Το Δ' Ιερατικό Συνέδριο στη Ρόδο το 1958

ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ Δ! ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Σήμερον αρχίζει εις Ρόδον το Δ’ Ιερατικόν Συνέδριον της Επαρχίας με συμμετοχήν 80 και πλέον ιερέων των νήσων και κοινοτήτων. Οι ιερείς έχουν κληθή να ευρίσκωνται εις το Μητροπολιτικόν μέγαρον παραπλεύρως του Ευαγγελισμού την 9.30 πρωινήν της Τρίτης.

Την 4.30 απογευματινήν σήμερα οι Σύνεδροι θα συγκεντρωθούν εις τον Ιερόν Ναόν του Ευαγγελισμού όπου θα λάβη χώραν η πανηγυρική έναρξις του Συνεδρίου περιλαμβάνουσα δέησιν υπέρ ευοδώσεως των εργασιών αυτού χαιρετισμόν του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος προς τους ιερείς της Επαρχίας προσφωνήσεις των παρισταμένων Αρχιερέων και προσφωνήσεις των εκπροσώπων των Αρχών.

Ακολούθως το Συνέδριον θα ασχοληθή με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως πρώτον θέμα το οποίον θα συζητηθή την Τρίτην είναι η “Γενική Εισήγησις εις το θέμα Ορθοδοξία Αιρέσεις και Πλάναι” το οποίον θα εισηγηθή ο Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξανδρος πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Συμφώνως προς το πρόγραμμα αύριον θα γίνουν υπό του θεολόγου κ. Κανάρη Πουζουκάκη εισήγησις εις το θέμα “Ορθόδοξος Εκκλησία και Πολιτισμός” υπό του θεολόγου κ. Αντωνίου Πέτα εισήγησις εις το θέμα “Εκκλησία Διαμαρτυρομένων και υπό του θεολόγου κ. Εμμανουήλ Μπακίρη εις το θέμα Χιλιοσταί ή Σπουδασταί των Γραφών.

Θα επακολουθήση Μέγας Εσπερινός χοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων.

Την Πέμπτην θα γίνουν εισηγήσεις εις τα θέματα “Τεκτονισμός” υπό του θεολόγου κ. Ξανθού και “Εκκλησία και Κομμουνισμός” υπό του θεολόγου κ. Κουντούρη.

Την 3ην απογευματινή άπαντες οι ιερείς θα υποδεχθούν τα μεταφερόμενα οστά του ηρώος Αλεξάνδρου Διάκου τα οποία θα εναποτεθούν εις λάρνακα εν συνεχεία δε και περί την 6.30 εσπερινήν θα ψαλή Μέγας Εσπερινός επί τη εορτή του Πολιούχου Ρόδου Αγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Υδραίου εις τον ιερόν ναόν Εισοδίων Νεοχωρίου.

Την Παρασκευήν τέλος την 7ην πρωινήν θα ψαλούν όρθρος και Αρχιερατική λειτουργία την 10ην δε πρωινήν θα γίνη η λιτάνευσις των Ιερών Λειψάνων του Νεομάρτυρος.

Η Α.Τ.Ε. θα βοηθήση δι’ εξοπλισμόν του σπογγαλιευτικού της Χάλκης
Χθες την πρωΐαν ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Κολιαγράκης, επεσκέφθη τα Γραφεία του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης Ρόδου και συνειργάσθη μετά του διευθυντού αυτής επί της δυνατότητος ενισχύσεως υπό της Αγροτικής Τραπέζης του Δήμου Χάλκης δια τον εξοπλισμόν του σπογγαλιευτικού συγκροτήματος της νήσου το ταχύτερον.

Ως γνωστόν, κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, απεφασίσθη η χορήγησις εις τον Δήμον Χάλκης αναλόγου ποσού, δια την αγοράν, ενός σπογγαλιευτικού συγκροτήματος.

3.274.000 ΔΡΧ. ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΟΙΝΩΦ. ΕΡΓΑ
Συμφώνως προς στοιχεία του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, κατά το τρέχον οικονομικόν έτος απεφασίσθη υπό του συμβουλίου του Ταμείου η διάθεσις συνολικώς 3.274.00 δραχμών δια την εκτέλεσιν διαφόρων Μικρών Κοινωφελών Έργων. Τα εν λόγω έργα αφορούν την ύδρευσιν Δήμων και Κοινοτήτων της Περιφερείας, την άρδευσιν γεωργικών περιοχών, την αγροτικήν οδοποιΐαν και άλλα κοινωφελή.

Εκ του διατεθέντος ποσού 2.836.000 δραχμών διετέθησαν υπό μορφήν δανείου και 438.000 δραχμών υπό μορφήν δωρεάς.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 2 ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Την 14ην τρέχοντος, αναμένονται να καταπλεύσουν εις τα ροδιακά ύδατα 2 αμερικανικά αντιτορπιλλικά. Τα εν λόγω σκάφη, θα παραμείνουν εις Ρόδον επ’ ολιγοήμερον.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μεταδίδεται εξ Αθηνών ότι ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης, θα επανέλθη εις Ρόδον εντός της αρξαμένης εβδομάδος. Ο κ. Δήμαρχος, ευρισκόμενος από ημερών εις Αθήνας, ησχολήθη με την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων της πόλεως.

ΤΟ “ΕΣΠΕΡΙΑ”
Προχθές την πρωΐαν κατέπλευσεν εις τα ροδιακά ύδατα το ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Εσπέρια” με ξένους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το “Εσπέρια” αποπλέει απόψε.