Η Ρόδος συνδέεται ακτοπλοϊκώς με την Βενετία

ΑΠΟ ΤΟN ΙΟΥΝΙΟN ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΔΙΑ ΦΕΡΡΥ ΜΠΩΤ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ 

Το «Φίλιππος» θα έχη ταχύτητα 19 μιλίων


Η Ρόδος θα συνδεθή εφέτος δια φέρρυ μπώτ με την Βενετίαν και τον Πειραιά καθ΄ όλην την θερινήν περίοδος και κατά τους δύο πρώτους φθινοπωρινούς μήνας. Ως ανεκοινώθη σχετικώς, το ατμόπλοιον «Φίλιππος» διαρρυθμισθέν καταλλήλως και δυνάμενον ήδη να αναπτύσση υπηρεσιακήν ταχύτητα 19 μιλίων ωριαίως θα εκτελή ως φέρρυ μπώτ δρομολογίον Βενετίας, Πειραιώς, Ρόδου.

Η έναρξις των εν λόγω δρομολογίων θα πραγματοποιηθή την 20ήν Ιουνίου θα παραταθούν δε ταύτα μέχρι τέλους Οκτωβρίου. Το πλήρες όμως πρόγραμμα δεν εγνωστοποιήθη εισέτι. Παρά ταύτα πιστεύεται ότι θα είναι πυκνόν, υπάρχουν δε ενδείξεις ότι το φέρρυ μπώτ «Φίλιππος» θα εξυπηρετήση σημαντικώς τον Ροδιακόν τουρισμόν.

ΚΑΤΑ 60-70% ΘΑ ΑΥΞΗΘΗ ΕΦΕΤΟΣ Η ΕΙΣ ΚΛΙΝΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Συμφώνως προς επισήμους στατιστικάς, κατά το τέλος της τουριστικής περιόδου του παρελθόντος έτους1958, ήσαν εν λειτουργία εις Ρόδον 30 ξενοδοχεία. Ο αριθμός των κλινών των εν λόγω ξενοδοχείων ανήρχετο είς 1265 παραλλήλως όμως οι τουρίσται εξυπηρετούντο και διά υπαρχόντων 630 δωματίων είς οικίας πανσιόν.

Εφέτος προβλέπεται ότι ο αριθμός των κλινών εις ξενοδοχεία και οικίας της Ρόδου, θα αυξηθή ξατά 60-70% δεδομένου ότι παρατηρείται ενταντική οικοδομική δραστηριότητης επί του ξενοδοχειακού τομέως, χάρις είς το ιδιαίτερον ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΑΪΦΕ Θ’ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ.
Κατά την προσεχήν συνεδρίασίν του το Δ. Συμβούλιον της ΕΓΣΔ θα συζητήση μεταξύ άλλων το θέμα της παραχωρήσεως της ΣΑΪΦΕ και ιδιαιτέρου τμήματος, διά την ανέγερσιν κονσερβοποιείου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, υπό των μηχανικών του ΟΔΑΠΔΔ επερατώθη το έργον της εκτιμήσεως της ΣΑΪΦΕ, επί τη βάσει της οποίας θα γίνη η αγορά ταύτης παρά της ΕΓΣΔ.

ΥΜΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΚΗΡΥΚΑ-ΒΗΜΑ» ΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
Εις την τουριστικήν σελίδα της εφημερίδος «Κήρυξ-Βήμα» της Ν. Υόρκης εδημοσιεύθη άρθρον διά την νήσον Κάλυμνον το οποίον υπογραμμίζει την φθήνεια της ζωής, την αφθονία των εσπεριδοειδών και την απόλαυσιν που μπορεί να προσφέρη το ψάρεμα. Η δημοσιογράφος περιγράφει τα σπίτια πιτσιλισμένα απ’ έξω με μπλε χρώμα ωσάν να επεζήτησεν ο τεχνίτης να διασκεδάση. Επεξηγεί πως αυτός ήτο ο τρόπος παραστάσεως της ελληνικής σημαίας κατά την διάρκειαν της κατοχής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Χθες την πρωΐαν ο Νομαρχών Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Βόνδας, συνειργάσθη μετά του βουλευτού κ. Στέλιου Κωτιάδη, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.