Όλα τα ονόματα των δασκάλων της Ρόδου που διενήργησαν την απογραφή πληθυσμού το 1958

ΕΛΗΞΑΝ ΧΘΕΣ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΣΚΕΨΕΩΣ

Έληξαν χθες αι εργασίαι του συνελθόντος εις Ρόδον Διεθνούς Συνεδρίου δια την Ελευθερίαν Σκέψεως, εις το οποίον μετέσχον 100 και πλέον αντιπρόσωποι εξ 22 χωρών, οι οποίοι εξήτασαν και ανέπτυξαν διάφορα προβλήματα της συγχρόνου δημοκρατίας.

Χθες την 8ην εσπερινήν εις τον λιμένα Μανδρακίου έλαβε χώραν η τελευταία των οργανωθεισών επ’ ευκαιρία του Συνεδρίου εορταστικών εκδηλώσεων η οποία επωνομάσθη “Νησιώτικο γλέντι” και η οποία ήτο επιτυχής.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Υπό της εν Ρόδω Στατιστικής Υπηρεσίας ανεκοινώθησαν τα ονόματα των διδασκάλων της Επαρχίας Ρόδου οίτινες θα διενεργήσουν την απογραφήν την 15ην Νοεμβρίου.

Οι διδάσκαλοι οι οποίοι επελέγησαν είναι οι εξής:
Πόλιν της Ρόδου Πεταλάς Μ. Ηρακλείδης Ε., Αρβανίτης Δ., Παγκάς Δ., Τριανταφύλλου Π., Πάχος Κ., Κυριακόπουλος Γ., Παπαροκάκης Γ. Κιαρτσούλης Μ., Τριάντα: Πετεινουδάκης Δ.. Κρεμαστή: Δήμας Θ. Παραδείσι: Κώνστας Π., Μαριτσά: Λουκάς Γ., Σορωνή: Γραμματικός Κ., Φάνες: Παπαϊωάννου Ε., Σάλακος: Κατράλης Μ., Εμπωνα: Βάλος Β., Κρητηνία: Μήλιος Σ., Απόλλωνα: Θυρής Ι., Άγιος Ισίδωρος: Κουμέντος Ν., Απολλακιά: Χατζηγιαννάκης Ε., Κατταβιά: Καμπούρης Π., Γεννάδι: Πίσκας Γ., Λάρδος: Διακονικολάου Σ., Λίνδος: Σαββαΐδης Ι., Μαλώνα: Νότζης Γ., Αρχάγγελος: Ντάσκας Κ., Αφάντου:  Φωτάρας Μ., Καλυθιές: Σπανός Ε., Κοσκινού: Ζούπας Π., Σύμη: Φωτάρας  Φ., Μεγάλο Χωριό Τήλου: Λογοθέτης Α., Χάλκη, Ζαφειριάδης Δ., Καστελλόριζον: Χονδρός Μ.
Ως εγνώσθη αι διδασκαλίαι θα διεξαχθούν την 8ην Νοεμβρίου εις τα αιθούσας του Επιμελητηρίου Ρόδου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χθες από της πρωίας και καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου περιώδευσεν εις 12 κοινότητας της Ρόδου και εξήτασε διάφορα ζητήματά των.

Ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας κοινότητας Καλαβάρδων, Σαλάκου, Απολλώνων, Πλατανίων, Διμυλιάς, Αρχιπόλεως, Ψίνθου, Μαριτσών, Δαματριάς, Παστίδας, Καλυθιών και Κοσκινού.

13.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΘΑ ΔΙΔΩΝΤΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
Εντός των ημερών αναμένονται να κομισθούν εις Ρόδον τα αποστελλόμενα μέσω του Υπουργείου Παιδείας τρόφιμα, διά τα μαθητικά συσσίτια της Δωδεκανήσου.  Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, θα διατίθενται κάθε πρωίαν τρόφιμα εις 13.000 μαθητάς της Δωδεκανήσου, ήτοι εις 4.000 μαθητάς της α’ Εκπαιδευτικής Περιφερείας Ρόδου, εις 3500 μαθητάς της β’ Περιφερείας Ρόδου και εις 5500 μαθητάς της Περιφερείας Κω.
Η χορήγησις του μαθητικού συσσιτίου, θα συνεχισθή επί εν εξάμηνον.

ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ
Υπό του Κέντρου Προνοίας απεστάλησαν εις Πειραιά  αι 22 σκηναί του Υπουργείου Προνοίας αι οποίαι εχρησιμοποιήθησαν προς αντιμετώπισιν των αναγκών μετά τους τελευταίους σεισμούς.  Από πολλών μηνών τώρα ουδεμία οικογένεια της Ρόδου διαμένει εις σκηνάς.

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Σήμερον δια του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρεί εις Κάρπαθον και Κάσον ο Νομαρχιακός επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής και Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων κ. Ανδρέας Δημητριάδης προκειμένου να προβή εις επιθεωρήσεις των εκεί Συστημάτων και Σχολείων.

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Προχθές ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, επεσκέφθη της κοινότητας Παστίδας, Μαριτσών και Ψίνθου, όπου εξήτασε διάφορα αιτήματα των κατοίκων.  Ο κ. Κωτιάδης έτυχεν εις τας εν λόγω κοινότητας, ενθουσιώδους υποδοχής.

ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ. ΔΗΛΟΙ Ο ΔΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο εκ των Συνέδρων του Διεθνούς Συνεδρίου δια την Ελευθερίαν της Σκέψεως Δανός αντιπρόσωπος κ. Τζάκομπσεν προέβη εις δηλώσεις εν σχέσει προς τους αγωνιζομένους δια την ελευθερίαν λαούς.  Μεταξύ άλλων ο κ. Τζάκομπσεν ο οποίος είναι μεγάλη προσωπικότης εις την πατρίδα του εδήλωσεν ότι ουδείς έχει το δικαίωμα να αρνείται την ελευθερίαν εις τους λαούς οι οποίοι την ζητούν.