Θα τοποθετηθεί τηλέφωνο από τον ΟΤΕ στην Χωροφυλακή Πάτμου;

ΥΠΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ;

Ελάβομεν και δημοσιεύομεν την ακόλουθον επιστολήν:
Φίλε κ. Διευθυντά,

Αναφερόμενοι εις την δημοσιευομένην εις το φύλλον σας της 3ης Ιανουαρίου ανταπόκρισιν εκ Πάτμου εν τη οποία υποδεικνύεται η ανάγκη εγκαταστάσεως τηλεφώνου εις τον Σταθμόν Χωροφυλακής Χώρας, πληροφορούμεν υμάς ότι διετάχθη ο καταρτισμός προϋπολογισμού των απαιτουμένων υλικών, μετά την κοστολόγησιν των οποίων θα τεθή υπ’ όψιν της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής το ποσόν της δαπάνης, δια την παρ’ αυτής μέριμναν της εκδόσεως των οικείων αποφάσεων, δια τα περαιτέρω.
Φιλικώτατα

Γενικός Διευθυντής
ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΙΟΣ


Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΚΥΡΩΝ
Οι πλανόδιοι πωληταί - Ανάγκη ελέγχου

Ανάμεσα εις τα κοινωνικά στρώματα δίδεται καθημερινώς η μάχη της επιβιώσεως. Η λειτουργία των διαφόρων κοινωνικών σωματείων, ωφελεί θετικώς εις την προαγωγήν του καλού πνεύματος, ως και εις την καλυτέρευσιν του βιοτικού επιπέδου του λαού. Εις την ευχερεστέραν επιτυχίαν των ωφελίμων οργανώσεων, συντελεί η ελληνοπρεπής και φιλόθρησκος συνείδησις του λαού, ιδιαιτέρως δε η ψυχή της ελληνίδος μητρός.

Αυτήν την ωραίαν ψυχήν εκμεταλλεύονται ασυστόλως και εν πολλαίς χωρίς το αίσθημα της ευθυνοφοβίας πλανόδιοι ανεξέλεγκτοι πωληταί εικόνων διαφόρων αγίων, δήθεν φωτογράφοι, μεταπράται υφασμάτων, διαφόρων οικιακών μικροσκευών ακόμη δε και πωληταί ...χώματος του Αγίου Τάφου.

Εν τω μεταξύ, δια να καλοπερνούν την λαθρόβιον ζωήν των αναμεμιγμένην και με διαφωτιστικάς προθέσεις πονηρών και ανωφελών, στρώνονται εις το κυνήγι αφελών γυναικών, καμμιάς γεροντοκόρης κ.τ.λ., προπαντός δε κυνηγούν γυναίκας αι οποίαι έχουν κάποιον πάγιον εισόδημα.

Έτσι δημιουργούνται παραπλανήσεις, υπεξαιρέσεις, δολιοφθοραί και τα συμπαρομαρτούντα της αφοβίας.
Βεβαίως υπάρχει και ο διαχωρισμός των υποκειμένων αυτών, από τους τιμίους βιοπαλαιστάς της τάξεως αυτής. Ανάγκη όθεν είναι όπως ληφθή άμεσος μέριμνα δια την τακτοποίησιν και τον αυστηρόν έλεγχον του βιοποριστικού τούτου επαγγέλματος.
Γ. ΜΙΣΙΟΣ

ΤΗΝ 20ην ΤΡΕΧ. ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΔΥΤΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ
Ο επιστρέψας εις Ρόδον Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης ανεκοίνωσεν ότι η έναρξις λειτουργίας της Σχολής Δυτών Καλύμνου, θα πραγματοποιηθή την 20ην τρέχοντος. Η Σχολή Δυτών θα λειτουργήση και εφέτος, ως και κατά το παρελθόν, δια την εκπαίδευσιν κυρίως νέων, οι οποίοι ενδιαφέρονται δια την απόκτησιν συγχρόνων γνώσεων, προκειμένου να ακολουθήσουν το επάγγελμα του δύτου.
Εξ άλλου εγνώσθη ότι, δαπάναις των ενδιαφερομένων θα λειτουργήση Σχολή Δυτών και εις Λήμνον.

Ο ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΒΟΗΘΗΣΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
Τας νυκτερινάς ώρας του παρελθόντος Σαββάτου ο Παράκτιος Σταθμός του ΟΤΕ-Ρόδου εγνώρισεν προς τον Αξιωματικόν Φυλακής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ότι το Ελληνικόν Φορτηγόν α/π ΠΑΡΝΗΣ, παραμένει λόγω βλάβης της μηχανής του ακυβέρνητον εις την θαλασσίαν περιοχήν νοτίως του Θερμαϊκού Κόλπου. Ο Πλοίαρχος αυτού δεν ητήσατο βοήθειαν δηλώσας δια του Ραδιοτηλεφώνου του ότι εφ’ όσον θα εχρειάζετο τοιαύτην θα απηυθύνετο εις Κεντρικόν Λιμεναρχείον Θεσ/κης. Ο ανωτέρω Αξιωματικός Φυλακής του Λιμεναρχείου Ρόδου ειδοποίησεν αμέσως τηλεγραφικώς το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας και το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Θεσ/κης.