Προληπτικό έλεγχο δαπανών  ζητούν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Αίτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες για παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να επανεισαχθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης, κατέθεσε ο σύλλογος υπαλλήλων περιφέρειας νοτίου Αιγαίου Π.Ε. Δωδεκανήσου.

Σε σχετικό έγγραφο που έστειλε ο σύλλογος επισημαίνει τις επιπτώσεις που είχε η αλλαγή στις διαδικασίες η οποία σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια, καθώς προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα και επιβαρύνσεις στους ήδη λιγοστούς υπαλλήλους των περιφερειών που υπηρετούν στις διευθύνσεις οικονομικών.

 Αναλυτικά επισημαίνονται τα εξής:  «Εδώ και 2 περίπου χρόνια έχουν περάσει οι αρμοδιότητες των  Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, σύμφωνα με τον ν. 4337/2015 και των Αποφάσεων, που έχουν ακολουθήσει.

Είναι γνωστό ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών έγινε χωρίς την μεταβίβαση ανθρώπινου δυναμικού και πόρων και έχει επιφορτίσει με πρόσθετα προβλήματα και επιβαρύνσεις τους εργαζόμενους των υπηρεσιών των Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειών.  

Ανάμεσα σε αυτά, κυρίαρχη θέση κατέχει η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων αυτών των Περιφερειών με τους συναδέλφους των ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, που μέχρι πρότινος ασκούσαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Οι συνάδελφοί μας στις Οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεώθηκαν να επωμίζονται αρμοδιότητες νέες, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς σαφείς και ξεκάθαρες (νομοθετημένες) οδηγίες και επιφορτισμένοι με ευθύνες, που ορθώς δεν είχαν οι «προκάτοχοί» τους.

Η κατάσταση αυτή έχει χειροτερέψει δραματικά από 1-1-2019, αφού έχει πάψει να υφίσταται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 10  του ν. 4337/2015, κάτι που σημαίνει πρόσθετη επιβάρυνση του φόρτου εργασίας τους και τεράστιους κινδύνους σφαλμάτων να ελλοχεύουν, που θα σημάνουν καταλογισμούς χρηματικών ποσών στους υπαλλήλους, καθώς θα υπόκεινται σε τακτικούς κατασταλτικούς ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κάθε λάθος θα σημαίνει και καταλογισμό του αντίστοιχου ποσού στους υπαλλήλους.  

Ήδη έχουν πολλαπλασιαστεί οι πιέσεις προς τους οικονομικούς υπαλλήλους, διότι ουσιαστικά τους έχει μεταβιβασθεί η ευθύνη της πληρωμής με δημόσιο χρήμα και μάλιστα σε προθεσμία 21 ημερών (Ν4270/2014 άρθρο 69Ζ). Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι μετά την εξόφληση των ενταλμάτων από το ταμείο δεν υπάρχει επιστροφή και οποιαδήποτε ενέργεια είναι μη αναστρέψιμη.

Το ίδιο δεν ισχύει σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες του δημοσίου, τόσο άμεσα να βρίσκεται εκτεθειμένος υπάλληλος σε καταλογισμό με δέσμευση του προσωπικού του ΑΦΜ στην ΔΟΥ που υπάγεται. Επίσης δεν υπάρχει καμία αντιστάθμιση για το επιπλέον ρίσκο που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές υπηρεσίες.

Πάγια θέση του συλλόγου μας είναι η εφαρμογή των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρειας αλλά με γρήγορες διαδικασίες.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι είναι άλλο θέμα η επιτακτική ανάγκη να ξεκαθαριστεί και να απλοποιηθεί ο γραφειοκρατικός, ελεγκτικός παραλογισμός στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια, και άλλο θέμα η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας επί των δαπανών.

Η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε σημαντικότατες καθυστερήσεις των διαδικασιών καθώς για την παραμικρή αμφιβολία ο υπάλληλος υποχρεωτικά θα αντιδρά ζητώντας διευκρινήσεις και υποβάλλοντας ερωτήματα στις υπερκείμενες αρχές, αφού θα επικρέμεται η δαμόκλειος σπάθη του καταλογισμού σε τυχόν σφάλμα.

Η διενέργεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών, από τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι απολαμβάνουν εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, εξασφαλίζει την αμερόληπτη κρίση των κρινόμενων διαφορών και ελέγχων, με γνώμονα τη νόμιμη και κανονική διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Κατόπιν της διεξαγωγής του προληπτικού ελέγχου, η ορθότητα της κρίσης για τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ούτε και από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το κατασταλτικό του έλεγχο, καθώς η πράξη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανέκκλητη και επέχει θέση δεδικασμένου, με συνέπεια την οριστική απαλλαγή του διατάκτη και του υπολόγου της σχετικής δαπάνης. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τόσο ισχυρά, που αναμφισβήτητα υπερισχύουν των όποιων δυσλειτουργιών δημιουργούνται, κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας και της συνεχούς αποδυνάμωσης των υπηρεσιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τον προληπτικό έλεγχο διασφαλίζεται η ορθή χρήση του δημοσίου χρήματος, η αποτροπή εμφάνισης κρουσμάτων διαφθοράς και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας της χώρας, καθώς οι ανάδοχοι των συμβάσεων δεν θα ανησυχούν ότι μπορεί να τους ζητηθεί να επιστρέψουν τα χρηματικά ποσά που έλαβαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν θα διεξαχθεί ο κατασταλτικός έλεγχος. 

Ζητάμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβουν πολιτικές πρωτοβουλίες και ενέργειες για παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να επανεισαχθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Αντώνιος Γκίκας
Ο γενικός γραμματέας
Βασίλειος Γιαννούρης».