Ανακαλύφθηκε αρχαίο υδραγωγείο σε περιοχή πλησίον της Κω

ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ι.Κ.Α. ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ως ανεκοινώθη εκ του υποκαταστήματος Ρόδου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων την Δευτέραν 22αν τρέχοντος, θα καταβληθή εις τα γραφεία του ΙΚΑ το δώρον των Χριστουγέννων εις τους συνταξιούχους, λόγω γήρατος.

Επίσης την 23ην τρέχοντος, θα καταβληθή το δώρον εις τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
Εξ άλλου, από χθες μέχρι και της 24ης τρέχοντος, δύο συνεργεία του υποκαταστήματος, εργαζόμενα από της 4ης μέχρι της 8ης εσπερινής, θα καταβάλουν τα έκτακτα βοηθήματα εις τους μη επιδοτουμένους ανέργους καθ’ εκάστην, μέχρι της 24ης τρέχοντος.

Ειδικώς σήμερον τα συνεργεία θα λειτουργήσουν από της 10ης πρωινής μέχρι της 2ας μεταμεσημβρινής. Τα συνεργεία θα είναι εγκατεστημένα εις τα Γραφεία του ΙΚΑ.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Θ’ ΑΥΞΗΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 15ΝΘΗΜΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Σήμερον, συμφώνως προς πληροφορίας παρασχεθείσας εκ της τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, ευρίσκονται εις τα διάφορα ξενοδοχεία της πόλεως 170 περίπου ξένοι τουρίσται. Προβλέπεται εξ άλλου ότι, επ’ ευκαιρία των Εορτών των Χριστουγέννων η τουριστική κίνησις της Ρόδου θα αυξηθή αισθητώς.

ΤΟ “ΡΟΔΩΝ” ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ανηγγέλθη αρμοδίως ότι κατά τας ημέρας των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, θα τεθή εξ ολοκλήρου εν λειτουργία το ξενοδοχείον των Ρόδων, του οποίου επί του παρόντος λειτουργεί μόνον μία πτέρυξ. Εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, ως εγνώσθη σχετικώς, θα φιλοξενηθούν επί τετραήμερον διάφορα γκρουπ Αμερικανών και Βρεττανών περιηγητών, τα οποία προετίμησαν την Ρόδον διά να διέλθουν τας ημέρας των Εορτών.

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΑΡΧΑΙΟΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΩ
Μεταδίδεται εκ Κω, ότι προσφάτως ανευρέθη πλησίον της πόλεως Κω, το αρχαίον υδραγωγείον αυτής, το οποίον διατηρείται εις μάλλον καλήν κατάστασιν. Ο Δήμαρχος Κω κ. Μπαλαλής, εδήλωσε σχετικώς, ότι ο Δήμος Κω θα επιδιώξη όπως αξιοποιηθή τουριστικώς η αξιοθέατος περιοχή του Υδραγωγείου.


ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Σήμερον αφικνείται αεροπορικώς εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.

ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ” ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ
Σήμερον διεξάγεται εις όλας τας κοινότητας της Ρόδου και εις τας μικράς νήσους ο Έρανος υπέρ της “Φανέλλας του Στρατιώτου”.

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Υπό του εν Ρόδω Γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανεκοινώθη ότι η επεξεργασία των συλλεγέντων στοιχείων της απογραφής των Βιομηχανιών καταστημάτων κ.λπ. οι δε φάκελλοι των τμημάτων του Νομού Δωδεκανήσου θα αποσταλούν αύριον εις Αθήνας.