Ανεξάρτητοι υποψήφιοι δήμαρχοι στις εκλογές του 1959 σε Κάλυμνο, Λέρο και Πάτμο

ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Εξόρμησις δια καθαριότητα συνιστάται παρά της Διοικήσεως    Χωροφυλακής Ρόδου, εν όψει της τουριστικής περιόδου. Η προσπάθεια αύτη δέον όπως υποστηριχθή, ως τονίζεται, μετά σχολαστικότητος, διά την διατήρησιν της καθιερωμένης καθαριότητας εις την πόλιν της Ρόδου.
Παραλλήλως και ο Δήμος Ροδίων ενέτεινε  τας προσπαθείας των υπηρεσιών του, προς την κατεύθυνσιν αυτήν.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΩΝ
Η Α.Τ.Ε. ΗΡΧΙΣΕ ΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ως πληροφορούμεθα εις την Κάλυμνον ήρχισεν αθρώως η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ πλοιάρχων και δυτών. Εξ άλλου από της χθες, ήρχισε παρά του υποκαταστήματος της ΑΤΕ Καλύμνου η χρηματοδότησις των σπογγαλιευτικών βάσει πίνακος καταρτισθέντος υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας και του Κεντρικού της ΑΤΕ.


500 ΜΟΝΟΝ ΕΡΓΑΤΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ
Προχθές την 10.30 πρωινήν επραγματοποιήθη εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου η προαγγελθείσα Πανεργατική Συγκέντρωσις 500 μόνον εργατοϋπαλλήλων της δυνάμεως του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου.

Προς τους συγκεντρωθέντας ωμίλησεν ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου, ο οποίος εζήτησεν από τους βουλευτάς Δωδεκανήσου την συμπαράστασίν των προς επίλυσιν διαφόρων εργατικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η τροποποίησις του Νόμου περί Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας, η  τροποποίησις του Συνταξιοδοτικού Κώδικος, η λειτουργία του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων και άλλα.

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ανεφέρθη ιδιαιτέρως εις το θέμα της Τοπικής Βιομηχανίας και εξήρεν, ομιλών, την προσπάθειαν του Δήμου Ρόδου προς απασχόλησιν των εργατών, διά της εκτελέσεως έργων. Τέλος ενεκρίθη ψήφισμα το οποίον θα αποσταλή αρμοδίως.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ, ΛΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΝ
Οι κ.κ. Νικόλαος Κουντούρης, Γεώργιος Καστής και Περικλής Βάλβης μας εδήλωσαν ότι κατά τας προσεχείς δημοτικάς εκλογάς θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι αντιστοίχως εις Κάλυμνον, Λέρον και Πάτμον και ότι οι συνδυασμοί των θα είναι ανεξάρτητοι, άνευ κομματικού χρωματισμού.

Το Σάββατον επεσκέφθησαν τον κ. Νομάρχην, όστις τους διαβεβαίωσεν ότι τα Κρατικά Όργανα θα τηρήσουν κατά τας δημοτικάς εκλογάς στάσιν αμερόληπτον και ότι οι εκλεγησόμενοι από την πλειοψηφίαν των κατοίκων εκάστης νήσου Δήμαρχοι θα τύχουν στοργικής μερίμνης και ενισχύσεως εκ μέρους του και της κυβερνήσεως.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι Δήμαρχοι ηυχαρίστησαν τον κ. Νομάρχην, διά την δήλωσίν του ταύτην, περί της πραγματοποίησης της οποίας αποτελεί  εγγύησιν η έως τώρα αμερόληπτος, δίκαια προς όλους, και πλήρης ενδιαφέροντος διά την πρόοδον των νήσων πολιτεία του Νομάρχου κ. Αλεξάνδρου Παπακωνσταντίνου.

Ο νυν Δήμαρχος Καλύμνου κ. Αντώνιος Μαυρικάκης εδήλωσεν ότι θα υποστηρίξει τον συνδιασμόν του κ. Νικολάου Κουντούρη, μετέχων τούτου μετά των νυν Συμβούλων του της πλειοψηφίας.

ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΕΠΕΚΡΑΤΕΙ ΧΘΕΣ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ
Από της πρωίας χθες εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον ο καιρός ήτο ολίγον νεφελώδης, η θάλασσα δε εις την περιφέρειαν ήτο λίαν κυματώδης. Καθ’ όλην την ημέρα έπνευσαν σφοδροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι ως ωρισμένας περιοχάς ήσαν θυελλώδεις. Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, ημποδίσθησαν οι απόπλοι μικρών σκαφών, λόγω της κακοκαιρίας.