Συνδέεται με το αποχετευτικό το κλειστό της Καλλιθέας

Με εντολή που φέρει την υπογραφή του αντιδημάρχου οικονομικών, Σάββα Διακοσταματίου, εγκρίθηκε από το Δήμο «η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ 51.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 61-7326.0004 οικ. έτος 2018 για τη Σύνδεση κλειστού γυμναστηρίου Δ.Ε. Καλλιθέας με το δίκτυο ακαθάρτων.

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (51.000,00) € υπάρχει πίστωση στον 61 - 7326.0004 του προϋπολογισμού 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016».