Στη Ρόδο ο Ιταλός υπουργός Ναυτιλίας

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ “ΑΟΥΖΟΝΙΑ”
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύσει εις τα ροδιακά ύδατα το Ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον “Αουζόνια”. Καθ’ υπαρχούσας πληροφορίας, του  “Αουζόνια” θα επιβαίνει ο Ιταλός Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Σπατάρο, ο οποίος επ’ ευκαιρία θα εξετάσει το θέμα της προσεγγίσεως εις Ρόδον του νέου ατμοπλοίου της εταιρείας “Αδριάτικα”, το οποίον θα εκτελεί την γραμμήν Μέσης Ανατολής-Ιταλίας.


5.000 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΝ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΚΩ
Κατά πληροφορίας εκ Κω, κατά την παρελθούσαν τουριστικήν περίοδον  επισκέφθησαν την νήσον ως τουρίσται 2.500 πρόσωπα εξ Αιγύπτου και Σουδάν. Πολλοί εκ των εν λόγω επισκεπτών εις επιστολάς των προς τον Δήμαρχον της Κω, εκφράζουν με ενθουσιώδεις χαρακτηρισμούς τον θαυμασμόν των διά την ωραίον πατρίδα του Ιπποκράτους. Κατά σχετικάς πληροφορίας, κατά την προσεχή τουριστικήν περίοδον, θα επισκεφθούν την Κω διπλάσιοι επισκέπται εξ Αιγύπτου και Σουδάν.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΞΗΤΑΣΕΝ ΕΥΜΕΝΩΣ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΡΟΔΟΥ
Προχθές την μεσημβρίαν ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τον Μουφτή Ρόδου κ. Σουλεϊμάν Κασλή Ογλού και επ’ ευκαιρία, εξητάσθησαν διάφορα ζητήματα των μουσουλμάνων κατοίκων Ρόδου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, εξητάσθη ευμενώς παρά του κ. Νομάρχου το θέμα παραχωρήσεως των κατεδαφιζομένων Λουτρών Παλαιάς Αγοράς, εις μουσουλμάνους δι’ ανέγερσιν καταστημάτων.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Γεωργίας κοινοποιηθείσης ενταύθα ενεκρίθη η σύστασις Σχολείου Βραχείας διαρκείας διά Γαλακτοκομίαν και Κτηνοτροφίαν εις Ρόδον. Το εν λόγω Σχολείον με 20 μαθητάς θα λειτουργήσει εις Καλαμώνα επί δίμηνον. Η ημερομηνία ενάρξεως των μαθημάτων δεν καθωρίσθη εισέτι.
Περισσότεραι πληροφορορίαι παρέχονται παρά της Διευθύνσεως Γεωργίας.

Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΥΧΗΘΗ  ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Χθες την μεσημβρίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου περιήλθε τα γραφεία των διαφόρων υπηρεσιών του Νομού και εχαιρέτισε τους υπαλλήλους επί τω Νέω Έτει.

Ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τα Γραφεία της Εποπτείας Εμπορίου, της Στατιστικής Υπηρεσίας, της Νομοκτηνιατρικής Υπηρεσίας, Ελέγχου Συγκοινωνιών, Ευρέσεως Εργασίας, Επιθεωρήσεως Μέσης Εκπαιδεύσεως, Διευθύνσεως και Επιθεωρήσεως Γεωργίας, του Δασαρχείου, της Υγειονομικής Επιθεωρήσεως Σχολείων,  των Επιθεωρήσεων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως,  των Επιθεωρήσεων Τελωνείου, της Προνοίας, της Επιθεωρήσεως Εργασίας του Ταχυδρομείου, του ΟΤΕ, του Λιμεναρχείου, της Οικονομικής Εφορείας και του Δημοσίου Ταμείου. Ο κ. Νομάρχης εχαιρέτισεν ένα έκαστον των υπαλλήλων, ευχηθείς επί τω Νέω Έτει.


ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΠΑΤΜΟΣ-ΑΘΗΝΑΙ;
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). Με την άφιξην εις τα Δωδεκασιακά ύδατα του πλωτού συνεργείου του ΟΤΕ “Θαλής ο Μιλήσιος” ας ελπίσωμεν όπως ενισχυθεί το μεταξύ Λέρου-Πάτμου υποβρύχιον καλώδιον καθώς και η εναέριος γραμμή ίνα κατά το αρχόμενον έτος καταστεί δυνατή η τηλεφωνική σύνδεσι της Πάτμου μετά των Αθηνών. Δεν υπάρχει τουριστικός τόπος άνευ τηλεπικοινωνίας.