Αμερικανός επιτέθηκε σε Ροδίτισσα, τραυμάτισε νεαρό που προσέτρεξε σε βοήθεια

ΡΑΓΔΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

ΟΦΕΛΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΝ
Από της πρωΐας χθες εσημειώθη εις Ρόδον πτώσις ραγδαίας βροχής, με ελαχίστας και ολιγολέπτους διακοπάς. Η βροχόπτωσις η οποία ήρχισεν από της προχθές, εσυνεχίσθη χθες μέχρι των εσπερινών ωρών.
Καθ’ αρμοδίως παρασχεθείσας πληροφορίας, η πτώσις βροχής εις Ρόδον είναι εξαιρετικώς ευνοϊκή δια την ανάπτυξιν της αυτοφυούς βλαστήσεως, η οποία ήτο αναγκαία δια την αντιμετώπισιν ωρισμένων προβλημάτων της κτηνοτροφίας.

ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
Λόγω της βροχής εσημειώθησαν πλημμύραι εις τας οδούς Απολλωνίου Ροδίου και Γρηγορίου Ε. Επίσης επλημμύρισαν ωρισμέναι οικίαι εις τας λαϊκάς συνοικίας.

Εις την ύπαιθρον επλημμύρισαν αι Διπόταμος και Δαματρενός, εις το 9ον δε χιλιόμετρον της οδού Ρόδου-Αφάντου, εις σημείον εν επιχώσει, εσημειώθη κατολίσθησις χωμάτων αποκλείσασα την συγκοινωνίαν. Ο διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, εμταβάς επί τόπου, διέταξε και απεστάλη αμέσως εν γκρέηντερ, το οποίον απεκατέστησε την συγκοινωνίαν.

ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΣΧΟΛ. ΛΕΡΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 5. Χθες την εσπέραν αφίχθησαν αεροπορικώς εξ Ιωαννίνων 24 νέοι και νέαι της περιοχής Κονίτσης, δια να εισαχθούν και φοιτήσουν επί εν έτος τελείως δωρεάν εις τας τεχνικάς και  οικονομικάς σχολάς Λέρου και Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος. Οι εν λόγω νέοι και νεανίδες προέρχονται εκ της ομάδος των επιστρεψάντων τελευταίως εκ του Παραπετάσματος.

ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙ ΤΗΝ Α.Τ.Ε. ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΚΩΝ
Υπεγράφη μεταξύ ΕΓΣΔ και ΑΤΕ η σύμβασις χρηματοδοτήσεως σύκων. Κατόπιν αυτού διεβιβάσθησαν εις το υποκατάστημα ΑΤΕ Ρόδου αι καταστάσεις και εντολαί πληρωμής σύκων προς πληρωμήν α’ προκαταβολής εκ δρχ. 160 και κιλόν εις τους εξής συνεταιρισμούς:
Γ.Π.Σ. Μάσαρη 2816 δραχ., Κρεμαστής 22.992, Λάρδου 3.872, Τριαντών 80.192, Παστίδας 60.160, Θολού 86.296, Σαλάκου 19.532, Καλυθιών 128.767, Φανών 119.320, Κρητηνίας 11.008, Μαλώνας 2064, Γενναδίου 3.888, Έμπωνας 19.476, Παραδεισίου 45.328, Δαματριάς 56.128, Λίνδου 2.121 και πόλεως Κω 42.619.
Σήμερον θα διαβιβασθούν εις το υποκατάστημα αι καταστάσεις των υπολοίπων συνεταιρισμών και μεμονωμένων παραγωγών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου εξουσιοδοτηθέντας τηλεγραφικώς υπό του κ. Υπουργού Εργασίας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας επετράπη η εργασία την Κυριακήν 7.12.58 εις απάσας τας βιομηχανικάς και βιοτεχνικάς επιχειρήσεις Ρόδου. Οι κατά την αύριον απασχοληθησόμενοι εργατοτεχνίται θα λάβουν το ημερομίσθιόν των άνευ της προσαυξήσεως του 75%. Το ημερομίσθιον προαιρετικώς δύνανται να διαθέσουν υπέρ του ΕΚΔ..

Διευκρινίζεται ότι όσοι δεν επιθυμούν την διάθεσιν του ημερομισθίου των υπέρ του ΕΚΔ, δέον να δηλώσουν τούτο εις την Επιθεώρησιν Εργασίας.

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εξ άλλου, το Νέον Εργατικόν Κέντρον εκάλεσεν άπαντας τους εργατοϋπαλλήλους της δυνάμεώς του να εργασθούν και να καταθέσουν το ημερομίσθιον των εις το Νέον Εργ. Κέντρον υπέρ της Κύπρου καθόσον έχουν το δικαίωμα τούτο.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αφικνείται εις Ρόδον ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, μετά πολυήμερον αποστολήν ει το Εξωτερικόν όπου εξεπροσώπησεν την Ελληνικήν Βουλήν.
Ο κ. Κωτιάδης θα παραμένη ενταύθα μέχρι της Τρίτης, οπότε θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΕΠΕΤΕΘΗ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΒΟΗΘΗΣΑΝΤΑ ΝΕΑΡΟΝ
Αμερικανός ναύτης εν καταστάσεις μέθης έπληξε δια ψαλλίδος προχθές νεαρόν και του προεκάλεσε μάλλον σοβαρόν τραύμα εις το στήθος.

Το επεισόδιον έλαβε χώραν προχθές την 10.30 νυκτερινήν, όταν ο  Αμερικανός εισήλθεν εντός σικίας επί της οδού Αντιπλοιάρχου Λάσκου και επετέθη εναντίον γυναικός.

Εις τας φωνάς της γυναικός προσέτρεξεν ο νεαρός όστις την διέσωσε μεν αλλ’ εδέχθη τραύμα δια ψαλλίδος εις το στήθος.

Εν συνεχεία, προστρέξαντες Ρόδιοι, εξυλοκόπησαν αγρίως τον Αμερικανόν.