Πάνω από 1.000 Ισραηλινοί τουρίστες στη Ρόδο για το 1959

ΔΙ’ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ως ανεκοίνωσεν εκπρόσωπος μεγάλου Ισραηλινού τουριστικού πρακτορείου, άνω των 1000 Ισραηλινών τουριστών, θα επισκεφθούν την Ρόδον κατά την επικειμένην τουριστικήν περίοδον και θα παραμείνουν επ’ ολίγας ημέρας, επισκεπτόμενοι τ’ αξιοθέατα.

Οι Ισραηλινοί τουρίσται θα αφικνούνται κατ’ ομίλους εκ 30-40 προσώπων εβδομαδιαίως από 15ης Απριλίου μέχρι τέλους Οκτωβρίου και θα φιλοξενούνται εις ξενοδοχεία της πόλεως.

Ο ενταύθα αντιπρόσωπος πράκτωρ    εδήλωσε σχετικώς ότι αι Ισραηλινοί τουρίσται ενδιαφέρονται δι’ αγοράν ειδών καλλιτεχνικής τοπικής βιοτεχνίας εις μεγάλας παρτίδας.

ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ” ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΕΦΕΤΟΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης εδήλωσεν ότι ως πιστεύει εντός του θέρους θα αρχίση λειτουργούν εις το Ανάκτορον του Μεγάλου Μαγίστρου Ρόδου, το σύστημα “Ήχος και φως”. Ο κ. Δήμαρχος προσέθεσεν ότι παραστάσεις θα δίδονται εις το Καστέλλο καθ’ έκαστον Σάββατον, κατά τας ημέρας προσεγγίσεως τουριστικών πλοίων και κατά το θέρος δις ή τρις της εβδομάδας.

Εφ’ όσον αι παραστάσεις διά των εισιτηρίων καλύπτουν τα έξοδα, δεν θα απαιτείται έκτακτος δαπάνη εν εναντία όμως περιπτώσει το σύστημα “Ήχος και φως” θα επιχορηγήται διά 400.000 δραχμών παρά του ΕΟΤ δι’ 100.000 παρά του Δήμου και δι’ 100.000 παρά του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου.

Ως γνωστόν το σύστημα “Ήχος και Φως” προβλέπει ειδικόν φωτισμόν ενός μνημείου ώστε ν’ αναδεικνύεται από πάσης πλευράς, και μετάδοσιν εκ μαγνητοφώνων ειδικής και σχετικής προς το μνημείον υποθέσεως, συνδυασμένης μετά μουσικής της εποχής του μνημείου.

Καταλήγων ο κ. Δήμαρχος ετόνισεν ότι αι υποθέσεις που θα παρουσιάζονται, θα εγκριθούν υπό του Δήμου και  θα γραφούν πιθανώτατα από τον ακαδημαϊκόν κ. Σπύρον Μελάν.
 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Βασίλειος Παπαγαπητός-Ηλέκτρα Σκαπετοράχη ηρραβωνίσθησαν. Θερμά συγχαρητήρια.
Γ. ΖΑΧ.

ΕΜΗΝΥΘΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΡΝΙΘΑΣ ΤΗΣ
Υπεβλήθη μήνυσις κατά της Κασάπη Πηγής συζ. Ηλία, ετών 40 διότι είχε τας όρνιθάς της ελευθέρας περιφερομένας ούτω ανά τας οδούς.

ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ 100 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Εκομίσθησαν εις Ρόδον διά του “Έρση” 100 βενζινοκινητήρες “Κλίντον”, τους οποίους θα παραλάβει η ΕΓΣΔ, διά τας ανάγκας της Ρόδου.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΡΟΔΟΥ
Με εξαιρετικήν επιτυχίαν εδόθη χθες ο χορός του Αυτοκινητιστικού Συλλόγου “Ερμής” Ρόδου ο οποίος αποτέλεσε κοσμικόν γεγονός.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Δ.
Την 10.30 πρωινήν σήμερον θα πραγματοποιηθή εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου η προαγγελθείσα Πανεργατική Συγκέντρωσις, εις την οποίαν εκλήθησαν να παραστούν αι αρχαί, οι βουλευταί Δωδεκανήσου και ο Δήμαρχος Ρόδου, και κατά την οποίαν θα ληφθούν αποφάσεις επί διαφόρων εργατικών ζητημάτων της περιφερείας.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΑΤΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗ
Ως ανεκοίνωσεν ο Δήμαρχος Πάτμου κ. Καλογιάννης, εντός των ημερών θα αρχίσουν τα έργα επισκευής των ασφαλτοστρώσεων της Κεντρικής οδού της Πάτμου. Ο κ. Καλογιάννης προσέθεσεν ότι, ως ελπίζει, η τουριστική κίνησις εις Πάτμον εφέτος, θα είναι μεγαλυτέρα της περυσινής.