Καταδυτικός τουρισμός σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Ενεργειακή Α.Ε. απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που εντάσσονται στην πράξη «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου‐ Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Το παραδοτέο υλικό περιλαμβάνει την καταγραφή και τεκμηρίωση των κοινωνικο‐οικονομικών χαρακτηριστικών των περιοχών‐στόχων, τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των θέσεων ανάπτυξης των πιλοτικών δράσεων. Η περιοχή ‐ στόχος περιλαμβάνει την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα). Θα γίνει καταγραφή των απαιτούμενων υποδομών μεταφοράς/ μετακίνησης, διαμονής και υγείας στην περιοχή αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των υποδομών για ΑμΕΑ και θα εξεταστεί η ανάγκη επεμβάσεων σε υποδομές μεταφοράς/ μετακίνησης, διαμονής και υγείας (υπερβαρικοί θάλαμοι), έτσι ώστε να τεκμηριωθεί με σαφήνεια η επιλογή των θέσεων ανάπτυξης καταδυτικών προορισμών.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου  και ώρα 13:00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σε έναν ενιαίο φάκελο προσφοράς στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ‐ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.