Έρευνα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020», με CPV 79311200-9: Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί έρευνα κοινής γνώμης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της επιτυχίας της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η έρευνα θα γίνει με βάση τον επικοινωνιακό οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020, το εγκεκριμένο επικοινωνιακό σχέδιο δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις επικοινωνιακές δράσεις που χρησιμοποιεί η ΕΥΔ.

Αναλυτικότερα θα διερευνηθεί:
• σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι κατάλληλος

• ποια εκτιμάται ότι θα είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα
• ποια στοιχεία της παρέμβασης λειτουργούν αποτελεσματικά και ποια όχι
• ποιος είναι ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος, των υλοποιούμενων έργων και δράσεων και του ρόλου Ταμείων και Ένωσης

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με τη συγκέντρωση δείγματος από 1000 άτομα,  με τις πιο σύγχρονες μεθόδους (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, κλπ) και τη χρήση γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου.

Η διαμόρφωση του ερωτηματολογίου θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΥΔ, με στόχο την κατανόησή του από τους ερωτώμενους και την εξαγωγή της μέγιστης δυνατής πληροφορίας αναφορικά με τους στόχους που θέτει το έργο. Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με βάση το φύλο, την ηλικία και την πληθυσμιακή αναλογία στο σύνολο της Περιφέρειας.