Ο κ. Κωτιάδης προωθεί κτηνοτροφικά και δασικά ζητήματα της Δωδεκανήσου

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

Ο βουλευτής κ. Στέλιος Κωτιάδης, κατά την τελευταίαν παραμονήν του είς Αθήνας, είχεν επανειλημμένας συνεργασίας μετά των Υπουργού και Υφυπουργού Γεωργίας κ.κ. Αδαμοπούλου και Θανοπούλου, επί ζητημάτων αφορόντων την ανάπτυξιν της κτηνοτροφίας και την αξιοποίησιν των Δασών είς Δωδεκάνησον.

Κατόπιν των εν λόγω συνεργασιών ελήφθησαν αί εξής αποφάσεις:
1) Συνιστάται διά πρώτην φοράν είς Ρόδον Σχολείον Βραχείας Διαρκείας (διμήνου) Ζωοτεχνίας, Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας, προς εκπαίδευσιν αγροτοπαίδων είς τους κλάδους αυτούς. Είς το Σχολείον προβλέπεται ότι θα φοιτήσουν 20 νέοι της Υπαίθρου.
Τα μαθήματα θα γίνωνται είς το Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος και είς τον εκεί Γεωργοκτηνοτροφικόν Σταθμόν, πιστεύεται δέ ότι θα αρχίσουν εντός του πρώτου διμήνου του 1959.

2) Διετάχθη η μεταφορά είς Ρόδον, διά την ανάπτυξιν της οικοσίτου αιγοτροφίας, 25 αιγών και 2 τράγων φυλής Ζόανεν, εισαχθείσης ειδικώς εξ Ελβετίας. Αί αίγες αυταί παρέχουν γάλα επί 8μηνον ετησίως (περίπου 4 κιλά ημερησίως) και είναι ανθεκτικαί είς τάς καιρικάς μεταβολάς.

3) Διά την απορρόφησιν δασεργατών και ίνα δοθή είς αυτούς η δυνατότης ικανοποιητικής απασχολήσεως είς κατασκευήν η περισυλλογήν δασικών προϊόντων εστάλη προς τον Δασάρχην Ρόδου το υπ’ αριθμόν. 209.622/4127-18.12.48 έγγραφον του Υπουργείου, διά του οποίου εγκρίνεται όπως μειωθή αισθητώς η τιμή μισθωμάτων ξυλανθράκων, πευκοφλοιού και καυσίμου ύλης δι’ ασβεστοποιΐαν.
Τα εν λόγω μισθώματα υπολογίζεται ότι είναι δυνατόν να μειωθούν οι ξυλάνθρακες είς 0.25 δρχ. κατ’οκάν, ο πευκοφλοιός είς 0.10 δρχ. κατ’ οκάν, η καύσιμος ύλη ασβεστοποιΐα είς 2 δρχ. κατά ζύγιον, έναντι αντιστοίχων σημερινών τιμών 0,45-0,40 και 4 δρχ.

4) Διά την επάνδρωσιν δασικών υπηρεσιών υπεγράφη διάταγμα τοποθετήσεως 2 δασονόμων είς Δωδεκανήσου. Εξ αυτών τοποθετείται είς Ρόδον ο κ. Χρήστος Πλάτανος και είς Κω ο κ. Παναγιώτης Κατσιούλας.

5) Τοποθετείται ως γεωπόνος Γεωργ. Εφαρμογών εις Δωδεκάνησον ο κ. Χρυσόστομος Κίτσος.
 


ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΛ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Παρά του Κεντρικού Ταχυδρομείου Ρόδου και των λοιπών ταχυδρομικών γραφείων Δωδεκανήσου ήρχισεν η πληρωμή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, ως και του δώρου των Χριστουγέννων. Τα καταβαλλόμενα μερίσματα, είναι της τριμηνίας Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1959.

70 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Σήμερον την πρωΐαν δι’ εκτάκτων αεροπλάνων θα αφιχθούν είς την πόλιν μας εκ Κωνσταντινουπόλεως εβδομήκοντα Αμερικανοί περιηγηταί διά τριήμερον παραμονήν. Εξ άλλου προχθές αφίκοντο αεροπορικώς εκ Λονδίνου μέσω Αθηνών 40 Άγγλοι περιηγηταί.
Ούτοι θα αναχωρήσουν αύριον.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
Την πρωΐαν χθες ετελέσθη η θεία λειτουργία επί τη εορτή της Αγίας Αναστασίας, είς τον ομόλυμον ιερόν ναόν της πόλεως, χοροσταντούντος του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Αλεξάνδρου. Μετά την λειτουργίαν, εγένετο είς την συνοικίαν περιφορά της εικόνος της Αγίας, με συμμετοχήν της Φιλαρμονικής του Δήμου μαθητών και μαθητριών και πλήθος κόσμου.

Ο Ο.Δ.Α.Π.Δ.Δ.
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εκτάκτως είς συνεδρίασιν τον Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου και εξήτασε διάφορα θέματα τρέχουσης φύσεως της αρμοδιότητός του.