Έξωση επιχείρησης από  το κυλικείο του νοσοκομείου

Με απόφαση που εκδόθηκε πρόσφατα από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου διατάσσεται η έξωση από το κυλικείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου της ιδιωτικής επιχείρησης που το εκμεταλλεύεται, λόγω λήξης της διάρκειας της μίσθωσης.

Ειδικότερα, το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δια της νομικής συμβούλου κας Δέσποινας Θανασιά, προσέφυγε με αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών),  ώστε η ιδιωτική επιχείρηση να υποχρεωθεί να του αποδώσει τη χρήση του μισθίου που λειτουργεί ως κυλικείο εντός του Νοσοκομείου και ειδικότερα τη χρήση των οικημάτων που βρίσκονται στο χώρο της υποδοχής και στο χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης και αποθήκης 9 τ.μ.) και 12 τ.μ. αντίστοιχα.

Και αυτό διότι η συμβατική και νόμιμη διάρκεια της μεταξύ τους μίσθωσης έχει ήδη λήξει από τις 26 Ιουνίου 2016 και η ιδιωτική επιχείρηση αρνείται μέχρι σήμερα να παραδώσει στο Νοσοκομείο το μίσθιο χώρο του κυλικείου, αν και έχει υποχρέωση κατ’ άρθρο 599 παρ. 1 ΑΚ.

Όπως αναφέρεται και στην αγωγή που κατατέθηκε, το έτος 2000 μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και της ιδιωτικής επιχείρησης συντάχθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση το π.δ. 715/1979, με το οποίο η ιδιωτική επιχείρηση μίσθωσε τους ανωτέρω χώρους εντός του Νοσοκομείου, για να λειτουργήσει κυλικείο.

Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε στα πέντε χρόνια. Εφαρμοζόμενων όμως των σχετικών διατάξεων (του π.δ. 34/1995) περί υποχρεωτικής δωδεκαετούς διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων, η μίσθωση παρατάθηκε μέχρι την 26η.6.2012.

Κατόπιν τούτων, η ιδιωτική επιχείρηση συνέχισε να κάνει χρήση του μισθίου χωρίς εναντίωση για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, που σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα άρθρα 60 και 61 του π.δ. 34/1995 συνιστά αποσβεστική προθεσμία και επιφέρει διαπλαστικά αποτελέσματα σχετικά με την οριστική λήξη ή παράταση της μίσθωσης, με αποτέλεσμα η μίσθωση να παραταθεί νομίμως για άλλα τέσσερα χρόνια μέχρι την 26η.6.2016.

Το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτή την αγωγή του Νοσοκομείου, έκρινε ότι η 26η.6.2016 αποτελεί τη συμβατική και νόμιμη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης, διότι η μίσθωση χώρου που ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν μπορεί να καταστεί αορίστου χρόνου, ανανεούμενη σιωπηρά, αλλά λήγει το δίχως άλλο κατά τη λήξη της συμβατικής ή νόμιμης διάρκειας της μίσθωσης.
Αν και αποδείχθηκε ότι το Νοσοκομείο επανειλημμένως όχλησε την επιχείρηση ώστε να αποδώσει το μίσθιο χώρο του κυλικείου ως όφειλε, εντούτοις η επιχείρηση αρνήθηκε επανειλημμένως την παράδοσή του επικαλούμενη οικονομικές εκκρεμότητες.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εκκρεμότητες αυτές αποτελούν έτερη διαφορά (aliud) μεταξύ των μερών και δεν ασκούν επιρροή στην απόδοση του μισθίου λόγω λήξης της διάρκειας της μίσθωσης. Επίσης, κρίθηκε ότι η αρνητική συμπεριφορά της επιχείρησης είχε ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί έτερος πλειοδοτικός διαγωνισμός που προκηρύχθηκε το έτος 2016 για νέα μίσθωση του κυλικείου και το Νοσοκομείο να απολέσει σημαντικά έσοδα.

Για τους λόγους αυτούς το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) υποχρεώνει την επιχείρηση να αποδώσει το χώρο του κυλικείου στο Νοσοκομείου, κηρύσσοντας την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή.

Η απόφαση παρουσιάζει εξαιρετικό νομικό ενδιαφέρον, καθώς περιέχει κρίσεις τόσο για τις μισθώσεις με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οποίες δεν μπορούν να καταστούν αορίστου χρόνου, όσο και για την εγκυρότητα των μισθώσεων σε παραμεθόριο περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση μη εκούσιας συμμόρφωσης της επιχείρησης, το Νοσοκομείο θα προβεί σε ενέργειες για αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης, ώστε να προκηρυχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα νέος διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου.