Το ξενοδοχείο «Ήλιος» στη Ρόδο, έκλεισαν για ολόκληρο το 1959 Σουηδοί τουρίστες

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ΗΛΙΟΣ”, ΕΧΕΙ “ΚΛΕΙΣΘΗ, ΔΙΑ ΣΟΥΗΔΟΥΣ ΔΙ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ 1959

Το ξενοδοχείο “Ήλιος” της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου, έχει ήδη “κλείσει” τα δωμάτιά του 100% διά την προσεχή τουριστικήν περίοδον του 1959 και δι’ ολόκληρον την διάρκειάν της.

Η πληροφορία αύτη παρεσχέθη αρμοδίως συμπληρωματικώς δε τονίζεται ότι τα δωμάτια του ξενοδοχείου “Ήλιος” έχουν κλεισθή, κατά ένα μέγιστον ποσοστόν, δια γκρουπ Σουηδών κυρίως περιηγητών. Εξ άλλου και τα περισσότερα των άλλων ξενοδοχείων δέχονται καθημερινώς δηλώσεις, ενώ ως γνωστόν ανεκοινώθη ότι τρία γκρουπ ξένων, θα φθάνουν καθ’ έκαστον μήνα του χειμώνος και θα φιλοξενούνται εις το ξενοδοχείον των Ρόδων.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Σήμερον αναμένεται να επανέλθη εις Ρόδον εκ της εις Κάλυμνον, Αστυπάλαιαν και Κω περιοδείας του, ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου. Διά της εις Αστυπάλαιαν μεταβάσεώς του ο κ. Νομάρχης συνεπλήρωσε την πρώτην σειράν επισκέψεών του εις όλας τας Δωδεκανήσου νήσους.

ΑΡΧΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ
Πληροφορίαι εν σχέσει προς την προσεχή τουριστικήν περίοδον, αναφέρουν ότι τα ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις” θα επαναρχίσουν τας προσεγγίσεις των εις Ρόδον, με ξένους περιηγητάς, κατά τας αρχάς της Ανοίξεως.

ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΔ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ  κ. ΚΩΤΙΑΔΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΗΣ “ΣΑΪΦΕ”

Διά τηλεγραφημάτων των το Διοικητικόν και το Εποπτικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου εκ μέρους της Γεωργικής τάξεως της Δωδεκανήσου προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν και τον βουλευτήν κ. Κωτιάδην, εκφράζουν τας ευχαριστίας των διά την ταχείαν και ευτυχή επίλυσιν του από δεκαετίας αγροτικού  αιτήματος, διά την παραχώρησιν του εργοστασιακού συγκροτήματος “Σάϊφε”.

Προς τον κ. Κωτιάδην, απεστάλη το ακόλουθον τηλεγράφημα.
Διοικητικόν και Εποπτικόν Συμβούλιον Ενώσεώς μας λαβόντα γνώσιν κατά χθεσινήν συνεδρίασίν των, δημοσιεύσεως εις εφημερίδα Κυβερνήσεως πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου, δι’ ης παραχωρείται ολόκληρον εργοστασιακόν συγκρότημα “Σάϊφε” εις Ένωσίν μας αντί συμβολικού τιμήματος, διαβιβάζουν υμίν ευγνώμονας ευχαριστίας εκ μέρους των και εκ μέρους του Αγροτικού Κόσμου της Δωδεκανήσου, ως τον εισηγητήν της τοιαύτης ταχείας και ευτυχούς επιλύσεως του από δεκαετίας χρονίζοντος τούτου ζητήματος.
Εξ’ ονόματος Συμβουλίων Ενώσεως και Γεωργικής τάξεως Δωδ/σου.

Πρόεδρος Μπάρδος
Δ/ντής Κυριακίδης

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 24 (του ανταποκριτού μας). Πληροφορούμεθα ότι εντός των ημερών αναμένεται να αφιχθή εις Κάλυμνον ο γνωστός μεγαλοεφοπλιστής κ. Νιάρχος, προκειμένου να επιληφθή του σπογγαλιευτικού θέματος.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Νιάρχος, εξεδήλωσεν ενδιαφέρον διά την σπογγαλιείαν.
ΣΑΝ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Α.Η.Ε.Ρ.
Γενομένων αρχαιρεσιών της Ενώσεως Διοικητικών Υπαλλήλων Α.Η.Ε.Ρ. εξελέγησαν πρόεδρος: Βασ. Ολυμπίτης, αντιπρόεδρος: Αντ. Βεργωτής, Γ. Γραμματεύς: Κλεόβ. Τριανταφύλλου, ταμίας Εμμ. Βούης, Σύμβουλοι: Κυρ. Μαστρογιαννάκης, Στ. Ρούσσος, Δ. Βαλσαμούλης και εκπρόσωποι του σωματείου παρά τω εργατικώ κέντρω οι Β. Ολυμπίτης και Κ. Μαστρογιαννάκης.

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤ. ΛΕΣΧΗ
Ανηγγέλθη η ίδρυσις Παραρτήματος της Περιηγητικής Λέσχης εις την Ρόδον, με σκοπόν την ανάπτυξιν της φυσιολατρείας. Συντόμως, συμφώνος ιερός σχετικήν ανακοίνωσην, θα εξαγγελθή και το πρώτον πρόγραμμα εκδρομών.