Η αποπεράτωση του φράγματος Απολακκιάς - Δαπανήθηκαν 600.000 δραχμές

ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ

Υπό του Κεντρικού της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος ανεκοινώθησαν χθες τα αποτελέσματα του διεξαχθέντος την 24ην Αυγούστου διαγωνισμού εις το εν τη πόλει μας υποκατάστημα προς πλήρωσιν πέντε κενών της Α.Τ.Ε. εις Δωδεκάνησον. Εκ των 63 λαβόντων μέρος εις τον διαγωνισμόν Δωδεκανησίων επέτυχον κατά σειράν οι κάτωθι:

1) Διακογιαννάκης Ιωάννης εκ Ρόδου. 2) Γεωργαλλής Γεώργιος εκ Κω. 3) Τριανταφύλλου Γεώργιος εκ Κω. 4) Γέροντας Σάββας εκ Ρόδου. 5) Ρουσσέτος Ιωάννης εκ Νισύρου. 6) Μπάκης Αναστάσιος εκ Ρόδου. 7) Κολάης Νικόλαος εκ Ρόδου και Αναστασίου Παναγιώτης εκ Κω.

Εκ τούτων θα διορισθούν συντόμως δύο εις το Υποκατάστημα Ρόδου, εις το της Κω και δύο εις το της Καλύμνου. Εκτός των ανωτέρω και ο εκ Κω Πινίκος επέτυχεν εις τον διαγωνισμόν της ΑΤΕ ως βοηθός επόπτου συνεταιρισμών.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΞΕΝΩΝ ΘΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Ως πληροφορούμεθα, από του Δεκεμβρίου μέχρι του Απριλίου, θα αφίκουνται εις Ρόδον 3 γκρουπ ξένων περιηγητών μηνιαίως, τα οποία θα καταλύουν εις το ξενοδοχείον των Ρόδων. Η άφιξις των ξένων θα γίνεται αεροπορικώς, μέσω Λονδίνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Δια το χωρίον Όλυμπος Καρπάθου ήτο σημαντικόν γεγονός ότι δια πρώτην φοράν ανήλθε την οδόν Διαφανίου Ολύμπου πολιτικός άρχων, ο εξοχώτατος Νομάρχης Δωδ/σου κ. Παπακωνσταντίνου, η συγκίνησις δε των κατοίκων ήτο απερίγραπτος. Εξ ίσου σημαντική υπήρξεν η προ μηνός επίσκεψις του Ανωτέρου Διοικητού κ. Παναγιωτακοπούλου. Οι κάτοικοι του χωρίου επ’ ευκαιρία, εκδηλώνουν την πίστιν των προς τα Εθνικά πεπρωμένα και εκφράζουν την ευγνωμοσύνην των εις τους Νομάρχην και Ανώτ. Διοικητήν δια την τιμητικήν επίσκεψιν.
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
Ν. ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” ΩΡΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΔΙΑ ΤΟΝ Α.Ο.Ν.
Ο ΑΟΝ παρουσίασε και πάλιν την Κυριακήν κατά τον αγώνα του με τον Δωριέα το φαινόμενον της κακής, κακίστης αποδόσεως ωρισμένων βασικών στελεχών του Αγανάκτησις, οργή και πικρία κατείχεν για μια ακόμη φορά τους οπαδούς του συμπαθούς ομίλου, οι οποίοι έβλεπον το φαινόμενον να επαναλαμβάνεται.

Το κακόν από ότι δεικνύουν τα πράγματα συνεχίζεται. Η ομάς έχει πάρει πια την κάτω βόλτα κατά το λαϊκόν λέγειν.

Η εφημερίς μας αδέσμευτος και ανεπηρέαστος κρούει σήμερον τον ηχηρότατον κώδωνα του κινδύνου τον οποίον οφείλουν να ακούσουν όλοι οι Αονίτες.

Απευθυνόμεθα προς τον αξιότιμον πρόεδρον του ΑΟΝ κ. Σάββαν Μαμαλίγκαν και τον καλούμεν με την φωνήν της συνειδήσεως να αποφασίση την έναρξιν μάχης, να αρχίση εντός της ημέρας, ει δυνατόν, σταυροφορίαν δια την άμεσον αποτοξίνωσιν του ΑΟΝ από τα βλαβερά παράσιτα της φθοράς και της καταστροφής. Καλούμεν τον κ. Μαμαλίγκαν να δώση το σύνθημα του έργου της επαναφοράς του Πεισιρόδου εις την προτέραν του αίγλην, ευρωστίαν και ακμήν. Δεν είναι δύσκολον το έργον αυτό, δεν είναι ανέφικτον. Με ολίγην καλήν θέλησιν και προσοχήν, τα πάντα δύναται να τακτοποιηθούν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος.

Ο κ. Μαμαλίγκας ας συγκεντρώση όλους τους ποδοσφαιριστάς και ας τους ομιλήση. Ας τους υπενθυμίση, δια μίαν εισέτι φοράν, τας υποχρεώσεις των προς την ομάδα, ας τους τονίση την παροιμιώδη αγάπην που τρέφουν δι’ αυτούς αι μεγάλες μάζες των φιλάθλων.

Ας τους τονώση το ηθικόν, ας τους εμψυχώση, ας τους ξανακάμη ήρωας. Ο ΑΟΝ μπορεί να αναγεννηθή πάλιν εκ της τέφρας του, να βλαστήση και να θεριέψη, να καταστή ασυναγώνιστος και ασύλληπτος.

Είμεθα βέβαιοι ότι ο κ. Μαμαλίγκας θα κάμη εκείνα που είναι και η επιθυμία των πολυπληθών φανατικών οπαδών του ΑΟΝ Πεισιρόδου.
Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΑΠΕΠΕΡΑΤΩΘΗ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ ΕΔΑΠΑΝΗΘΗΣΑΝ 600.000 ΔΡΑΧΜΑΙ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητος Απολακκιάς κ. Εμμ. Παπανδρέου δια τηλεγραφήματός του προς την Τεχνικήν Διεύθυνσιν της Νομαρχίας ευχαριστεί διά την αποπεράτωσιν και καλήν εκτέλεσιν του φράγματος της Κοινότητος.

Δια το έργον του φράγματος, το οποίον απετέλει όνειρον των Απολακκιατών εδαπανήθησαν περί τας 600.000 δρχ. Το διοχετευόμενον ύδωρ αυτήν την εποχήν υπερβαίνει τα 65 κυβικά μετ. καθ’ ώραν και προβλέπεται ότι θα αρδεύη έκτασιν 4.000-5.000 στρεμμάτων ευφόρου πεδινής εκτάσεως.

Δια την αξιοποίησιν του φράγματος κατασκευάσθησαν και από τας δύο πλευράς του χειμάρρου υδραύλακες συνολικού μήκους 5,5 χιλιομέτρων περίπου με 4 υδατογεφύρας εκ των οποίων 2 άνω των 80 μέτρων. Η βελτίωσις της οικονομίας των κατοίκων της Απολακκιάς, κατά τα αμέσως προσεχή έτη εκ της κατασκευής του φράγματος προβλέπεται ότι θα είναι σημαντικωτάτη.