«Μεγάλο Ράλλυ» αυτοκινήτου ζητείται να οργανωθεί στη Ρόδο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ-ΚΩΤΙΑΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΙ, 15. Σήμερον την πρωίαν ο ευρισκόμενος εις Αθήνας βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Υπουργού Προεδρείας Κυβερνήσεως κ. Τσάτσου. Θέμα της εν λόγω συνεργασίας, υπήρξεν η εξέτασις διαφόρων τουριστικών ζητημάτων της Δωδεκανήσου.

“ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΛΛΥ”,  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΡΟΔΟΣ


Kατά πληροφορίας μας εξ’ Αθηνών υπό της ΕΛΠΑ επρογραμματίσθησαν όπως διεξαχθούν εις Ρόδον δύο αγώνες εντός των πλαισίων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αυτοκινήτου 1959.

Ως ανεκοινώθη ο πρώτος αγών θα λάβει χώραν την 25ην Ιουλίου θα είναι δε η Ανάβασις Φιλερήμου. Την επομένην 26ην Ιουλίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγών ο οποίος θα είναι ταχύτητας εντός της πόλεως Ρόδου (Σιρκουΐ).

Καθ’ α πληροφορούμεθα ο αγών Ράλλυ Ρόδου όστις θα διοργανωθεί υπό του Ερμή Ρόδου πιθανόν να διεξαχθεί το απόγευμα της 25ης Ιουλίου ή την πρωίαν της 27ης του ιδίου μηνός. Ως γνωστόν ο εν λόγω αγών θα είναι με διεθνή συμμετοχήν.

Εξ’ άλλου υπό του “Ερμή Ρόδου” και υπό του Ερμή Αθηνών εζητήθη από την Ε.Θ.Ε.Α. και ΕΛΠΑ όπως διοργανώσουν εις Ρόδον αγώνα νυκτερινής πλοηγήσεως με διεθνή συμμετοχήν και ένα “μεγάλο Ράλλυ” με διεθνή συμμετοχή. Το “μεγάλο Ράλλυ” κατά σχετικάς πληροφορίας θα διεξαχθεί επί αποστάσεως 500 ή 600 χιλιομέτρων και επί τη βάσει διεθνών κανονισμών.

Τέλος ο “Ερμής Ρόδου” εκτός των ανωτέρω αγώνων θα αναγγείλει εντός των ημερών και άλλους οι οποίοι θα είναι τοπικοί και θα τελεσθούν εντός των πλαισίων του Δωδεκανησιακού Πρωταθλήματος.

ΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ
Από τριημέρου ήρχισαν περιοδείας ανά τας διαφόρους κοινότητας της Ρόδου δύο μεταβατικά σχολεία Ελαιοκλαδευμάτων τα οποία διά πρακτικών μεθόδων διδάσκουν εις τους αγρότας εκάστης κοινότητος τον ορθόν τρόπον κλαδεύματος.  Τα εν λόγω σχολεία λειτουργούν εις Ρόδον δαπάναις του Προγράμματος Γεωργικών Εφαρμογών. Εκ της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου ανεκοινώθει το πρόγραμμα των επισκέψεων των συνεργείων.

Ούτω το πρώτον συνεργείον θα επισκεφθεί τας εξής κοινότητας: Μονόλιθος την 16,17 και 19 τρεχ., Έμπωνα την 16ην , 17, 19, 20 και 21ην. Σάλακος την 16, 17, 19 και 20ην. Σιάννα την 21 και 22αν. Πλατάνια την 21 και 22αν. Απόλλωνα την 23, 24, 26 και 27ην. Κρητηνία την 22, 23, 24, 26 και 27ην και Άγιος Ισίδωρος την 23, 24, 26 και 27ην.

Το δεύτερον συνεργείον θα επισκεφθεί τας εξής κοινότητας. Σορωνή σήμερον. Θολός την 17 και 19ην τρέχοντος, Φάνες την 20, 21 και 22αν. Καλαβάρδα την 23, 24 και 25ην. Τριάντα σήμερον και την 17ην. Κρεμαστή την 19, 20 και 21ην. Παραδείσι την 22, 23 και 24ην, Δαματριά την 26ην και 27ην. Μαριτσά την 27ην και 28ην και 29ην και Παστίδα την 30ην και 31ην.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ-ΤΡΙΑΝΤΑ
Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, ενεκρίθη η χρηματοδότησις 3 γεωτρήσεων κατ’ αρχήν εις την περιοχήν Πανόρμου Καλύμνου. Επίσης ενεκρίθη η χρηματοδότησις διά την εκτέλεσιν 2ας γεωτρήσεως εις την περιφέρειαν της κοινότητος Τριάντα. Άπασαι αι γεωτρήσεις, θα γίνουν διά την αξιοποίησιν εδαφών αι οποίαι θα δοθούν εις καλλιέργειαν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΝ
Χθες διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησε εις Νίσυρον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Κατά την διάρκεια της παραμονής του εις Νίσυρον η Α.Σ. θα χειροτονήσει δύο διακόνους εις πρεσβυτέρους και ένα εις διάκονον.