Η γεωργική παραγωγή στη Ρόδο το 1958

ΕΙΣ 174.775.000 ΔΡΧ. ΑΝΗΛΘΕΝ Η ΓΕΩΡΓ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΔΟΥ ΤΟ 1958 ΠΟΙΑ ΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΕΙΔΗ

Συμφώνως προς στατιστικά στοιχεία, η αξία της ετησίας γεωργικής παραγωγής της Ρόδου κατά το διαρρεύσαν έτος 1958, ανήλθεν εις 174.775.000 δραχμάς. Επίσης η αξία της ετησίας παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων κατά το 1958 ανήλθεν εις 30.000.000 δραχμάς.

Εξ άλλου, ως τονίζεται, τα κυριώτερα προϊόντα της Ρόδου τα οποία εξάγονται εις την λοιπήν Ελλάδα και το εξωτερικόν, είναι τα πρώιμα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή, τα κρόμμυα, οι οίνοι και αι σταφυλαί.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΔΗΜΟΙ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτειρκών προς την Νομαρχίαν γνωστοποιείται ότι απεφασίσθη όπως οι δήμοι και αι κοινότητες επιμεληθούν της τοποθετήσεως καθοδηγητικών πινακίδων τοπωνυμίων εις τας εισόδους και εξόδους των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων και συνοικισμών, εις τας διασταυρώσεις  των κυριωτέρων οδικών αρτηριών, ως και πλησίον των αρχαιολογικών χώρων.

Περαιτέρω γνωστοποιείται ότι αι τοποθετούμεναι πινακίδες πρέπει να είναι ενιαίου τύπου, τα δε τοπωνύμια δέον να αναγράφωνται εις την Ελληνικήν γλώσσαν και εις την φωνητικήν διά λατινικών χαρακτήρων κατά την ελληνικήν εκφοράν. Επίσης τονίζεται ότι επί των πινακίδων δέον να αναγράφεται και ο αριθμός ο δεικνύων την απόστασιν εις χιλιόμετρα, απαγορευμένης της αναγραφής διαφημίσεων.

Τέλος τονίζεται ότι η δαπάνη κατασκευής και τοποθετήσεως των πινακίδων, θα βαρύνει τους οικείους δήμους και Κοινότητας.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΑΠΑΛ/ΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
Υπό του Προέδρου της Κοινότητος Απολλώνων κ. Π. Κούτρου απεστάλη προς το Πολιτικόν Γραφείον του κ. Πρωθυπουργού το ακόλουθον τηλεγράφημα: “Παρακαλούμε διαταχθή Οργανισμός Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου αποδώσει συμφώνως Νόμω 2100 έτος 1952 κτήματα κατοίκων κοινότητος Απολλώνων καταληφθέντα υπό Ιταλών άνευ αποζημιώσεως. Ο Οργανισμός καθυστερεί παρανόμως απόφασιν επιστροφής αδικαιολογήτως σιωπών εις επανειλημμένα από εξαετίας διαβήματα ενδιαφερομένων”. Σημείωσις: Πρόκειται συγκεκριμένως περί 40 αγροτεμαχίων εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων τα οποία είχον απαλλοτριωθεί υπό των Ιταλών.

ΕΜΗΝΥΘΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΕΝΟΣ ΚΑΜΠΑΡΕ ΔΙΟΤΙ ΗΠΕΙΛΗΣΕΝ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ
Υπό του Σταθμού Χωροφυλακής Τριάντα, υπεβλήθη μήνυσις κατά της Μεταλλίδου Ζωής ετών 21 καλλιτέχνιδος, εργαζομένης εις το Καμπαρέ, ΚΟΠΑ-ΚΑΜΠΑΝΑ, κατοίκου Αθηνών διότι αύτη την 11-1-1959 και περί ώραν 5 μ.μ. καθ’ ην ώραν διενεργείτο έλεγχος υπό αστυνομικού οργάνου επί των αδειών των εις το άνω Καμπαρέ εργαζομένων γυναικών απετάνθη προκλητικώς προς αυτόν ον και ηπείλησε διά των λέξεων (αν εσύ φοράς τρία εγώ έχω τέσσαρα, θα σε κανονίσω, όπως έφυγαν οι άλλοι θα φύγεις και εσύ).

ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΧΑΡΙΤΟΝ
Χθες η Διοίκησις του Νέου Εργατικού Κέντρου επεσκέφθη τον βουλευτήν κ. Χαρίτον προς τον οποίον εξέθεσε διάφορα εργατικά αιτήματα.

Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΕΥΧΕΤΑΙ  ΤΑΧΕΙΑΝ ΑΝΑΡΡΩΣΙΝ
Διά τηλεγραφήματός του ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου κ. Λαμπριανός προς τον ευρισκόμενον εις Αθήνας Νομάρχην Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου, εύχεται ταχείαν ανάρρωσιν και αισίαν επάνοδον εις την έδραν του. Ως γνωστόν ο κ. Νομάρχης υπέστη επιτυχή εγχείρησιν εις κλινικήν της πρωτευούσης.

ΔΙ’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Μεταδίδεται εις Καλύμνου ότι αφίκετο εκεί ειδικός μηχανικός, ο οποίος θα προβεί εις μελέτην διά την εκτέλεσιν των εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων εις τας Θερμοπηγάς “Θερμά” Καλύμνου. Ως γνωστόν, αι εργασίαι αξιοποιήσεως των θερμοπηγών, δαπάναις του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προχωρούν ικανοποιητικών.