Νεκρός βρέθηκε στη Ρόδο 75χρονος Μουσουλμάνος λόγω ψύχους

Εις Νέαν Μητρόπολιν

ΕΓΙΝΕ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΚΑΣ Ο ΕΜΜΑΝ. ΖΟΠΠΑΣ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΒΙΛΛ
(Του ανταποκριτού μας)

Υπό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ιδρύθη νέα Μητρόπολις Κεντρώας Αφρικής με Μητροπολίτην τον κ. Κυπριανόν Παπαδόπουλον.

Ως Αρχιερατικός Επίτροπος Κατάγκας Βελγικού Κογκό, όπου ζουν χιλιάδες Έλληνες, διωρίσθη ο Δωδεκανήσιος κ. Εμμ. Ζόππας.

Ο αιδεσιμώτατος κ. Ζόππας ετιμήθη με το αξίωμα τούτο εις αναγνώρισιν των υπηρεσιών του προς την Εκκλησίαν και την Πατρίδα.

ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΝΕΚΡΟΣ 75ΕΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ
Είχε 536,50 δρχ. αλλά δεν είχε κλινοσκεπάσματα

Προχθές την 4ην απογευματινήν ανευρέθη νεκρός ο ΣΑΠΛΗ ΛΑΝΤΑΡ Ρουφαταί ετών 75, άγαμος, άνεργος, επαίτης, επί της κλίνης του επί της οδού Απολλωνίου αριθ. 15 δωματίου του.

Η διαπίστωσις του θανάτου τούτου εγένετο το πρώτον υπό των περιοίκων, οίτινες προέβησαν εις το άνοιγμα του δωματίου του, όπερ ήτο ανασφάλιστον επί τω λόγω ότι δεν ενεφανίσθη από της πρωΐας, ως έπραττε συνήθως.

Οι ανωτέρω προέβησαν αμέσως εις ειδοποίησιν του ιερέως (Χότζα) του παρακειμένου τεμένους, όστις επί παρουσία των ηρεύνησε τα θυλάκια και το δωμάτιον τούτου και παρέλαβε μεθ’ εαυτού 536,50 δραχ. α ανεύρεν εντός του θυλακίου του νεκρού και παρέδωσε εις τον πρόεδρον της ενταύθα Μουσουλμανικής Κοινότητος διά την κάλυψιν των εξόδων ταφής του.

Περί ώραν 6.30 μ.μ. προσήλθεν ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Κοινότητος εις τον διοικητήν του Γ’ Αστυν. Τμήματος και ανέφερεν τα γεγονότα. Κατόπιν τούτου ο Διοικητής του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος μετ’ Αξ/κού του Τμήματος ασφαλείας Ρόδου μετέβησαν επί τόπου, ένθα εκ των μέχρι στιγμής εξετάσεων διεπιστώθησαν τα αναφερθέντα ως επίσης ότι ο θάνατος επήλθεν αφ’ ενός μεν λόγω του γήρατος αφ’ ετέρου δε λόγω του υπερβολικού ψύχους λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο θανών εστερείτο και αυτών τούτων των κλινοσκεπασμάτων.

Το πτώμα του νεκρού μετεφέρθη μερίμνη της οικείας υπηρεσίας εις το Κρατικόν Νοσοκομείον.
Περί τούτων ενημερώθη σχετικώς ο κ. Εισαγγελέας Πλημ/κών.

ΜΕΤΕΒΑΙΝΕ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΓΚΑΖΙΕΡΑΣ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΩΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
Ως εγνώσθη, ο επί 3 1/2 ώρας παραμείνας σοβαρώς τραυματισμένος εντός φρέατος βάθους 10 μέτρων, υδραυλικός Μιχαήλ Γιαννίκιος, ετών 57 μετέβαινε το απόγευμα της Τρίτης και περί ώραν 3.30 διά να επισκευάση μίαν γκαζιέραν γυναικός εις την περιοχήν του Κάστρου Ρόδου. Ως γνωστόν καθ’ όν χρόνον ούτος διήρχετο εξ αυλής, υπεχώρησεν η καλύπτουσα φρέαρ λαμαρίνα και αιφνιδίως ευρέθη εις βάθος 10 μέτρων. Η κατάστασις του Γιαννίκιου κατά χθεσινάς πληροφορίας είναι κρίσιμος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως και δημοσία εκφράσω τας θερμοτέρας μου ευχαριστίας εις την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν Ρόδου και το Γ’ Αστυνομικόν Τμήμα Ρόδου οίτινες διά της αμέσους και σωτηρίας επεμβάσεως των με έσωσαν εκ βεβαίου θανάτου.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΙΚΙΟΣ

ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας). Εν όψει των προσεχών Δημοτικών εκλογών ήρχισε ζωηρά η κίνησις εις την νήσον διά τον καταρτισμόν των διαφόρων συνδυασμών. Εν τη πόλει μας φέρονται βέβαιοι ότι θα καταρτίσουν συνδυασμούς οι κ.κ. Ιωάννης Α. Ιωαννίδης, Μιχαήλ Π. Γεωργιάδης και Γεώργιος Καΐσαρλης. Επίσης και εις τας Κοινότητας της Νήσου μας παρατηρείται ζωηρά κίνησις.