Η σύγκρουση δυο αυτοκινήτων στον Μονόλιθο το... 1958!

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΩΝ


Κατ’ εγκύρους πληροφορίας η από πολλών ετών υφισταμένη πρότασις κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων, προς τελειοποίησιν και επέκτασιν του λιμένος της Ρόδου, ευρίσκεται ήδη εις καλήν οδόν.

Ως γνωστόν, παλαιότερον είχε προταθεί η εκτέλεσις του εν λόγω μεγαλειώδους έργου, διά της κατασκευής κυματοθραυστών, οι οποίοι θα αυξήσουν την δυνατότητα της Ρόδου να δέχεται μεγάλα και πολλά σκάφη και θα καταστήσουν τον λιμένα της, έναν εκ των μεγαλυτέρων και σημαντικοτέρων της Ανατολικής Μεσογείου. Παλαιότερον επίσης είχε συνταχθή μελέτη διά την κατασκευήν του πρώτου κυματοθραύστου, μήκους 100 περίπου μέτρων.

Ήδη, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, αντιμετωπίζεται μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος η εκτέλεσις του εν λόγω έργου το οποίον θα τύχη της ενισχύσεως του Κράτους και διαφόρων δωρητών. Η εκτέλεσις θα γίνει τμηματικώς, πάντως όμως, η δημοπράτησις προς ανάδειξιν μειοδότου εκτελέσεως του πρώτου τμήματος του έργου, δέον όπως θεωρείται προσεχής.

Αντικειμενικός σκοπός των ενδιαφερομένων, ως ετονίσθη, είναι να καταστεί δυνατή η πλεύρισις υπερωκεανείων εις την Ρόδον.

Εξ’ άλλου, εγνώσθη ότι προς συζήτησιν του θέματος τούτου, το οποίον έχει τεραστίαν τουριστικήν σημασία, θα συνέλθει την προσεχή Τρίτην η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου, υπό την προεδρίαν του Λιμενάρχου Ρόδου πλωτάρχου Γελαδάκη.

ΔΥΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ
Χθες, φορτηγόν, αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Ν. κ. Κουνάκη ετών 29, συνεκρούσθη παρά Μονόλιθον, μετά του επιβατικού αυτοκινήτου της ΕΓΣΔ οδηγουμένου υπό του Αλεξάνδρου Σαρικά, ετών 25, λόγω αντικανονικής πορείας του δευτέρου. Εκ της συγκρούσεως αμφότερα τα οχήματα υπέστησαν ζημίας. Ζημίας υπέστη και το επί του φορτηγού βυτίον δι’ ύδρευσιν της Έμπωνας. Εκ των επιβαινόντων 4 ατόμων, ουδείς έπαθε κάτι.

Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΡΟΝ
Προχθές διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησε εις Λέρον ο ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος, προκειμένου να προβεί εις επιθεώρησιν της εκεί Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά των βουλευτών Δωδεκανήσου κυρίως Κωτιάδη, Χαρίτου και Παρθενιάδη επί διαφόρων ζητημάτων.
Επίσης ο κ. νομάρχης συνειργάσθη μετά του δημάρχου Κάσου κ. Καταλινού.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Την μεσημβρίαν χθες συνήλθεν εις συνεδρίαση το Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών Δωδεκανήσου και ησχολήθη με την εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητάς του. Μεταξύ άλλων, το Συμβούλιον ενέκρινε την επιχορήγησιν των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μηνός Νοεμβρίου.

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Υπό του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Αθηναγόρα απεστάλη χθες προς την Α.Σ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα το ακόλουθον τηλεγράφημα σχετικώς με το συνελθόν εις Ρόδον Δ. Ιερατικόν Συνέδριον. “Συγχαίροντες ευλογούμε πάντας πατρικώς Πατριάρχης Αθηναγόρας”. Εν τω μεταξύ, από χθες οι ιερείς ήρχισαν να αναχωρούν.