Αναφορές στον εισαγγελέα  για τις μετρήσεις του νερού

Αναφορές στον εισαγγελέα για δύο ζητήματα που αφορούν τη ΔΕΥΑΡ κατέθεσε χθες ο σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος.

Στη μία αναφορά ζητά να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργεί η ΔΕΥΑΡ για την ποιότητα νερού και στη δεύτερη ζητά  να δώσει λύση στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού Κρεμαστής.

Ειδικότερα για το θέμα της ποιότητας νερού ο σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος αναφέρει τα εξής: (σ.σ. οι αναφορές στάλθηκαν από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ).
«Στις 31/07/2018 σας αποστείλαμε ανοικτή επιστολή με την οποία σας ζητούσαμε να θέσετε στη διάθεση των υγειονομικών αρχών και στους καταναλωτές στοιχεία για την ποιότητα του πόσιμου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως με σαφήνεια αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β/19-09-2017)   και στην εγκύκλιο   του Υπουργείου Υγείας (ΔΥΓ2/οικ42736/16-05-2014)  για τις υποχρεώσεις των υπευθύνων ύδρευσης.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού οποιαδήποτε υπέρβαση των ανώτατων τιμών πρέπει να ανακοινώνεται στο κοινό και να διακόπτεται (υπό προϋποθέσεις) η παροχή νερού. Η συλλογή και αποστολή των στοιχείων γίνεται κατά  τακτά χρονικά διαστήματα και ο αριθμός των ελέγχων είναι ανάλογος του όγκου νερού εντός της ζώνης παροχής.   

Επειδή
Η εταιρεία (ΔΕΥΑ Ρόδου) της οποίας πρόεδρος του ΔΣ είστε εσείς είναι η υπεύθυνη ύδρευσης ολόκληρου του νησιού της Ρόδου καθώς οι Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με το N. 1069/1980 εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για:
α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»,

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει δημόσιες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που διενεργεί η ΔΕΥΑ Ρόδου και στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης), ο Δήμος Ρόδου δεν είναι καν καταχωρημένος.

Στις 2 Νοεμβρίου 2017 ο αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Θωμάς Σωτρίλλης δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ ότι υπάρχουν δείγματα νερού εκτός των επιτρεπτών ορίων.

Από την ημέρα που σας εστάλη η επιστολή μας μέχρι σήμερα, δηλαδή δύο και πλέον μήνες μετά, δεν απαντήσατε αλλά ούτε και δώσατε στη δημοσιότητα στοιχεία που να αφορούν την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Από το καταστατικό του Συλλόγου μας (αρ. 1 παρ. 2Β) σκοπός μας είναι η συμβολή και διαφώτιση του κοινού και η προώθηση λύσεων των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

Η παράβαση των ρυθμίσεων της ανωτέρω ΚΥΑ και της εγκυκλίου συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Σας καλούμε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) να δημοσιοποιήσετε τα στοιχεία για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Ρόδο καθώς και τις υπερβάσεις που έχουν σημειωθεί ώστε το κοινό να λάβει γνώση της ποιότητας του νερού που καταναλώνει καθώς και των πιθανών κινδύνων που υπάρχουν από την κατανάλωση αυτή.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμού μας δικαιώματος».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
«κ. Πρόεδρε,
Στις 06/09/2018 σας αποστείλαμε ανοικτή επιστολή με την οποία σας επισημάναμε την πλημμελή λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής η οποία διαπιστώθηκε τόσο από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου όσο και από την επί τόπου επίσκεψη μέλους του ΔΣ του Συλλόγου αλλά και αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ρόδου.

Στις 18/09/2018 με το ΑΠ 590 έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου σας διαβιβάστηκε η από 13/09/2018 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Δωδεκανήσου το οποίο διενήργησε τον παραπάνω έλεγχο στις εγκαταστάσεις.  

Στην Έκθεση επισημαίνονται σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  καθώς και υπερβάσεις των ανώτατων τιμών συγκέντρωσης ολικών αιωρούμενων στερεών και BOD5, όπως αυτές  ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Όπως επισημαίνεται στην

Έκθεση από τα συνολικά οκτώ (8) ευρήματα, τα ευρήματα με αριθμό 4 έως 7 δηλώνουν μη κανονική επεξεργασία των αστικών λυμάτων και μη κανονική συντήρηση των εγκαταστάσεων κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι παραβάσεις αυτές επισύρουν μεταξύ άλλων και διοικητικές κυρώσεις.

Με τα ανωτέρω έγγραφα η ΔΕΥΑ Ρόδου καλείται να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις και να προσκομίσει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ συνοδευόμενη από την απόφαση έγκρισης αυτής καθώς και βιβλίο παρακολούθησης της ποιότητας των αστικών λυμάτων. Τέλος η ΔΕΥΑΡ ως υπεύθυνη λειτουργίας και παρακολούθησης της δραστηριότητας καλείται να ενεργήσει αμέσως για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης και να μεριμνήσει για την απομάκρυνση του αγωγού διοχέτευσης ανεπεξέργαστων λυμάτων στον Κρεμαστενό ποταμό.

Επειδή
Η εταιρεία (ΔΕΥΑ Ρόδου) της οποίας πρόεδρος του ΔΣ είστε εσείς είναι σύμφωνα με το Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191Α/23-08-1980) η υπεύθυνη αποχέτευσης  ολόκληρου του νησιού της Ρόδου
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου οι ΔΕΥΑ εντός των περιοχών ευθύνης τους είναι υπεύθυνες για τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει δημόσιες ανακοινώσεις για την αποκατάσταση των όσων η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου σας επισημαίνει.
Από το καταστατικό του Συλλόγου μας (αρ. 1 παρ. 2Β) σκοπός μας είναι η συμβολή και διαφώτιση του κοινού και η προώθηση λύσεων των περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

Η παράβαση των παραπάνω συνεπάγεται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Σας καλούμε εντός των προθεσμιών που ορίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999)

1. να απαντήσετε σχετικά με το τι έχετε πράξει και τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να καταστούν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Κρεμαστή λειτουργικές και η διάθεση των λυμάτων ασφαλής για το κοινό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

2. σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ήδη  να αποκαταστήσετε πλήρως τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΒΙΟΚΑ Κρεμαστής.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμού μας δικαιώματος».