1,5 εκατ. οκάδες τοματοπολτού παρήγαγαν τα εργοστάσια της Κω

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΚΑΣΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΘΕΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Χθες την πρωίαν επέστεψε διά του ατμοπλοίου της γραμμής εκ της εις Κάσον περιοδείας του ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου.

Ο κ. Νομάρχης ολίγον μετά την επάνοδόν του, αναχώρησε διά την  ύπαιθρον της Ρόδου και επεσκέφθη τας κοινότητας Τριάντα, Κρεμαστής, Παραδεισίου, Θολού, Σορωνής και Φανών, επιστρέψας εις Ρόδον το απόγευμα.

ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ
Σήμερον ο κ. Νομάρχης αναχωρεί διά Κάλυμνον, Αστυπάλαιαν και Κω.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
Σήμερον θα εορτασθεί και εις την Ρόδον η Παγκόσμιος Ημέρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ούτω, μεταξύ άλλων, εις τα Σχολεία στοιχειώδους Μέσης και Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως θα λάβουν χώραν ειδικαί εορταστικαί συγκεντρώσεις και τελεταί, κατά την διάρκειαν των οποίων καθηγηταί και διδάσκαλοι θα αναπτύξουν προς τους μαθητάς εις συντόμους ομιλίας, τον σκοπόν και τας μεθόδους του Διεθνούς Οργανισμού.

1.500.000 ΟΚΑΔΑΣ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΟΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας).
Εκ των οκτώ εργοστασίων τοματοπολτού της νήσου ελειτούργησαν εφέτος τα έξι, ήτοι το συνεταιριστικόν της Α.Β. Κω και πέντε ιδιωτικά. Τα εργοστάσια παρήγαγαν εφέτος 1.500.000 οκάδες τοματοπολτού, απερρόφησαν δε 11.200.000 οκάδες τομάτας. Η περυσινή παραγωγή των εργοστασίων της Κω, είχε καλύψει, ως γνωστόν, το εν πέμπτον της ετησίας καταναλώσεως τοματοπολτού ολοκλήρου της χώρας.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης κατέπλευσαν εκεί 4 σπογγαλιευτικά συγκροτήματα προερχόμενα εκ Τριπολίτιδος, ήτοι 3 των Αφών Χατζηχριστοδούλου και εν του Χατζή. Εξ άλλου εγνώσθη ότι συντόμως θα φθάσουν εις Σύμην και έτερα 4 σπογγαλιευτικά.

ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Προσωπικού του Νοσοκομείου συνεκροτήθη Επαγγελματικόν Σωματείον, διά την προάσπισιν των συμφερόντων των εις το Νοσοκομείον εργαζομένων.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΥΝΕΧΑΡΗ
Μεταδίδεται εκ Καρπάθου ότι ελήφθη εκεί τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, διά του οποίου εκφράζονται συγχαρητήρια προς τους μετέχοντας ιερείς του Ιερατικού Συνεδρίου της Επαρχίας Καρπάθου-Κάσου. Χθες την πρωίαν συνεχιζομένων των εργασιών του Συνεδρίου, υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου κ. Αποστόλου, ωμίλησεν επί θρησκευτικού θέματος ο θεολόγος κ. Γεώργιος Χαλκιάς.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ
Υπό ειδικού συνεργείου ήρχισαν αι εργασίαι διά την συντήρησιν της αποβάθρας του εμπορικού λιμένος η οποία ευρίσκεται προ της πύλης της Παναγίας.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΝ
Μεθαύριον την πρωίαν διά του αεροπλάνου της γραμμής θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γ.  Γραμματεύς της Γραμματείας εξωσχολικού αθλητισμού κ. Γ. Βήχος όστις θα παραστεί εις τους Πανδωδεκανησιακούς αγώνας και θα εξετάσει διάφορα εκκρεμή προβλήματα.