Λιμεναρχείο Ρόδου: Πότε και πού γίνονται οι εξετάσεις για εκπαιδευτές χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου σας ενημερώνει ότι την 28-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γρ. Νηολογίων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (Ακτή Μιαούλη 50, Τ.Κ.18510) θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών και την 29-03-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο χώρο της "Μαρίνας Ζέας", (Πειραιάς – Φρεαττύδα) θα διεξαχθούν οι πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 υπ΄του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Φ.Ε.Κ.:1151Β’/2013), όπως ισχύει.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, στην Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, σύμφωνα με την οποία όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.