Αυξάνονται οι κλίνες του «Αστήρ» Ρόδου κατά 136

ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣΗΜΕΡΟΝ

Χθες το απόγευμα δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο είς Ρόδον ο Υφυπουργός Οικισμού κ. Κεφαλογιάννης, συνοδευόμενος υπό ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου του.

Ο κ. Κεφαλογιάννης κατέλυσεν είς το ξενοδοχείον «Κάϊρο-Πάλας».

Κατά την εις Ρόδον παραμονήν του ο κ. Κεφαλογιάννης θα εξετάση διάφορα ζητήματα της αρμοδιότητός του, αφορώντα τόσον είς την πόλιν της Ρόδου, όσον και εις τάς λοιπάς νήσους της Δωδεκανήσου, θα αναχωρήση δε σήμερον.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ο οφθαλμίατρος κ. Καλαβρός παρέδωσεν είς τα Γραφεία μας 100 δρχ. υπέρ του Ορφαν. Θηλέων, είς μνήμην Πέτρου Δηλμπεράκη.

Η «ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ «ΔΙΑΓΟΡΑ»
ΠΑΤΡΑΙ, 27. - Είς το Στάδιον των Πατρών διεξήχθη χθες φιλικός ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Παναχαϊκής Πρωταθλήτριας Πατρών και Διαγόρα πρωταθλητρίας Ρόδου. Νικήτρια ανεδείχθη ή ομάς των Πατρών με το συντριπτικόν σκορ των 5-1. (3-0).

Η συνάντησις διεξήχθη είς λασπώδες γήπεδον πράγμα το οποίον εμείωσε την απόδοσιν των ποδοσφαιριστών. Μετά τον αγώνα η Παναχαϊκή εδεξιώθη τους παίκτας του Διαγόρα είς την λέσχην της.

Η αποστολή του Διαγόρα θα ευρίσκεται είς Ρόδον την πρωΐαν αύριον.

17.500.000 ΔΡΧ. ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΗ Ο «ΑΣΤΗΡ» ΔΙ’ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Θ’ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΑΙ ΚΛΙΝΑΙ ΚΑΤΑ 136
Ως ανεκοίνωσεν ο διευθυντής του ξενοδοχείου των Ρόδων, η ξενοδοχειακή εταιρεία «Αστήρ», θα διαθέση διά την εκτέλεσιν επισκευών και επεκτάσεων είς τα κρατικά ξενοδοχεία της Ρόδου, τα οποία εκμεταλλεύεται, το ποσόν των 17.500.000 δραχμών. Δια των εκτελεσθησομένων επεκτάσεων, αί κλίναι των 3 ξενοδοχείων του «Αστέρος» θα αυξηθούν κατά 136.

Εν τω μεταξύ, τάς λεπτομερείας των έργων θα καθορίση ο αναμενόμενος κατ’ αυτάς είς Ρόδον Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και Αθηνών κ. Δημήτριος Χέλμης, ο οποίος θα συνοδεύεται υπό μηχανικών και άλλων ειδικών της ελεγχομένης υπό της Τραπέζης Εταιρείας «Αστήρ».

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 25 ΑΙΓΕΣ «ΖΑΑΝΕΝ» ΔΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Παρελήφθησαν εξ Ελβετίας μέσω Πειραιώς διά λογαριασμόν του Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού Καλαμώνος Ρόδου 25 αίγες και 2 τράγοι της εκλεκτής γαλακτοπαραγωγού φυλής «Ζάανεν» προοριζόμενοι διά εκτροφήν αυτών είς Ρόδον και την εν συνεχεία διάθεσιν των εριφίων είς προοδευτικούς γεωργοκτηνοτρόφους της Δωδεκανήσου. Η φυλή αυτή εισάγεται είς Δωδεκάνησον διά πρώτην φοράν μερίμνη του Υπουργείου Γεωργίας.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ
Διά τηλεγραφήματός του το Υπουργείο Γεωργίας προς την διεύθυνσιν Γεωργίας Δωδεκανήσου εγνωστοποίησεν ότι ενεκρίθη η εγκατάστασις δύο πειραματικών αγρών χημικής λιπάνσεως είς Ρόδον.
Ο εις εξ αυτών θα εγκατασταθή είς Λάρδον προς μελέτην των αποτελεσμάτων της χημικής λιπάνσεωνς είς αμπελώνας θα δαπανηθούν δε προς τούτο 3175 δραχμαί.

Ο έτερος θα εγκατασταθή είς Αφάντου θα αφορά την ελαιοκαλλιέργεια αν και θα απορροφήση 4700 δραχμάς. Αμφότεροι οι πειραματικοί αγροί χημικής λιπάνσεως θα είναι πολυετούς διαρκείας θα είναι δέ χρήσιμοι διά να εξαχθούν συμπεράσματα εδαφολογικά καλλιεργητικά και διά την ενδεδειγμένην χημικήν λίπανσιν.

Την προεργασίαν σχετικώς είχε κάμει ο ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας κ. Βλασσόπουλος.