος Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής ωρίσθη ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων και πρόεδρος ο κ. Ρομάρχης.

Εις Κω, Κάλυμνον και Κάρπαθον αι επιτροπαί προεδρεύονται υπό των Μητροπολιτών, με αντιπροέδρους τους Επάρχους. Τέλος συνιστώνται τοπικαί επιτροπαί εις Δήμους και Κοινότητας με προέδρους τους Δημάρχους και κοινοτάρχας.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Κατέπλευσαν χθες εις τα ροδιακά ύδατα, τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις”, με 73 και με 44 ξένους περιηγητάς αντιστοίχως, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Αμφότερα τα σκάφη απέπλευσαν την νύκτα.